Now showing items 21-30 of 30

  • Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing 

   Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:5, Report, 2004)
   Rapporten analyserer velgernes stemmegivning ved lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing i åtte kommuner i 2003, og sammenholder disse analysene med anbefalinger og begrunnelser fra ordførere og rådmenn i forkant ...
  • Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen 

   Klausen, Jan Erling; Arnesen, Sveinung; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Hanssen, Gro Sandkjær; Winsvold, Marte; Aars, Jacob (Report, 2013)
   Rapporten viser hvordan norske kommuner trekker innbyggere med i politiske beslutningsprosesser mellom valg, og hvilke erfaringer de har med ulike ordninger. Betydningen av ulike ordninger for innbyggernes deltakelse, ...
  • Nasjonal standardisering vs. lokal autonomi: rammestyring i prinsipp og praksis 

   Danielsen, Ole Andreas; Klausen, Jan Erling; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport;2019:12, Research report, 2019-08)
   Denne rapporten sammenstiller to delrapporter som belyser ulike sider av statens styring av kommunene, på to særlovsområder. Del 1 gjennomfører en analyse av styringsdiskurs og styringspraksis på helse og omsorgsområdet ...
  • Nettverksstyring i en velferdsstat 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2006:10, Report, 2006)
   Handlingsprogram for Oslo indre øst var et av fire norske case i det EU-finansierte PLUS-prosjektet, hvor NIBR var norsk akademisk deltaker. Denne rapporten presenterer funnene fra den ene case-studien, og knytter dem til ...
  • Politikk eller teknikk 

   Myrvold, Trine; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2002:12, Report, 2002)
   Oslo kommune benytter et kriteriebasert system for fordeling av budsjettmidler til bydelene. Rapporten vurderer kriteriesystemets betydning for styringsforholdet mellom sentralkommunen og bydelene. Kriteriesystemet har ...
  • Sammen om vannet? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2016:22, Report, 2017)
   Denne rapporten presenterer funn fra forskningsprosjektet « Water Pollution Abatement in a system of Multi Level Governance. A Study of Norway's Implementation of EUs Water Framework Directive» (WAPABAT), som har vært ...
  • Samordning av statlig tilsyn og systemrevisjon som tilsynsmetode 

   Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Smith, Eivind; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2011:28, Report, 2011)
   Innføringen av §60e i kommuneloven har gitt fylkesmennene ansvar for å samordne statlig tilsyn med kommunene. Prosjektet har undersøkt hvordan denne samordningen fungerer i praksis. Rapporten vurderer også systemrevisjon ...
  • Statlig tilsyn med kommunesektoren 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:4, Report, 2004)
   Denne sluttrapporten beskriver statlig tilsyn med kommunesektoren slik det utøves av fylkesmannsembetene, samt samordningen av tilsynsutøvelsen fylkesmannsavdelingene imellom. Virkningene av tilsynsutøvelsen i kommunene ...
  • To tårn, to ledere 

   Klausen, Jan Erling; Myrvold, Trine; Stokstad, Sigrid (NIBR-rapport 2018:10, Report, 2018)
   Prosjektet har undersøkt ordførerens representasjonsrolle innenfor den modellen for kommunal parlamentarisme som er vokst fram i Oslo kommune, særlig fordelingen av representasjonsoppgaver mellom ordføreren og byrådslederen.
  • Et valg av betydning? 

   Klausen, Jan Erling; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2002:01, Report, 2002)
   Sluttrapport for evaluering av forsøk med direkte valg til fire bydelsutvalg i Oslo kommune i 1999. I flere av analysene brukes også datasett fra NIBRs evaluering av tilsvarende forsøk i perioden 1995-1999. Rapporten ...