• Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. Bolig i det aldrende samfunnet 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport 12/18, Report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Research report, 2006)
   Bostøtten er et sentralt virkemiddel i den norske boligpolitikken. Gjennom å dekke en del av boutgiftene skal bostøtten stimulere hushold til å velge bedre boliger enn det de ellers ville ha gjort. Bostøtten setter mottakerne ...
  • Boforhold for pensjonister med bostøtte 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter; Nordvik, Viggo (NOVA Rapport 4/06, Report, 2006)
   Housing allowances form an important part of the Norwegian housing policy. The allowances cover part of the housing expenses and they are meant to stimulate targeted households to obtain or retain a level of housing ...
  • Bolig i det aldrende samfunnet. Analyse av rammebetingelser for fremskaffelse av velegnede boliger for eldre. 

   Sørvoll, Jardar; Nordvik, Viggo; Aarland, Kristin; Sandlie, Hans Christian (NOVA Rapport;12/18, Research report, 2018)
   I denne rapporten analyserer vi politiske og økonomiske rammebetingelser for fremskaffelse av boliger velegnet for eldre. Det er en meget aktuell problemstilling i lys av befolkningens og boligmassens aldring. Vi fokuserer ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 2/10, Research report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2007 

   Sandlie, Hans Christian; Aarland, Kristin; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 2/10, Report, 2010)
   Hvert tredje år er bolig tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser. På oppdrag fra Husbanken har NOVA analysert data fra levekårsundersøkelsen som ble gjennomført høsten 2007. Rapporten gir en tilstandsrapport ...
  • Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   Tidligere har bolig vært tema for Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelser i 1997, 2001, 2004 og 2007. I 2012 ble boforhold innlemmet som en nasjonal modul i EU-SILC. På oppdrag fra Husbanken har NOVA i samarbeid med ...
  • Bolig og levekår i Norge 2012 

   Sandlie, Hans Christian; Grødem, Anne Skevik (NOVA Rapport 14/13, Report, 2013)
   This report presents results from a project that NOVA has carried out in collaboration with Fafo on behalf of the Norwegian State Housing Bank. The purpose of the project is to provide new and updated knowledge about ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 23/03, Report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boligetablering i Oslo og Akershus 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 23/03, Research report, 2003)
   Rapporten omhandler ungdoms boligetablering i Oslo og Akershus. Det antas ofte at høye boligpriser gjør det vanskeligere for ungdom å etablere seg i Oslo-området enn andre steder i landet. Data fra den siste levekårsundersøkelsen ...
  • Boligmarkedets sistegangskjøpere - Hvordan kan private boligformue bidra til velferdsstatens økonomiske bærekraft? 

   Sandlie, Hans Christian; Gulbrandsen, Lars (Tidsskrift for boligforskning;Årgang 4, nr. 2-2021, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-17)
   Formålet med denne artikkelen er å gi en første oversikt over den økte mobiliteten ved hjelp av data fra en landsrepresentativ spørreundersøkelse i aldersgruppen 60 til 75 år gjennomført i 2019, samt befolknings- og ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Boligsosiale utfordringer og løsninger 

   Sandlie, Hans Christian; Langsether, Åsmund (NOVA Notat 8/10, Notat, 2010)
   Notatet presenteres resultatene fra et prosjekt NOVA har utført på oppdrag for Lørenskog kommune. Prosjektet består av en «foranalyse» kommunen må gjennomføre i forbindelse med sin deltakelse i Husbankens Boligsosiale ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   Her drøftes tema av stor betydning for bolig- og omsorgspolitikken. Forskerne undersøker blant annet hva kommunene gjør for å fremme en boligforsyning som tar samfunnets aldring på alvor, og diskuterer normative premisser ...
  • Eldres boligsituasjon. Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring 

   Sørvoll, Jardar; Sandlie, Hans Christian; Nordvik, Viggo; Gulbrandsen, Lars Petter (NOVA Rapport 11/16, Report, 2016)
   This research report addresses the challenges of housing provision in light of the ageing society. The proportion of the population over 70 years old may increase from 9 per cent to 19 per cent between 2016 and 2060, ...
  • Eldres boligønsker og bosituasjon. En undersøkelse blant hjemmeboende over 75 år 

   Sandlie, Hans Christian; Flåto, Maja; Gulbrandsen, Lars (NOVA Rapport;8/23, Report, 2023)
   Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra prosjektet «Undersøkelse av eldres ønskede bosituasjon» som er gjennomført på oppdrag fra Husbanken. Målsettingen har vært å få bedre kunnskap om bosituasjonen blant ...
  • Et velfungerende leiemarked? 

   Sandlie, Hans Christian; Sørvoll, Jardar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Norsk boligpolitikk er preget av en tydelig prioritering av eierboligen, og hovedmålet er at flest mulig skal ha mulighet til å eie egen bolig. Denne eierlinjen har bidratt til en stemoderlig behandling av leiesektoren. ...
  • Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked 

   Sandlie, Hans Christian; Seeberg, Marie Louise (NOVa Notat 1/13, Notat, 2013)
   The topic of this study is the increased labour immigration into Norway in recent years and, more specifically, the impact and dynamics of this immigration on the Norwegian housing market. As labour immigrants in Norway ...
  • Fremtidens leiemarked i et internasjonalt arbeidsmarked 

   Sandlie, Hans Christian; Seeberg, Marie Louise (NOVa Notat 1/13, Notat, 2013)
   I løpet av de senere årene har Norge opplevd økt tilflytting av utenlandsk arbeidskraft. Tema for dette notatet er disse arbeidsinnvandrernes etablering på det norske boligmarkedet. Hvordan er det norske boligmarkedet ...