• Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Førskolelærerstudentenes praksis – øvingslærerne og øvingsbarnehagene 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;nr. 3, Working paper, 2009-10)
   Denne rapporten omhandler øvingslærerne i førskolelærerutdanningen, altså de som arbeider i barnehagene og har som del av jobben sin å følge opp den delen av førskolelærerutdanningen som foregår i barnehagene. Øvingslæring ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Prosjektet «Barnevernsinstitusjoner som arena for omsorg» ble initiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2014 for å fremskaffe kunnskap som kan bidra til arbeidet med å utvikle god og kunnskapsbasert omsorg i ...
  • God omsorg i barnevernsinstitusjoner 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Neumann, Cecilie Elisabeth Basberg; Storø, Jan (NOVA Rapport 12/17, Report, 2017)
   Background The study was initiated in 2014 by the Directorate for Children, Youth and the Family. The main objective was to generate knowledge that can be used in the ongoing work to develop the quality of care in residential ...
  • How early and how long? 

   Gulbrandsen, Lars; Løvgren, Mette (Nordisk Barnehageforskning;5 (7), Journal article; Peer reviewed, 2012-01)
   Day care centres have become a normal part of Norwegian childhood, even among quite small children. In 1970 less than 3 per cent of Norwegian children of pre-school were enrolled. At the end of 2009 as much as 70 per ...
  • “Itte no knussel”: Je tek dom alle! : en kvantitativ studie av noen oppfatninger om egen profesjon og profesjonsutøvelse hos pedagogiske ledere på ulike alderssammensatte avdelinger 

   Svendsen, Magne (Master thesis, 2011)
   Tittel: “Itte no knussel”: Je tek dom alle! Undertittel: «En kvantitativ studie av noen oppfatninger om egen profesjon og profesjonsutøvelse hos pedagogiske ledere på ulike alderssammensatte avdelinger.» Bakgrunn og ...
  • Making the case for ‘good enough’ rape-prevalence estimates Insights from a school-based survey experiment among Norwegian youths 

   Stefansen, Kari; Løvgren, Mette; Frøyland, Lars Roar (Routledge Research in Gender and Society;, Academic chapter, 2019)
   How to measure rape precisely has been an important topic in feminist research on violence against women since the 1980s. The norm in contemporary studies is to use behaviourally specific questions identifying specific ...
  • Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger 

   Dæhlen, Marianne; Løvgren, Mette; Madsen, Christian (NOVA Notat 3/17, Notat, 2017)
   Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema. ...
  • Med hjelp fra barnevernet. En registerstudie av skolegang, tiltak og meldinger 

   Dæhlen, Marianne; Løvgren, Mette; Madsen, Christian (NOVA Notat 3/17, Notat, 2017)
   Barnevernets oppgave er å sikre barn og unges oppvekstsvilkår. Da er det viktig at barnevernet når dem som trenger hjelp og legger til rette for et godt liv. Notatet sammenfatter resultater fra artikler om slike tema. ...
  • Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg (MAFAL) – En frekvensrapport 

   Løvgren, Mette (SPS arbeidsnotat;1, Working paper, 2012)
   Dette notatet er en rapport med frekvensfordelinger fra en spørreundersøkelse som ble gjennomført som en del av prosjektet «Meistring av førskulelærarrolla i eit arbeidsfelt med lekmannspreg – MAFAL». Prosjektet var et ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020 

   Løvgren, Mette; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas (NOVA Rapport;2, Report, 2022)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet ...
  • Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022 

   Løvgren, Mette; Skjervheim, Øivind; Høgestøl, Asle; Kotsadam, Andreas; Bjørnshagen, Vegar; Hyggen, Christer; Lid, Stian (NOVA Rapport;14/2023, Report, 2023)
   Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og selvopplevd utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen. Denne rapporten presenterer hovedresultatene fra Nasjonal trygghetsundersøkelse 2022. Undersøkelsen er gjennomført ...
  • Professional Boundaries. The Case of Childcare Workers in Norway PhD 

   Løvgren, Mette (Skriftserien avhandling;(3), Peer reviewed; Doctoral thesis, 2014)
   This thesis explores professionalism among Norwegian daycare workers by two questions: 1) Do the attitudes of daycare workers express boundaries of professionalism? 2) Are there divisions of work among daycare workers ...
  • Studier av velferd og livskvalitet hos barn 

   Evensen, Miriam; Løvgren, Mette (NOVA Notat 5/18, Notat, 2018)
   Studier av velferd og livskvalitet hos barn har en relativ kort historie. Studier som undersøker livskvalitet og velferd har dels sitt utspring i en helsefremmende tradisjon og dels i en samfunnsviten-skapelig tradisjon, ...
  • Studier av velferd og livskvalitet hos barn 

   Evensen, Miriam; Løvgren, Mette (NOVA Notat 5/18, Notat, 2018)
   The welfare and wellbeing of children and youth is subject to political as well as scholarly attention. In this report, we present the most central quantitative contributions, both national and international ones, to the ...
  • Taking the initiative: determinants of parental self-referral to the Norwegian Child Welfare Services 

   Løvgren, Mette (Nordic Social Work Research;Volume 7, Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This study investigates determinants of self-referral to the Child Welfare Services among parents in Norway. Increasing the rates of self-referral can ensure earlier intervention and assistance to more children and parents ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Report, 2014)
   I denne rapporten presenteres resultater fra evalueringen av Losprosjektet, et treårig utviklingsprosjekt i regi av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet som foregikk i 15 kommuner spredt over hele landet. ...
  • Til god hjelp for mange. Evaluering av Losprosjektet 

   Backe-Hansen, Elisabeth; Løvgren, Mette; Aamodt, Hilde Anette; Winsvold, Aina (NOVA Rapport 13/14, Report, 2014)
   In this report results from NOVA’s evaluation of “The Pilot Project” (Losprosjektet) is presented. This was a three-year project in 15 municipalities all over the country, initiated by the Ministry of Children, Equality ...
  • Ungdata junior 2017. Asker kommune 

   Løvgren, Mette; Bakken, Anders (NOVA Rapport 14/17, Report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior gjennomført i Asker kommune. Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på ...
  • Ungdata junior 2017. Asker kommune 

   Løvgren, Mette; Bakken, Anders (NOVA Rapport 14/17, Report, 2017)
   I denne rapporten presenteres de første resultatene fra spørreskjemaundersøkelsen Ungdata junior gjennomført i Asker kommune. Ungdata junior er en anonym spørreskjemaundersøkelse der barn i alderen 10–12 år svarer på ...