• Kommunale oppgaver - hvorfor varierer omfang og kvalitet? 

   Hovik, Sissel; Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:19, Report, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av variasjon i kommunenes oppgaveløsning. Rapporten er tredje og siste del av et forskningsprosjekt der hensikten har vært å studere småkommunenes evne til å ivareta sentrale funksjoner som ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2006:11, Report, 2006)
   Det er relativt beskjedne endringer i organiseringen av psykisk helsearbeid fra 2002 til 2005. Myndighetens forsterkede innsats har gitt resultater på enkeltområder: individuelle planer er tatt mer i bruk, legetjenesten ...
  • Kommunalt psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2009:04, Report, 2009)
   Rapporten handler om utviklingen i kommunenes organisering av psykisk helsearbeid i perioden 2002 til 2008. Opptrappingsplanen har ført til at psykisk helsearbeid er bygget opp som kommunal tjeneste. Rapporten ser på ...
  • Kommunenes iverksetting av Opptrappingsplanen for psykisk helse 

   Myrvold, Trine (NIBR-notat 2005:133, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet samler resultatene fra tre forskningsprosjekter innenfor evalueringen av Opptrappingsplanen for psykisk helse. Hensikten er å se resultatene i sammenheng på tvers av prosjektene, i forhold til ...
  • Lokal kompetanseutvikling. Evaluering av implementeringen av ny tilskuddsordning i grunnopplæringen 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Flatland, Tord; Hermansen, Hege; Lyng, Selma; Mausethagen, Sølvi; Myrvold, Trine (AFI-rapport;2021:06, Report, 2021-10-13)
   I denne rapporten evaluerer vi tilskuddsordningen for lokal kompetanseutvikling grunnopplæring, særlig i lys av de nye retningslinjene som ble innført i 2021. Vi gjennomgår data fra sentrale aktører/arenaer i ordningen, ...
  • Lokalt demokrati i Longyearbyen 

   Myrvold, Trine; Lorentzen, Hilde (NIBR-rapport 2008:08, Report, 2008)
   Denne rapporten er oppfølging av en evaluering av lokalstyreordningen i Longyearbyen på Svalbard. De siste to årene har holdningene til lokaldemokratiet utviklet seg i positiv retning. Valgdeltakelsen høsten 2007 var lav. ...
  • Mellom politiske prinsipper og lokal pragmatisme 

   Hansen, Tore; Heløe, Leif Arne; Myrvold, Trine; Toresen, Jøran; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2003:10, Report, 2003)
   Rapporten tar opp hvilke hensyn det er som legitimerer kommunesammenslutninger. Det trekkes et skille mellom hensynet til demokratiske verdier og borgereffektivitet på den ene sida og hensynet til effektiv tjenesteyting ...
  • Mulighetenes barnehage. Kvalitet i Oslo kommunes barnehager 

   Hernes, Leif; Myrvold, Trine; Gulpinar, Tona; Os, Ellen; Winger, Nina; Zeiner, Hilde Hatleskog (Samarbeidsrapport;NIBR BLU, Research report, 2021-01)
   Prosjektet har undersøkt struktur- og prosesskvalitet i Oslos kommunale barnehager. Gjennom observasjoner og intervjuer i 21 barnegrupper i 14 barnehager i fem bydeler, belyses kvaliteten i samspill og lek, samtidig som ...
  • Et offentlig rom for lokaldemokratiet? 

   Myrvold, Trine; Skålnes, Sigrid; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2004:09, Report, 2004)
   Mange offentlige rom benyttes bare til enveis kommunikasjon, og preges sjelden av åpen politisk meningsdanning. Politikerne fremstår oftere med en åpen og lyttende holdning enn innbyggerne. Innbyggerdeltakelse i offentlige ...
  • Omsorgsboliger for psykisk syke 

   Dyb, Evelyn; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2009:25, Report, 2009)
   Rapporten omhandler Husbankens arbeid med bygging av omsorgsboliger innenfor Opptrappingsplanen for psykisk helse. Husbanken hadde en klart definert rolle i arbeidet, og samarbeidet med kommunene og fylkesmennene vurderes ...
  • Orphans in Russia 

   Holm-Hansen, Jørn; Kristofersen, Lars B.; Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2003:01, Report, 2003)
   What are the feasible alternatives to traditional orphanages in Russia? This report from a pilot study presents the Russian policies that aim at providing orphans with a family-like upbringing. Policies consist in preventive ...
  • Parlamentarisme og kommunalpolitiske organer 

   Myrvold, Trine (NIBR-notat 2004:113, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet belyser hvorvidt innføring av parlamentarisk styringsmodell i Bergen kommune har betydning for forholdene innen og mellom de politiske organene i kommunen.
  • Politikk eller teknikk 

   Myrvold, Trine; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2002:12, Report, 2002)
   Oslo kommune benytter et kriteriebasert system for fordeling av budsjettmidler til bydelene. Rapporten vurderer kriteriesystemets betydning for styringsforholdet mellom sentralkommunen og bydelene. Kriteriesystemet har ...
  • Psykisk helse og psykisk sykdom 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2008:16, Report, 2008)
   Rapporten handler om kunnskaper og holdninger til psykisk helse og psykiske lidelser. Holdningene er målt i 2002 og 2007. Vi finner en økning i engasjementet knyttet til psykisk helse i løpet av perioden, men ingen endring ...
  • Psykisk helsearbeid 

   Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-notat 2005:108, Notat, 2005)
   Last ned gratis Notatet analyserer organiseringen av det psykiske helsearbeidet i syv casekommuner. Analysene viser store variasjoner i organisering av arbeidet. Omorganisering til flat struktur i mange kommuner gjør ...
  • Psykisk sykes levekår 

   Berglund, Frode; Myrvold, Trine; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2008:32, Report, 2008)
   Rapporten analyserer utviklingen i levekår for psykisk syke med utgangspunkt i tre datakilder. Psykisk syke har gjennomgående dårligere levekår enn psykisk friske. Det har skjedd små bedringer i levekårene i løpet av ...
  • Reception, settlement and integration of Ukrainian refugees in Norway: Experiences and perceptions of Ukrainian refugees and municipal stakeholders (2022-2023) 

   Hernes, Vilde; Aasland, Aadne; Deineko, Oleksandra; Myhre, Marthe Handå; Liodden, Tone; Myrvold, Trine; Leirvik, Mariann Stærkebye; Danielsen, Åsne Øygard (NIBR Report;2023:11, Report, 2023)
   This study maps and analyses how Ukrainian refugees have experienced the reception, settlement and integration in Norway, and also, what their prospect are for the future. Further, the report also maps and analyses the ...
  • Smått og godt? Om de minste kommunenes evne til å imøtekomme generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine (NIBR prosjektrapport 2001:01, Report, 2001)
   Rapporten utgjør rapporteringen fra første del av et tredelt prosjekt om generalistkommunekravet. Den består av en begrepsdrøfting og en gjennomgang av eksisterende forskning på feltet. De små kommunene har gode forutsetninger ...
  • Styring gjennom støtte og veiledning: lokale effekter av pedagogiske virkemidler for tverrsektorielt samarbeid om utsatte barn og unge 

   Danielsen, Ole Andreas; Gotaas, Nora; Myrvold, Trine (NIBR-rapport;2020:22, Research report, 2020-11)
   Rapporten undersøker kommunenes kjennskap til og bruk av statlige støtte- og veiledningsressurser for tverrsektorielt samarbeid. Analysen viser at de kommunale tjenestene har nytte av ressursene de har tatt i bruk, men ...
  • Tilbudet til mennesker med psykiske problemer 

   Myrvold, Trine (NIBR-rapport 2004:12, Report, 2004)
   Få kommuner har fulgt oppfordringen i Opptrappingsplanen for psykisk helse om å integrere det psykiske helsearbeidet i det ordinære tjenesteapparatet. De fleste kommunene har etablert en egen enhet eller tjeneste for dette ...