• Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   Forsøket AAP som lønnstilskudd ble initiert i revidert nasjonalbudsjett for 2012 og presentert som et politisk virkemiddel for å mobilisere grupper med svakt fotfeste i arbeidsmarkedet til arbeid.
  • Evaluering av Forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd 

   Pettersen, Karen-Sofie; Spjelkavik, Øystein; Proba samfunnsanalyse (AFI FoU-resultat 2015, Research report, 2015)
   Dette er den andre av tre rapporteringer fra følgeevalueringen av forsøket Arbeidsavklaringspenger (AAP) som lønnstilskudd. Rapporten tar for seg utviklingen av forsøket siden første evalueringsfase, prosessen med å ...
  • … fordi eg var tater - Ei narrativ analyse av taterar sine oppvekstforteljingar 

   Kvålseth, Elise Hunnes (Master thesis, 2015)
   Frå byrjinga av 1900-talet og fram til 1986 vart barnevernstiltak retta mot taterborn som eit reiskap for å utviske taterkulturen, hovudsakleg i form av omsorgsovertaking og å skilje borna frå familie og romanimiljø. I ...
  • Ledelse og lederutdanning i kommunenes helse- og omsorgstjeneste 

   Pettersen, Karen-Sofie (AFI Notat 2010:15, Report, 2010)
   Samhandlingsreformen har som overordnet mål å sikre en fremtidig helse- og omsorgstjeneste som både svarer på pasientenes behov for koordinerte tjenester og på store samfunnsøkonomiske utfordringer (St.meld. nr. 47 ...
  • Med blikk for sammenhengen mellom barnehage og skole 

   Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2012:21, Report, 2012)
   Prosjektet har ført til økt bevissthet om førskolelærerens rolle i samarbeidet mellom barnehage og skole og barnehagens betydning for barns læring. Evalueringen av Karen-Sofie Pettersen (AFI), viser at prosjektet har gitt ...
  • Nyskaping i demensomsorgen 

   Fossestøl, Knut; Pettersen, Karen-Sofie (AFI FoU-resultat 2014, Report, 2014)
   1 og 2 oktober 2014 ble det avholdt en dialogkonferanse om innovasjon i demensomsorgen i den kommunale demensomsorgen i Finnmark i ALTA etter initiativ fra KS og rådmannsutvalget i Finnmark. Demensomsorg ble valgt som tema ...
  • Praksiskonsulenten som brobygger 

   Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2012:4, Report, 2012)
   Evalueringen av prosjektet ”Allmennlegetjenesten og psykisk helse – Praksiskonsulentordningen” viser at man gjennom ulike virkemidler langt på vei har bidratt til å bedre samhandlingen mellom allmennlegetjenesten og ...
  • Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

   Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Report, 2005)
   Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...
  • Røykeloven og gjester ved brune serveringssteder 

   Pettersen, Karen-Sofie (NOVA Rapport 1/05, Research report, 2005)
   Rapporten er basert som en før og etter-studie av hvordan gjester ved ulike brune serveringssteder i Oslo forholder seg til røykeloven, og hvilke konsekvenser loven har hatt for dem. I det offentlige ordskiftet om røykeloven ...
  • SAK i Innlandet 

   Pettersen, Karen-Sofie; Norvoll, Reidun (AFI Notat 2011:8, Report, 2011)
   Høgskolen i Gjøvik (HiG), Høgskolen i Hedmark (HH) og Høgskolen i Lillehammer (HIL) har siden 1999 samarbeidet med fylkeskommunene i Hedmark og Oppland og Kompetanse-, Universitets- og Forskningsfondet i Innlandet AS om ...
  • Samspill eller svarteperspill? 

   Pettersen, Karen-Sofie; Skjælaaen, Gudrun Rudningen (AFI Rapport 2014:10, Research report, 2014)
   Prosjektets formål har vært å kartlegge gråsoner og klargjøre ansvarsforholdet mellom kommunene og spesialisthelsetjenesten for mennesker med samtidige psykiske lidelser og ruslidelser (RoP-lidelser) med voldsproblematikk. ...
  • Terskler i barnevernet 

   Ellingsen, Dag; Pettersen, Karen-Sofie; Andersen, Linn; Viblemo, Tor-Egil (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   På oppdrag fra Oslo kommune, Byrådsavdelingen for eldre og sosiale tjenester, har Arbeidsforskningsinstituttet og Oxford Research gjennomført et forskningsprosjekt om terskler i barnevernet. Prosjektet er finansiert av ...
  • Tilbakeføringsgarantien i praksis 

   Neumann, Cecilie Basberg; Pettersen, Karen-Sofie (AFI Rapport 2013:11, Research report, 2013)
   Denne rapporten er resultatet av et treårig følgeforskningsprosjekt av to TAFU prosjekter – Tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning - et i Rogaland og et i Tromsø. TAFU prosjektene arbeider med å tilbakeføre ...