• Bindende lokale folkeavstemninger med folkelig initiativrett 

   Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:17, Report, 2004)
   Rapporten vurderer mulige virkninger av å innføre bindende lokale folkeavstemninger med folkelig initiativrett i Norge. Analysene er basert på teoretiske resonnementer, erfaringer fra andre land, en undersøkelse rettet mot ...
  • Bydelsråd i København 

   Klausen, Jan Erling (NIBR prosjektrapport 2001:02, Report, 2001)
   I København kommune ble det den 28. september 2000 gjennomført en veiledende folkeavstemning om innføring av bydelsråd i hele kommunen. Et flertall i alle bydeler unntatt i Valby bydel stemte nei til dette. Avstemningen ...
  • Delt lederskap i Oslo kommune 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (Norsk statsvitenskapelig tidsskrift;Årgang 36, nr. 2, Journal article; Peer reviewed, 2020-11-27)
   Med innføringen av parlamentarisk styreform i 1986, fikk Oslo kommune delt politisk topplederskap. Det tradisjonsrike ordførervervet ble beholdt, samtidig som byrådslederen inntok en viktig rolle som operativ politisk ...
  • Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:07, Report, 2004)
   Denne sluttrapporten er basert på intervjuer og surveyundersøkelser hos i alt åtte kommuner og fire fylkesmannsembeter, samt en postalsurvey til alle landets fylkesmenn. Rapporten analyserer kommunikasjonen mellom fylkesmannen ...
  • Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:4, Report, 2013)
   Rapporten oppsummerer en del av erfaringene med nærdemokratiske ordninger i de nordiske landene, grovt sett siden 1960-tallet. Det vises hva slags ordninger som har vært prøvd ut, bakgrunnen og hensikten med dem, og hvordan ...
  • Evaluering av innbyggerinitiativordningen 

   Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (Sammendragsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010, Report, 2010)
   Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. ...
  • Folkevalgt lederskap og kommunal organisering 

   Stokstad, Sigrid; Haug, Marit; Klausen, Jan Erling; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2016:18, Report, 2017)
   Prosjektet undersøker betingelsene for folkevalgt lederskap når kommuner velger å løse oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon. Med grunnlag i gjeldende regelverk og tilgjengelig forskning har vi utredet hvordan ulike ...
  • Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 

   Lid, Stian; Winsvold, Marte; Søholt, Susanne; Hanse, Stig Jarle; Heierstad, Geir; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:12, Rapport, 2016)
   Prosjektet undersøker hvordan norske kommuner oppfatter og forebygger radikalisering og voldelig ekstremisme. Rapporten bygger på en studie av fem kommuner og deres samarbeidspartnere, og på utviklingsverksteder om dette ...
  • Fornying og utvikling av lokaldemokratiet i kommuner med vedtak om sammenslåing 

   Monkerud, Lars Chr.; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport;2020:1, Research report, 2020-04)
   Rapporten undersøker planlagte tiltak for fornying og utvikling av lokaldemokratiet blant kommuner med vedtak om sammenslåing (fra og med 2020) og som også deltar i Kommunal- og modernisreingsdepartementets prosjekt ...
  • Framtidens kommune – kriterier for politisk oppslutning 

   Myrvold, Trine; Zeiner, Hilde Hatleskog; Blåka, Sara; Renå, Helge; Winsvold, Marte; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2013:21, Report, 2013)
   Rapporten vurderer hvilke oppgaver og ansvarsområder det vil kunne være allmenn politisk oppslutning om at kommunene skal ha i overskuelig framtid, og hvilke konkrete endringer i oppgavefordelingen mellom nivåene det vil ...
  • Fylkeskommunal oppgavedifferensiering 

   Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2006:04, Report, 2006)
   Rapporten presenterer innledende undersøkelser i NIBRs evaluering av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering i Vestlandsrådet, BTV og Oppland fylkelskommune. Innholdet i forsøket presenteres og drøftes, i tillegg ...
  • Fylkeskommunal oppgavedifferensiering 

   Klausen, Jan Erling; Skålnes, Sigrid (NIBR-rapport 2007:16, Report, 2007)
   Dette er sluttrapporten fra evalueringen av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering. Evalueringen er gjennomført av NIBR i perioden 2004-2007, på oppdrag fra KRD. Det er Oppland fylkeskommune og to regionråd - ...
  • Færre og større bydeler? 

   Helgesen, Marit; Klausen, Jan Erling; Fimreite, Anne Lise (NIBR prosjektrapport 2001:17, Report, 2001)
   Denne sluttrapporten analyserer antagelser om sammenhenger mellom variasjoner i størrelse på bydeler i Oslo og fem andre skandinaviske byer og indikatorer på lokaldemokratisk vitalitet, politisk styring og effektivitet i ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Report, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Helhetlige og langsiktige hensyn i politiske vedtak om velferdstjenester 

   Klausen, Jan Erling; Nergaard, Erik; Kittelsen, Elin (NIBR-rapport 2008:27, Report, 2008)
   Prosjektet har undersøkt hvordan Stortinget og regjoeringen tar helhetlige og lansiktige hensyn i sin behandling av saker som gjelder kommunale velferdstjenester. Det er gjennomført en diskursanalyse av fire saker, hvor ...
  • Hvordan påvirker det statlige tilsynet kommunene og det lokale selvstyret? 

   Askim, Jostein; Baldersheim, Harald; Klausen, Jan Erling; Renå, Helge; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (NIBR-rapport 2013:20, Report, 2013)
   Rapporten beskriver og vurderer det statlige tilsynets virkninger på kommunene og det lokale selvstyret. Disse virkningene vurderes i lys av regionale tilsynsmyndigheters praksis, styringen av tilsynet fra sentrale statlige ...
  • Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (Journal article, 2016)
   This article is an empirical analysis of Norway’s implementation of the EU Water Framework Directive. Aiming at achieving good environmental status in all of Europe’s waters by 2015, the Directive is seen as a case of ...
  • Kommunal organisering 2016 

   Monkerud, Lars; Indset, Marthe; Stokstad, Sigrid; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:20, Report, 2016)
   Errata og tillegg til Kommunal organisering 2016.pdf 290,65 kB   Rapporten gir en oversikt over hovedtrekkene i organisasjons- og arbeidsformer i kommuner og fylkeskommuner i 2016. Opplysningene ...
  • Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap 

   Bjørnsen, Hild Marte; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2015:1, Report, 2015)
   Dette er sluttrapporten fra prosjektet «Kommunale selskap og folkevalgt styring gjennom kommunalt eierskap» som NIBR har gjennomført i 2014 på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD). Siktemålet med ...
  • Likeverdighet mellom stat og kommunesektor 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Møller, Geir; Smith, Eivind; Zeiner, Hilde Hatleskog (Report, 2012)
   Denne rapporten har tatt utgangspunkt i målet om at forholdet mellom stat og kommune skal være preget av partnerskap og likeverdighet, slik skiftende regjeringer og Storting har gått inn for siden begynnelsen av 1990-tallet. ...