Show simple item record

dc.contributor.advisorAas, Vigdis
dc.contributor.authorLudahl, Marianne Odnakk
dc.date.accessioned2012-01-20T13:16:15Z
dc.date.available2012-01-20T13:16:15Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/1068
dc.descriptionMaster i biomedisinen_US
dc.description.abstractIntroduksjon: Antall tilfeller av type 2-diabetes (T2D) øker faretruende verden over. Utviklingen av sykdommen skyldes en interaksjon mellom vårt moderne levesett og en genetisk predisposisjon. Det er en økende kunnskap om den genetiske sammenhengen, men den er foreløpig av lav prediktiv verdi. Ca. 80 % av personer med T2D er overvektige, men kun 30 % av pasienter som gjennomgår bariatrisk kirurgi ved Senter for sykelig overvekt i Tønsberg har etablert T2D til tross for ekstrem fedme. Med utgangpunkt i muskelbiopsier fra disse pasienter var formålet med denne oppgaven å forsøke å detektere en forskjell i uttrykket av gener involvert i glukose- og fettsyremetabolismen hos sykelig overvektige pasienter med normal glukosetoleranse (NGT) og etablert T2D både i in vivo- og in vitro studier. Metode: Muskelbiopsier fra sykelig overvektige pasienter med NGT og etablert T2D, tatt under bariatrisk kirurgi, ble benyttet til denne studien. Det ble isolert RNA fra muskelbiopsier (in vivo-studier) og fra myocytter dyrket i kultur (in vitro-studier) fra tilsvarende donor. Ved hjelp av litteraturstudier og tidligere arbeid utført på dette materiale, ble det valgt å studere genuttrykket av CD36/FAT, CPT1, PDK4, TIP47, ADFP, MHCI, MHCIIa og ATGL. Genuttrykket ble målt ved hjelp av RT real-time PCR og normalisert mot referansegenene GAPDH og 36B4. I tillegg ble myotubenes evne til å metabolisere glukose målt ved hjelp av flux-studier med radioaktivmerket glukose. Det ble innhentet informert samtykke fra alle pasienter og godkjennelse av regional etisk komité før uttak av muskelbiopsier. Resultater: Det var ingen signifikant forskjell i genuttrykket av overfor nevnte gener mellom sykelig overvektige pasienter med NGT og etablert T2D verken i muskelbiopsier (in vivo) eller i kultiverte myocytter (in vitro). Det var derimot en tendens til endret uttrykk av flere av genene hvis kvinnene ble analysert separat. Kvinnelige pasienter med T2D hadde tendens til økt uttrykk av CD36/FAT in vivo, redusert uttrykk av ADFP både in vivo og in vitro, redusert uttrykk av PDK4 in vivo, redusert uttrykk av MHCI in vivo og økt uttrykk av MHCIIa in vivo sammenliknet med kvinner med NGT. Det var et signifikant høyere uttrykk av nesten alle genene in vivo kontra in vitro. Unntaket var TIP47 som var signifikant lavere uttrykt in vivo kontra in vitro. Det var ingen signifikant forskjell i metabolismen av glukose mellom de to gruppene, men studier av kun kvinnene viste en klar tendens til at myotuber etablert fra kvinner med T2D hadde redusert glukoseoksidasjonskapasitet. Diskusjon/Konklusjon: Resultatene presentert i denne oppgaven viste ingen signifikant forskjell i uttrykket av de overnevnte genene mellom pasienter med NGT og T2D verken i in vivo eller in vitro-studier. Det var derimot en tendens til at genuttrykket av utvalgte gener i energimetabolismen i muskel fra sykelig overvektige kvinner med T2D var forskjellig sammenliknet med sykelig overvektig kvinner med NGT i in vivo-studiene. Studier in vitro viste dessuten at myotuber etablert fra sykelig overvektige kvinner med T2D bar med seg av noe den samme endringen som var registrert i in vivo-studiene. Dette gjorde seg utslag i at disse cellene også hadde noe til lavere uttrykk av ADFP og MHCI og høyere uttrykk av MHCIIa. Endringen i genuttrykket som ellers ble registrert mellom in vivo og in vitro-studiene kan ha årsak i de store miljøforskjellene som forelå mellom de to systemene. Resultatene fra denne studien gir en indikasjon på at kvinner og menn bør studeres hver for seg for å øke sjansen til å finne forskjeller som fører til utvikling av T2D. Ved fremtidige studier kan det dessuten være nyttig å etterstrebe et miljø in vitro som likner miljøet in vivo spesielt med hensyn til energisubstrattilgang. Dette vil kunne fremprovosere de forskjellene som foreligger mellom sykelig overvektige pasienter med T2D og NGT.nob
dc.description.sponsorshipIntroduction: The prevalence of type 2 diabetes (T2D) is rapidly increasing all over the world. The development of the disease is due to an interaction between our modern lifestyle and a genetic predisposition. It is an increasing knowledge about the genetic context, but so far of low predictive value. Approximately 80 % of persons with T2D are obese, but only 30 % of patients who undergoing bariatric surgery at The Morbid Obesity Center in Tønsberg have established T2D in spite of extreme obesity. Based on muscle biopsies from these patients, the aim of this study was to try to detect differences in gene expression between patients with normal glucose tolerance (NGT) and T2D in an in vivo- and an in vitro-system. Methode: Muscle biopsies from morbidly obese patients with NGT and T2D, taken during bariatric surgery, were used for this study. RNA was isolated from muscle biopsies for in vivo studies and from muscle cells, grown in cultures from the corresponding donor, for in vitro-studies. Gene expression of CD36/FAT, CPT1, PDK4, TIP47, ADFP, MHCI, MHCIIa and ATGL was measured by RT real-time PCR and normalized against the reference genes GAPDH and 36B4. Muscle cell ability to metabolize glucose was also measured by flux studies using radioactive labelled glucose. The biopsies were obtained with informed consent and approval by the National Committee for Research Ethics. Results: There was no significant difference in gene expression of the above mentioned genes among morbidly obese patients with NGT and T2D either in muscle biopsies (in vivo) or in cultured muscle cells (in vitro). There was, however, a tendency of differences in expression of several genes if women were analyzed separately. Muscle from female patients with T2D had a tendency towards increased expression of CD36/FAT in vivo, reduced expression of ADFP both in vivo and in vitro, reduced expression of PDK4 in vivo, reduced expression of MHCI in vivo and increased expression of MHCIIa in vivo compared with women with NGT. There was a significantly higher expression of almost all genes in vivo versus in vitro. TIP47, however, was significantly lower expressed in vivo than in vitro. There was no significant difference in the metabolism of glucose between the two groups, but studies of women only showed a clear tendency towards reduced glucose oxidation capacity in myotubes from women with T2D. Discussion/Conclusion: The results presented in this thesis showed no significant differences in the expression of the above mentioned genes between morbidly obese patients with T2D and NGT in either in vivo or in vitro studies. There was, however, a tendency that morbidly obese women with T2D had a different gene expression compared to morbidly, obese women with NGT in the in vivo studies. Studies in vitro showed that muscle cells established from morbidly obese women with T2D maintained some of the changes that were detected in the in vivo studies. This was reflected as slightly lower expression of ADFP and MHCI and a higher expression of MHCIIa in these cells. The differences in gene expressions, which generally were registered between in vivo and in vitro studies, may be explained by major environmental differences between the two systems. The results from this study provide an indication that women and men should be studied separately in order to increase the opportunity to detect differences that lead to development of T2D. In future studies, it will also be useful to strive for an environment in vitro that resembles the environment in vivo, particularly with regard to energy substrate access. This could provoke the differences that exist between morbidly obese patients with T2D and NGT.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo og Akershus. Fakultet for helsefagen_US
dc.subjectOvervekten_US
dc.subjectFedmeen_US
dc.subjectSkjelettmuskulaturen_US
dc.subject2-diabetesen_US
dc.subjectT2Den_US
dc.subjectGeneren_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Biofarmasi: 736en_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.titleUtrykk av gener i skjelettmuskel fra sykelig overvektige : in vivo og in vitro sammenlikning av sykelig overvektige med normal glukosetoleranse og type 2-diabetesen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record