• Brukermedvirkning og psykisk helse 

   Sverdrup, Sidsel; Myrvold, Trine; Kristofersen, Lars B. (NIBR-rapport 2005:6, Rapport, 2005)
   Rapporten er første fase i et prosjekt som undersøker brukeres og pårørendes erfaringer med medvirkning og samordning i psykiatrien. Erfaringene blant brukerne varierer sterkt, men brukerne ønsker generelt sterkere innflytelse ...
  • Delt lederskap i Oslo kommune 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;Årgang 36, nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   Med innføringen av parlamentarisk styreform i 1986, fikk Oslo kommune delt politisk topplederskap. Det tradisjonsrike ordførervervet ble beholdt, samtidig som byrådslederen inntok en viktig rolle som operativ politisk ...
  • Demokrati i motvind 

   Lorentzen, Hilde; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2006:02, Rapport, 2006)
   Rapporten er en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen på Svalbard. Det er stor motstand mot lokalstyreordningen i Longyearbyen, særlig blant innbyggere med lang botid på Svalbard. Dette sees som del av en generell ...
  • Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine; Hovik, Sissel (NIBR prosjektrapport 2001:08, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av fire små kommuners evne til å ivareta hele spekteret av oppgaver lagt til kommunesektoren. Betingelsene for et levende lokaldemokrati er gode i små kommuner, men de små forholdene har ...
  • Evaluering av ny kompetansemodell – desentraliserte ordninger for skole og yrkesfag samt oppfølgingsordningen Temanotat 1: Programteori, foreløpige funn og videre forskningsspørsmål 

   Lyng, Selma Therese; Borg, Elin; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin; Hermansen, Hege; Johannesen, Hedvig Skonhoft; Lahn, Leif Christian; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI Rapport;2021:02, Research report, 2021-02)
   I dette temanotatet, som er den første publikasjonen fra evalueringen av ny kompetansemodell, presenterer vi vår forståelse av myndighetenes programteori for de tre ordningene som inngår i evalueringen: de desentraliserte ...
  • Evaluering av Opptrappingsplanen mot vold og overgrep - Underveisrapport 

   Myrvold, Trine; Møller, Geir; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:18, Research report, 2020-12)
   Underveisrapporten fra evalueringen av Opptrappingsplan mot vold og overgrep analyserer innretningen på planen og gir resultater fra en spørreundersøkelse om kommunenes arbeid mot vold og overgrep.
  • Evaluering av Samplan 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2014:15, Rapport, 2014)
   Denne rapporten er en evaluering av etter- og videreutdanningskurset i samfunnsplanlegging, Samplan. Evalueringens fokus er på deltakernes vurdering av kursets innhold og nytte, og på arbeidsgiveres synspunkter på kurset. ...
  • Evaluering av Storbysatsingen i psykisk helse 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit; Knudtzon, Lillin (NIBR-rapport 2009:24, Rapport, 2009)
   Storbysatsingen består av øremerkede midler til de fire største byene for å utvikle tiltak for mennesker med alvorlig psykisk sykdom med liten kontakt med det øvrige hjelpeapparatet. Innenfor  satsingen er det iverksatt ...
  • Flerkulturelt barnevern 

   Myrvold, Trine; Holm-Hansen, Jørn; Haaland, Thomas (NIBR-rapport 2007:10, Rapport, 2007)
   Rapporten inneholder en kunnskapsoppsummering om flerkulturelt barnevernsarbeid. Oversikten dekker studier som er publisert på skandinaviske språk, engelsk, fransk og tysk. Hovedkonklusjonen er at det eksisterer lite ...
  • Forvaltningsmuseenes og NIKUs ansvar og roller i forvaltningen av arkeologiske kulturminner 

   Holm, Arne; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2012:30, Rapport, 2012)
   Et overordnet mål i studien er å synliggjøre forvaltningsmuseenes og NIKUs rammebetingelser, ansvar og rolle i forvaltningen av automatisk fredete kulturminner og vernede skipsfunn. Til dette kommer også rammebetingelsene ...
  • Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics 

   Larsen, Marit Hjellset; Baste, Valborg; Bjørknes, Ragnhild; Breivik, Kyrre; Myrvold, Trine; Lehmann, Stine (Child & Family Social Work;Volume 25, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-06)
   The measurement of user experience has gained international attention as a tool for improving quality of care. Because foster families have a high need for service support, we examined quality of care from the foster ...
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Rapport, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Håndtering og konsekvenser av koronautbruddet for barn og barnehager 

   Os, Ellen; Myrvold, Trine; Danielsen, Ole Andreas; Hernes, Leif; Winger, Nina (Samarbeidsrapport;, Research report, 2020-01)
   Prosjektet har undersøkt barnehagesektorens håndtering av koronapandemien. Rapporten har to hoveddeler. Del I viser resultater fra surveyer til kommunale barnehagesjefer og barnehagestyrere. I del II er det gjennomført ...
  • Helsekontoen 

   Myrvold, Trine; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2015:9, Rapport, 2015)
   Nordland fylkeskommune lanserte Helsekontoen i mars 2013, en strategi for kommunikasjon om folkehelse. Rapporten analyserer utviklingen i kunnskaper om og holdninger til livsstil og helse i Nordland fra 2012 til 2014. ...
  • Innsetting eller utpeking? 

   Stigen, Inger Marie; Hansen, Tore; Indset, Marthe; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:10, Rapport, 2008)
   Før 2003 stemte bystyret i Oslo kommune over forslag til byråd. Fra og med 1.1.2003 har Oslo kommune praktisert en forsøksordning (det såkalte "utpekingsforsøket") der ordføreren, etter sonderinger i bystyret, peker ut ...
  • Kommunal boligpolitikk - fragmentert og reaktiv 

   Myrvold, Trine; Strand, Arvid; Holm, Arne; Hansen, Thorbjørn (NIBR-rapport 2002:05, Rapport, 2002)
   Rapporten dokumenterer en undersøkelse av boligpolitikken i tolv norske kommuner. Både utbyggingspolitikken og den boligsosiale politikken er kartlagt. Kommunene setter i liten grad - innenfor begge politikkområder - selv ...
  • Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:19, Rapport, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2009:04, Rapport, 2009)
   Rapporten handler om utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid i perioden 2002 til 2008. Opptrappingsplanen har ført til at psykisk helsearbeid er bygget opp som kommunal tjeneste. Rapporten ser på ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2006:11, Rapport, 2006)
   Det er relativt beskjedne endringer i organiseringen av psykisk helsearbeid fra 2002 til 2005. Myndighetens forsterkede innsats har gitt resultater på enkeltområder: individuelle planer er tatt mer i bruk, legetjenesten ...
  • Kommunenes iverksetting av Opptrappingsplanen for psykisk helse 

   Myrvold, Trine (NIBR-notat 2005:133, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet samler resultatene fra tre forskningsprosjekter innenfor evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Hensikten er å se resultatene i sammenheng på tvers av prosjektene, i forhold til ...