• Å lede i et politisk styringsunivers : en studie av ledelse i helseforetak 

   Eikens, Wenche; Overhalden, Irene (Master thesis, 2012)
   De 10-15 siste årene er det iverksatt flere store reformer som påvirker styring og ledelse av sykehusene/helseforetakene i Norge. En av de største sykehusreformene trådte i kraft i 2002. Sykehusreformen innebar en statlig ...
  • Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting 

   Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Haug, Marit; Næss, Terje (NIBR-rapport 2012:3, Rapport, 2012)
   I 2007 fikk NIBR og NIFU i oppdrag å evaluere Kompetanseløftet 2015. I denne rapporten sees det nærmere på hvordan Kompetanseløftet er blitt iverksatt, og da særlig i kommunene. I tillegg innholder rapporten oppdaterte ...
  • Ble det en bedre organisert stat? 

   Stigen, Inger Marie; Hermansen, Tormod (Nordisk Administrativt Tidsskrift;90(3), Journal article; Peer reviewed, 2013)
  • Effekter av eiendomsreformen i Oslo kommune 

   Johnsen, Johan (Master thesis, 2019)
   Temaet for denne oppgaven er eiendomsreformen i Oslo kommune. Denne reformen hadde som mål å forbedre og effektivisere kommunens eiendomsforvaltning. Bakgrunnen var at man antok at denne sektoren kunne ha betydelige ...
  • Enhetsfylke - et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? 

   Stigen, Inger Marie; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2007:19, Rapport, 2007)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne sluttrapporten gjøres det rede for resultatene av evalueringen på forsøket i Møre og Romsdal. Forsøket i ...
  • Evaluering av Kvalitetskommuneprogrammet 

   Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (Samarbeidsrapport NIBR/NOVA/IRIS 2009, Rapport, 2009)
   Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres som et samarbeid mellom staten, KS og hovedsammen-slutningene. Målet er å øke kvaliteten i over-leveringen av kommunale tjenester og å redusere sykefraværet i kommunal sektor, gjennom ...
  • Evaluering av regionalt helsesamarbeid 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2002:22, Rapport, 2002)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra evalueringen av det lovpålagte regionale helsesamarbeidet i perioden 2000-2001. Rapporten viser at det skjedde en klar opptrapping av det regionale helsesamarbeidet og mer forpliktende ...
  • Explaining government bureaucrats’ behaviour: On the relative importance of organizational position, demographic background, and political attitudes 

   Egeberg, Morten; Stigen, Inger Marie (Public Policy and Administration;, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-12-10)
   A basic insight in public governance and administration research is that career officials tend to play an important role in public policy development as well as in its implementation. Surprisingly, however, despite of being ...
  • Flat struktur og resultatenheter 

   Opedal, Ståle; Stigen, Inger Marie; Laudal, Thomas (NIBR-rapport 2002:21, Rapport, 2002)
   En rekke kommuner har, eller er i ferd med å innføre, en flatere organisasjonsmodell (gjerne kalt to-nivå-modell) og resultatenheter på administrativ side. I rapporten diskuteres de styrings- og ledelsesutfordringene som ...
  • «For alt vi har. Og alt vi er.» Var det alt? : om bakgrunnen for Forsvarets omdømmekampanje 

   Eldal, Lars (Master thesis, 2013)
   Da omdømmekampanjen «For alt vi har. Og alt vi er» ble lansert, hevdet Forsvarssjefen det var «… på bakgrunn av en likegyldighet i befolkningen til Forsvaret», han ville synliggjøre innsatsforsvarets relevans. Imidlertid ...
  • Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:05, Rapport, 2006)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne rapporten gjøres det rede for de foreløpige resultatene fra evalueringen. I forsøkene prøves det ut ulike ...
  • Fylkeskommunal parlamentarisme i Nordland 

   Stigen, Inger Marie; Røiseland, Asbjørn (NIBR-rapport 2003:15, Rapport, 2003)
   Nordland fylkeskommune vedtok å innføre en parlamentarisk styringsmodell i 1999, og har hittil vært den eneste fylkeskommunen i landet som praktiserer denne styringsmodellen. I denne rapporten settes fokus på samspillet ...
  • Innsetting eller utpeking? 

   Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:10, Rapport, 2008)
   Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i bystyret, peker ut ...
  • Involvering av eksterne aktører og deres reaksjoner i iverksettingen av offentlige reformer: en studie av Viken fylkeskommune og Øst politidistrikt 

   Johansen, Siri Andrea (Master thesis, 2020)
   Temaet for denne masteroppgaven er involvering av eksterne aktører og deres reaksjoner i iverksettingen av offentlige reformer. Oppgaven tar utgangspunkt i to iverksettingscase: iverksettingen av regionreformen i Viken ...
  • IPLOS – et nyttig kommunalt styringsverktøy? : mellom statlige intensjoner og lokal praksis 

   Eldal, Nina Christin Sandberg; Holth, Hege (Master thesis, 2012)
   Behovet for styringsinformasjon i pleie- og omsorgssektoren øker med innføringen av Samhandlingsreformen og staten legger til grunn at kommunene har nytte av systemet IPLOS (Individbasert Pleie- og OmsorgsStatistikk) til ...
  • Jakten på den gode styringsmodellen 

   Saxi, Hans Petter; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:19, Rapport, 2006)
   Evalueringen viser at det er svært delte meninger om hvor vellykket innføring av parlamentarisme i Hedmark fylkeskommune har vært. Posisjonen er positiv, mens opposisjonen og særlig de ansatte i fagavdelingene i ...
  • Kommunal organisasjon 2008 

   Stigen, Inger Marie; Hovik, Sissel (NIBR-rapport 2008:20, Rapport, 2008)
   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene ved organisasjons- og arbeidsformer per 2008. Opplysningene bygger på en spørreundersøkelse til alle landets kommuner og fylkeskommuner gjennomført første halvår 2008. Disse ...
  • Kommuners satsing på kulturskole – Hvilken rolle spiller administrativ organisering? 

   Widerberg, Hilde (Master thesis, 2019)
   Den kommunale kulturskolen kan inngå som et virkemiddel i flere ulike politiske sammenhenger, enten det er i kulturpolitikken, i næringspolitikken, i stedsutviklingen, i oppvekstpolitikken, eller på andre felter. Kommunene ...
  • Lean i forvaltningen : verktøy, trend eller symbol? 

   Alshbib, Loubna; Ulvin, Kim (Master thesis, 2013)
   Nivået av interesse for Lean som et middel til endring og forbedring i offentlig sektor har vært høy og virker å være tiltagende. I denne oppgaven har vi forsøkt å svare på problemstillingen: Hvorfor er Lean innført og ...
  • Lean on me: Innføring av Lean i helsesektoren 

   Dybdal, Mina (Master thesis, 2014)
   Organisasjonsoppskriften Lean, beskrevet som en overordnet ledelsesfilosofi, en prosess og en metode, har gjort sitt inntog i helsesektoren de siste 15 årene. Medisinsk klinikk ved Oslo Universitetssykehus (OUS) innførte ...