• Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, Sidsel; Myrvold, Trine; Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2005:6, Report, 2005)
   Rapporten er første fase i et prosjekt som undersøker brukeres og pårørendes erfaringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer sterkt, men brukerne ønsker generelt sterkere innflytelse ...
  • Comprehensive Health Assessment for Children in Out-of-Home Care: An Exploratory Study of Service Needs and Mental Health in a Norwegian Population 

   Haune, Monica Christine; Nissen, Alexander; Christiansen, Øivin; Myrvold, Trine; Ruud, Torleif; Heiervang, Einar Røshol (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A comprehensive model for routine multi-disciplinary health assessment for children in out-of-home care was piloted in a Norwegian region. This paper reports on identified service needs and mental disorders among 196 ...
  • Comprehensive Health Assessment for Children in Out-of-Home Care: An Exploratory Study of Service Needs and Mental Health in a Norwegian Population 

   Myrvold, Trine; Haune, Monica Christine; Heiervang, Einar Røshol; Nissen, Alexander; Christiansen, Øivin; Ruud, Torleif (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A comprehensive model for routine multi-disciplinary health assessment for children in out-of-home care was piloted in a Norwegian region. This paper reports on identified service needs and mental disorders among 196 ...
  • Delt lederskap i Oslo kommune 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;Årgang 36, nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   Med innføringen av parlamentarisk styreform i 1986, fikk Oslo kommune delt politisk topplederskap. Det tradisjonsrike ordførervervet ble beholdt, samtidig som byrådslederen inntok en viktig rolle som operativ politisk ...
  • Demokrati i motvind 

   Lorentzen, Hilde; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2006:02, Report, 2006)
   Rapporten er en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen på Svalbard. Det er stor motstand mot lokalstyreordningen i Longyearbyen, særlig blant innbyggere med lang botid på Svalbard. Dette sees som del av en generell ...
  • Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine; Hovik, Sissel (NIBR prosjektrapport 2001:08, Report, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av fire små kommuners evne til å ivareta hele spekteret av oppgaver lagt til kommunesektoren. Betingelsene for et levende lokaldemokrati er gode i små kommuner, men de små forholdene har ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

   Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI Rapport;2021:02, Research report, 2021-02)
   I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell. Temanotat 3: Forfasen i oppfølgingsordningen for 2020-uttrekket 

   Lyng, Selma Therese; Myrvold, Trine (Rapport;2021:09, Report, 2021)
   Oppfølgingsordningen er en statlig ordning for kompensatorisk støtte til skoleeiere som over tid har svake resultater på sentrale mål i opplæringen. Ordningen ble innført i 2017, men ble videreutviklet med vesentlige ...
  • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:18, Research report, 2020-12)
   Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
  • Evaluering av Samplan 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2014:15, Working paper, 2014)
   Denne rapporten er en evaluering av etter- og videreutdanningskurset i samfunnsplanlegging, Samplan. Evalueringens fokus er på deltakernes vurdering av kursets innhold og nytte, og på arbeidsgiveres synspunkter på kurset. ...
  • Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit; Knudtzon, Lillin (NIBR-rapport 2009:24, Report, 2009)
   Storbysatsingen består av øremerkede midler til de fire største byene for å utvikle tiltak for mennesker med alvorlig psykisk sykdom med liten kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Innenfor  satsingen er det iverksatt ...
  • Flerkulturelt barnevern 

   Myrvold, Trine; Holm-Hansen, Jørn; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2007:10, Report, 2007)
   Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om flerkulturelt barnevernsarbeid. Oversikten dekker studier som er publisert på skandinaviske språk, engelsk, fransk og tysk. Hovedkonklusjonen er at det eksisterer lite ...
  • Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner 

   Holm, Arne; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2012:30, Report, 2012)
   Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelsene ...
  • Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics 

   Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Breivik, Kyrre; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine (Child & Family Social Work;Volume 25, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-06)
   The measurement of user experience has gained international attention as a tool for improving quality of care. Because foster families have a high need for service support, we examined quality of care from the foster ...
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

   Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (Samarbeidsrapport;, Research report, 2020-01)
   Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
  • Helsekontoen 

   Myrvold, Trine; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2015:9, Report, 2015)
   Nordland fylkeskommune lanserte Helsekontoen i mars 2013, en strategi for kommunikasjon om folkehelse. Rapporten analyserer utviklingen i kunnskaper om og holdninger til livsstil og helse i Nordland fra 2012 til 2014. ...
  • Innsetting eller utpeking? 

   Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:10, Report, 2008)
   Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i bystyret, peker ut ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Report, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:19, Report, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...