• Evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian Rose (NIBR-rapport;2021:14, Research report, 2021-07)
   NIBR har gjennomført en evaluering av integreringspakke I og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (‘midlertidig lov’). Integreringspakke I er en tiltakspakke på totalt 456 mill. kroner som gjennom ...
  • Fag- og yrkesopplæring for voksne minoritetsspråklige – Hvordan inkludere flere flyktninger fra introduksjonsprogrammet? 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2019:2, Research report, 2019-03-03)
   Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Hensikten med oppdraget er å undersøke hvordan kommuner og fylkeskommuner kan stimuleres til å bruke fagopplæring som tiltak for flyktninger i ...
  • Governance and policy changes during times of high influxes of protection seekers. A comparative governance and policy analysis in eight European countries, 2015-June 2023. 

   Hernes, Vilde; Danielsen, Åsne Øygard; Tvedt, Kristian; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian; Łukasiewicz, Karolina; Pachocka, Marta; Yeliseyeu, Andrei; Casu, Laura; Zschomler, Silke; Berg, Mette Louise; Engler, Marcus; Nowicka, Magdalena; Koikkalainen, Saara; Ferdoush, Md Azmeary; Virkkunen, Joni; Kazepov, Yuri; Berthelot, Brice; Franz, Yvonne (NIBR Report;2023:8, Research report, 2023)
   This comparative analysis maps and compares how eight European countries’ governance structures and policies for asylum, immigration and integration have developed from 2015 to June 2023, with a particular focus on the ...
  • Indikatorer for ny integreringslov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tønnessen, Marianne (NIBR-rapport;2020:19, Research report, 2020-09-16)
   Denne rapporten beskriver forslaget til ny integreringslov og drøfter og foreslår ulike indikatorer som kan brukes til å følge utviklingen på feltet etter at loven trer i kraft og undersøke om loven bidrar til å oppfylle ...
  • Kunnskapsoppsummeringer – om fem strategier for å styrke flyktningenes overgang til arbeid og kvalifisering - Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 2 

   Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Aasen, Berit; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2020:14, Research report, 2020-12)
   Denne rapporten omfatter fem korte kunnskapsoppsummeringer knyttet til strategier for å styrke integrering av flyktninger. Temaene er: delkompetanse som del av fagopplæring, sosialt entreprenørskap og integrering, ...
  • Kunnskapsoversikt: Områderettet innsats som virkemiddel. Internasjonale eksempler 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2019:25, Research report, 2020-01)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt om hvordan andre land jobber med helhetlige områderettete innsatser i levekårsutsatte byområder, og med vekt på gode erfaringer som kan ha overføringsverdi til det videre arbeidet med ...
  • Mange vil hjelpe, men hjelper det? En gjennomgang av hjelpetjenester for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 

   Leirvik, Mariann Stærkebye; Aasland, Aadne; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2020:5, Research report, 2020-06)
   Formålet med denne studien er å kartlegge hvordan hjelpetjenestene for personer utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse fungerer, med et spesielt fokus på de særskilte tjenestene på tematikken ...
  • Mer midlertidighet– innvandringspolitikken etter asylforliket 

   Eggebø, Helga; Staver, Anne Balke (Nytt Norsk Tidsskrift;Nr. 2 / 2020 / Årg. 37, Journal article; Peer reviewed, 2020-06-04)
   Hvilke konsekvenser får det når innvandringspolitikken preges av stadig mer midlertidighet? Dette spørsmålet ble ikke utredet og knapt diskutert i forbindelse med omfattende politiske endringer etter asylforliket. Denne ...
  • Norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning: Utredning om universitets- og høyskolesektoren som opplæringsarena 

   Staver, Anne Balke; Liodden, Tone M.; Johnsen, Solveig B.; Leirvik, Mariann Stærkebye (NIBR-rapport;2019:20, Research report, 2019-12)
   I denne rapporten utredes hvorvidt norskopplæring for flyktninger og innvandrere med høyere utdanning bør tilbys ved universiteter og høyskoler istedenfor i kommunene. Rapporten gir en oversikt over dagens tilbud i ...
  • Restriktiv eller selektiv? Innvandringspolitikkens ulike ansikter 

   Staver, Anne Balke (Nytt Norsk Tidsskrift;03 / 2021 (Volum 38), Peer reviewed; Journal article, 2021-09-02)
   Norsk innvandringspolitikk blir mer selektiv, ikke bare mer restriktiv: flukt- og familieinnvandring strammes inn, mens arbeidsinnvandring fra utenfor EØS fasiliteres. Norge er med i en internasjonal «kamp om de beste ...
  • Scandinavia’s segregated cities – policies, strategies and ideals 

   Staver, Anne Balke; Brekke, Jan-Paul; Søholt, Susanne (NIBR Report;2019:8, Research report, 2019-04-03)
   This report compares the strategies to counter segregation which the governments of Denmark, Sweden and Norway launched in 2018. The comparison is conducted at two levels. Firstly, the report carries out a comparison of ...
  • State crisis response versus transnational family living: An online ethnography among transnational families during the pandemic 

   Bell, Justyna; Staver, Anne Balke; Tolgensbakk, Ida (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Transnational family living refers to the situation of maintaining relationships across national borders. It is dependent on a certain degree of flexibility from the state. As part of the crisis response to the COVID-19 ...
  • Ukrainian refugees – experiences from the first phase in Norway 

   Hernes, Vilde; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Hånda; Liodden, Tone; Staver, Anne Balke (NIBR Report;2022:11, Report, 2022)
   On 24 February 2022, Russia launched a full-scale invasion of Ukraine. On assignment from the Directorate of Immigration (UDI) and the Directorate of Integration and Diversity (IMDi), NIBR has evaluate how persons fleeing ...
  • Underveisevaluering av integreringspakken og midlertidig lov 

   Hernes, Vilde; Staver, Anne Balke; Tronstad, Kristian (NIBR-notat;2021:101, Working paper, 2021-02)
   By- og regionforskningsinstituttet NIBR fikk i desember 2020 i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet (KD) å gjennomføre en evaluering av integreringspakken og midlertidig lov med tilpasninger til introduksjonsloven (heretter ...
  • Utvandringspolitikk 

   Tønnessen, Marianne; Staver, Anne Balke (NIBR-kortnotat;2023:3, Working paper, 2023-09)
   Mens innvandringspolitikk har vært en sentral del av politikkutforming og politisk debatt både i Norge og andre land de siste tiårene, er utvandringspolitikk sjelden på dagsorden. Alle land har likevel politikk som – mer ...
  • Utvandringspolitikk 

   Tønnessen, Marianne; Staver, Anne Balke (Working paper, 2023-08)
   Dette notatet presenterer internasjonal faglitteratur om utvandrings- og utvandrerpolitikk. Det gir en oppsummering av en rekke hovedtrekk ved denne politikken – motivasjon, typer tiltak og aktører - og diskuterer også ...
  • Åtte kommuner – åtte tiltak for integrering: Evaluering av kommunale integreringstiltak - Delrapport 1 

   Søholt, Susanne; Liodden, Tone; Leirvik, Mariann Stærkebye; Vilhjalmsdottir, Sigridur; Staver, Anne Balke (NIBR-rapport;2020:13, Research report, 2020-12)
   I dette prosjektet har vi prosessevaluert åtte prosjekter som har fått støtte fra IMDi til å øke kvaliteten i kommunenes integreringsarbeid og bidra til kunnskaps- og metodeutvikling mellom kommuner. Dette er delrapport 1 ...