Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorChristensen-Scheel, Boel
dc.contributor.advisorØstbye, Guri Lorentzen
dc.contributor.advisorKvellestad, Randi Veiteberg
dc.contributor.authorMyrvold, Veronica
dc.contributor.otherLindberg, Veronica
dc.date.accessioned2013-05-08T10:18:38Z
dc.date.available2013-05-08T10:18:38Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1479
dc.descriptionMaster i formgiving, kunst og håndverken_US
dc.description.abstractTematikken klær og visuell selvpresentasjon hos unge jenter på studieretningen Design og tekstil blir undersøkt ved å se på tre perspektiver: 1) Unge jenters egne uttalelser om hvordan de oppfatter klær og visuell selvpresentasjon, 2) Design og tekstil- undervisningens fokus på klær og 3) Ideer om klær og selvpresentasjon i tekster fra magasinet Det Nye. Med en estetikkforståelse fra nyere tid inkluderes sanselige aspekter i hverdagen som en del av estetikken, og da kan klær ses som en del av en ”hverdagsestetikk”. Diskursanalyse anvendes for å se på hva som er ideer om og holdninger til klær og selvpresentasjon. Diskurser forstås å være konstruksjoner av ideer om virkeligheten, og dannes gjennom bruk og tilstedeværelse hos ulike aktører som for eksempel unge jenter, skoler og medier. Slik utgjør diskursanalyse et verktøy for å undersøke, analysere og drøfte hva klær handler om i de ulike perspektivene. I undersøkelsen kom det frem at estetiske, kulturelle og sosiale aspekter inngår i hverdagen til unge jenter når de kler seg og vurderer klær. Det synes å handle om en stadig balansering av ulike ideer for selvpresentasjon, og for hva som oppleves som verdsatt og godtatt visuell fremtoning. Det å ikke ”overskride” andre visuelt gjennom påkledningen ser ut til å være viktig for de unge jentene. Når det ser ut til at jentene stadig balanserer og tilpasser påkledningen til egne og andres ideer, kan man tenke seg at diskursene danner grenser. Undersøkelsen av de tre ulike perspektivene dannet utgangspunktet for drøfting av forholdet mellom hvilke aspekter knyttet til klær som inngår i unge jenters hverdag og i Design og tekstil- undervisningen. Det kom frem et sprik mellom hva som står sentralt i de unge jentenes hverdag og hva som står sentralt i undervisningen. Fokuset på klær i Design og tekstil- undervisningen handler i hovedsak om klær som håndverk, og har likheter med kompetansemålene i Kunnskapsløftet 2006. Inkluderes en forståelse av estetikk fra nyere tid og Kunnskapsløftets generelle del som har fokus på allmenndannelse og miljøbevissthet, kan man tenke seg at Design og tekstil- undervisningen i større grad kan inkludere de ulike sosiale, kulturelle og estetiske aspektene som elevene bevisst eller ubevisst forholder seg til i hverdagen når de kler seg. Skolen får dermed en rolle i å ruste elevene til å møte de ulike aspektene de forholder seg til, og for å forstå kulturelt og sosialt dannede kleskoder. Dette er forhold som kan være viktige i presentasjon av seg selv i møte med andre og for selvforståelsen.nob
dc.description.abstractIn this study, clothing and visual self-presentation among young girls studying Design and Textiles at upper secondary education in Norway are examined by looking at three different perspectives: First, through young girls own statements about how they perceive clothing and visual self-presentation. Second, through the Design and Textile education’s focus on clothing. Third, gathering ideas about clothing and self-representation from texts such as the Norwegian magazine “Det Nye”. Using an aesthetic understanding from recent times, the study includes perceptible aspects in a daily environment as a part of the aesthetics. Clothing could therefore be seen as a part of ”an everyday aesthetics”. Discourse analysis is used to examine why ideas about, and attitudes towards, clothing and self-presentation are as they are today. Discourse is best understood to be constructs of ideas about the reality and they are formed through the use and presence of various stakeholders such as young girls, schools and media. As of that, discourse analysis is a tool to investigate, analyze and discuss what clothing is all about through the three different perspectives. The results from the study show that aesthetic, cultural and social aspects are a part of everyday life for young girls when they dress and consider clothing. The findings indicate that a constant balance of various ideas for self- presentation, and what is perceived as a valued and accepted visual appearance, is important. Not to “outdo” others visually through clothing, appears to be very important for the young girls participating in the study. It seems that when the girls are constantly balancing and adapting their way of dressing based on their own and others ideas, we can imagine that the various discourses form boundaries. The study of the three different perspectives formed the basis for the discussion of the relationship between which aspects of clothing are a part of young girls’ studying Design and Textiles everyday life. The study reveals a gap between what is central to the young girls’ everyday lives and to what is central in the education. The focus on clothing in Design and Textiles is mainly about clothing as craft, and has similarities with the competency goals of the curriculum: “Kunnskapsløftet 2006”. Including an understanding of aesthetics from modern times and general part in the “Kunnskapsløftet 2006” that focuses on general values and environmental conscience, one can imagine that the Design and Textiles Education is more likely to include the different social, cultural and aesthetic aspects that students consciously or unconsciously relate to in their everyday lives when dressing. Therefore, the education system has an important role in educating and prepares the students to meet the various aspects they relate to and to understand cultural and social dress codes. These are all important issues that could be crucial for self- presentation in meeting with others and for self-understanding.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for teknologi, kunst og designen_US
dc.subjectKlæren_US
dc.subjectJenteren_US
dc.subjectDesign- og tekstilundervisningen_US
dc.subjectEstetikken_US
dc.subjectSelvpresentasjonen_US
dc.subjectVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.subjectVDP::Teknologi: 500::Industri- og produktdesign: 640en_US
dc.titleUnge jenters "hverdagsestetikk" : en undersøkelse av forholdet mellom fokus på klær i Design og tekstil-undervisningen og klær i unge jenters hverdagen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel