• Billedkunstnernes stipendstatistikk for 2015 til 2019 (del II): Hvem søker om stipend og hvem får tilslag? 

   Monkerud, Lars Chr.; Holm, Arne (NIBR-notat;2021-103, Research report, 2021-05)
   Prosjektet tar for seg foreliggende data om søkere til stipender forvaltet av Norske billedkunstnere (NBK), og analyserer sammenhengen mellom ulike bakgrunnskarakteristika ved søkerne og tendensen til at det søkes, og til ...
  • Bruk av vertskommunemodellen blant norske kommuner 2008-2016 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:101, Working paper, 2019-02)
   Ved hjelp av sekundærkilder, samt data fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets organisasjonsdatabase (ODB) og data fra en tilleggsundersøkelse fra 2009 beskrives utbredelsen av vertskommunesamarbeid for utvalgte ...
  • Budsjettprosesser og budsjettdisiplin - en studie av norske kommuner i perioden 2002-2007 

   Monkerud, Lars Chr.; Tjerbo, Trond (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen tar vi utgangspunkt i en artikkel publisert av Terje Hagen og Signy Vabo i 2005, hvor de analyserte effekten av bestemte politiske og administrative trekk ved den enkelte kommune og den samme kommunens ...
  • Eierskapspotensialet blant lavinntektshusstander – en undersøkelse av mulighetsrommet i startlånsordningen 

   Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NIBR-rapport;2020:7, Research report, 2020-04)
   Prosjektet undersøker «eierpotensialet» blant vanskeligstilte leietagere – dvs. den nevnte gruppens muligheter for å bli og forbli eiere. Siden tidligere kartlegginger (2012) har flere av rammevilkårene som bestemmer et ...
  • Evaluering av Kompetanseløft 2020 Delrapport I, del II 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O; Olsen, Dorothy Sutherland; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (SINTEF Rapport;2019:00317, Research report, 2019)
   Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra ...
  • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing 

   Monkerud, Lars Chr.; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport;2020:1, Research report, 2020-04)
   Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020) og som også deltar i Kommunal- og modernisreingsdepartementets prosjekt ...
  • Følgeevaluering av Kompetanseløft 2020: Sluttrapport 

   Grut, Lisbet; Lippestad, Jan Wilhelm; Monkerud, Lars Chr.; Olsen, Dorothy Sutherland; Nesje, Kjersti; Aamodt, Per O (Research report, 2021)
   I denne rapporten presenteres resultater fra følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020. Evalueringen er gjennomført som et teamarbeid mellom forskere fra forskningsinstituttene SINTEF, NIBR og NIFU. ...
  • Kan vanskeligstilte på boligmarkedet eie egen bolig? En analyse av mulighetsrommet i startlånsordningen 

   Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim Christian (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Hva er mulighetene for at såkalt vanskeligstilte, gjennom Husbankens startlånsordning, kan eie egen bolig innenfor rammene av dagens boligmarked? Etter en forskriftsendring i 2014 er startlånsordningen spisset mot nettopp ...
  • Kartlegging og evaluering av bruk av kombinerte stillinger mellom OsloMet og Oslo kommune 

   Loades, Celine Motzfeldt; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:12, Report, 2023-12)
   Rapporten presenterer en kartlegging og evaluering av erfaringer av kombinerte stillinger mellom OsloMet og Oslo kommune. Kombinerte stillinger vil si stillinger hvor en arbeidstakeres ansettelse er delt i to deler, hvor ...
  • Kommunedelsutvalget og andre geografisk begrensede utvalg i norske kommuner 

   Monkerud, Lars Chr.; Stokstad, Sigrid; Indset, Marthe (NIBR-notat;2019:102, Working paper, 2019-02)
   Notatet er et tilleggsnotat til NIBR-rapport 2016:20, som presenterte data om organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner fra 2016. Temaet som tas opp ble ikke berørt i NIBR-rapport 2016:20, selv om ...
  • Kommunenes startlånspraksis – analyser av praksisinnretning og tildelingsprofil basert på Startlånsundersøkelsen 

   Astrup, Kim Christian; Monkerud, Lars Chr.; Aarland, Kristin (NIBR-rapport;2019:3, Research report, 2019-02-22)
   Basert på Startlånsundersøkelsen, en landsomfattende spørreundersøkelse til landets kommuner, analyseres kommunenes valg av praksisinnretning og tildelingsprofil og årsaker til at disse varierer. Rapporten tar også for seg ...
  • Kunnskapsgrunnlag for regional utviklingsplan: perspektiv, metodar og analysar i ein samproduksjonsprosess i Vestland fylke 

   Bergsli, Heidi; Dietz, Jan; Onsager, Knut; Monkerud, Lars Chr.; Lundberg, Aase Kristine (NIBR-notat;2023:107, Working paper, 2023)
   Notatet presenterar perspektiv, metodar og resultat frå arbeidet med kunnskapsgrunnlaget for Utviklingsplan for Vestland 2024-2028 regional planstrategi, på oppdrag for Vestland fylkeskommune. Kunnskapsgrunnlaget sitt ...
  • Leve hele livet i kommunene 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Amundsen, Maria; Dokken, Therese; Dyb, Evelyn; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2022:1, Research report, 2022-03)
   Rapporten undersøker hvordan kommunene forstår, vurderer og arbeider med Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre. Analysene er strukturert rundt fire hovedspørsmål: 1. Hvordan forstår og vurderer kommunene Leve hele ...
  • Maternal concentrations of human chorionic gonadotropin (hCG) and risk for cerebral palsy (CP) in the child. A case control study 

   Eskild, Anne; Monkerud, Lars Chr.; Jukic, Anne Marie Z.; Åsvold, Bjørn Olav; Lie, Kari Helene Elise Kveim (European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Biology;Volume 228, Journal article; Peer reviewed, 2018-07-04)
   Background Intrauterine conditions may be important in the development of cerebral palsy in the child. The hormone, human chorionic gonadotropin (hCG), is synthesized in the placenta, and hCG plays an important role in ...
  • Mellom eksperimentell implementering og politisk styring. Sluttrapport fra evalueringen av Leve hele livet - En kvalitetsreform for eldre 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Kvæl, Linda Aimee Hartford; Olsen, Cecilie Fromholt; Hammersland, Johanne; Holden, Mari Brekke; Monkerud, Lars Chr.; Rasmussen, Ingeborg; Ruud, Marit Ekne; Bye, Asta; Lindaas, Nils Arne (NIBR-rapport;2024:3, Report, 2024)
   Dette er den tredje og avsluttende rapporten fra evalueringen av Leve hele livet. Rapporten presenterer funn fra flere delundersøkelser, og oppsummerer kommunenes og støtteapparatenes arbeid med Leve hele livet. Til sammen ...
  • Midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland 

   Gotaas, Nora; Bergsli, Heidi; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-rapport;2023:2, Report, 2023)
   Rapporten er ei midtvegsevaluering av Program for folkehelsearbeid i Vestland, som er ein del av det nasjonale Program for folkehelsearbeid i kommunane 2017–2027. Evalueringa har form av ei kartleggingsundersøking om korleis ...
  • Samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten 

   Gotaas, Nora; Monkerud, Lars Chr.; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport;2020:26, Research report, 2021-03)
   På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet gjennomført en kartlegging av samarbeid mellom pårørende og helse- og omsorgstjenesten. Med data fra Difis innbyggerun ...
  • Saving Newborn Babies – The Benefits of Interventions in Neonatal Care in Norway over More Than 40 Years 

   Grytten, Jostein Ivar; Monkerud, Lars Chr.; Skau, Irene; Eskild, Anne; Sørensen, Rune Jørgen; Saugstad, Ola Didrik (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   The aim of this study was to examine the effect that the introduction of new medical interventions at birth has had on mortality among newborn babies in Norway during the period 1967–2011. During this period, there has ...
  • Studenters betydning for leiemarkedet 

   Flåto, Maja; Monkerud, Lars Chr.; Astrup, Kim (NOVA-rapport;17/2023, Report, 2023)
   Rundt 80 prosent av innbyggerne i Norge eier egen bolig, mange er allikevel innom leiemarkedet i løpet av livet. I denne rapporten spør vi hvilken betydning studenter har for vanskeligstilte husholdninger i leiemarkedet. ...
  • Søkere til stipender og stønader i NBKs søkerstatistikk - vurdering av datatilfang, datakvalitet og mulige analyser 

   Holm, Arne; Monkerud, Lars Chr. (NIBR-notat;2020:102, Research report, 2020-11)
   Notatet tar for seg data om søkere til stipender som Kulturrådet (KR) og NBK forvalter gjennom sine respektive søkeportaler – dvs. Statens kunstnerstipend (SKS) og stipend fra Billedkunstnernes vederlagsfond (BKV) og ...