• Area-based initiatives and urban democracy 

   Hovik, Sissel; Legard, Sveinung; Bertelsen, Inger Miriam (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   Area-based initiatives (ABIs) set out to improve livability and living conditions in disadvantaged urban neigh- borhoods by making use of extensive citizen participation. ABIs are often criticized for constituting a form ...
  • Balancing Local Interests and National Conservation Obligations in Nature Protection. The Case of Local Management Boards in Norway 

   Hovik, Sissel; Hongslo, Eirin (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-08-11)
   In 2010 Norway introduc ed local management of national parks and other large protected areas . B oards comprised of local politicians are delegated extended powers in the management of the protected ...
  • Blåfjella - Skjækerfjella/Låarte - Skæhkere 

   Falleth, Eva Irene; Hovik, Sissel; Sandström, Camilla (NIBR-rapport 2008:01, Report, 2008)
   I forvaltningsforsøket i Blåfjella - Skjækerfjella nasjonalpark er myndigheten delt mellom kommunene, fylkesmannen og reindriftsforvaltningen. Evalueringen viser at lokal forvaltning i hovedsak er i tråd med verneformålene. ...
  • Bærekraftig lokal og regional utvikling 

   Hovik, Sissel; Lorentzen, Hilde; Vibeke Nenseth; Skålnes, Sigrid (NIBR-notat 2004:106, Notat, 2004)
   Last ned gratis Notatet er en delrapportering fra NIBRs strategiske instituttprogram "Bærekraftig utvikling - utfordringer til kunnskap, planlegging og styring". Temaet i notatet er hvordan ulike institusjonelle ...
  • Decentralization of Conservation Management in Norway and Sweden Different Translations of an International Trend 

   Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Zachrisson, Anna; Aasen Lundberg, Aase Kristine (Society & Natural Resources;, Journal article; Peer reviewed, 2015-07-13)
   International policy trends are always transformed and translated to fit the political and administrative systems in which they are introduced. An international trend of decentralization has resulted in conservation ...
  • Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;30(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Den nye vannforvaltningen som Norge har innført i henhold til EUs vanndirektiv, legger et økosystem basert prinsipp (nedbørsfelt) til grunne. Med utgangspunkt i et teoretisk perspektiv om institusjonell lagdeling diskuterer ...
  • Er det størrelsen det kommer an på? Små kommuners evne til å ivareta generalistkommunekravet 

   Myrvold, Trine; Hovik, Sissel (NIBR prosjektrapport 2001:08, Report, 2001)
   Rapporten presenterer en analyse av fire små kommuners evne til å ivareta hele spekteret av oppgaver lagt til kommunesektoren. Betingelsene for et levende lokaldemokrati er gode i små kommuner, men de små forholdene har ...
  • Er identitet viktigere i en distriktskommune enn i en sentrumskommune? - Betydningen av identitet i en sammenslåingsprosess 

   Ellingsen, Oda; Jacobsen, Christine Artemis (Bachelor thesis, 2017-05)
   Formålet med denne bacheloroppgaven er å finne ut om identitet er viktigere i en distriktskommune enn i en sentrumskommune i en kommunesammenslåingsprosess. Vi har sett nærmere på tre faktorer som vi mener har innvirkning ...
  • Er symmetri i makt og ressurser en forutsetning for vellykket samarbeid? En studie av et interkommunalt samarbeid. 

   Jensen, Christine Bjelland; Ramm, Thea (Master thesis, 2020)
   Interkommunale selskap (IKS) er organisasjoner som har vokst fram som et resultat av et stadig økende behov for effektivitet og mer koordinerte tjenester fra kommunene. Denne typen samarbeid kan være utfordrende ettersom ...
  • EUs vanndirektiv og medvirkning - Erfaringer fra Norge 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel (Kart og Plan;73 (5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper examines participation in water management, more specifically in implementing the EU Water Framework Directive (WFD) in Norway. Attainment of the goals of the WFD depends on new ways of coordinating the ...
  • Evaluering av Kvalitetskommuneprogrammet 

   Hovik, Sissel; Stigen, Inger Marie (Samarbeidsrapport NIBR/NOVA/IRIS 2009, Report, 2009)
   Kvalitetskommuneprogrammet gjennomføres som et samarbeid mellom staten, KS og hovedsammen-slutningene. Målet er å øke kvaliteten i over-leveringen av kommunale tjenester og å redusere sykefraværet i kommunal sektor, gjennom ...
  • Evaluering – symbol og metode 

   Høydal, Øyunn Syrstad (OsloMet Avhandling 2019;Nr 9, Doctoral thesis; Peer reviewed, 2019)
   Til tross for at norsk statsforvaltning er pålagt å evaluere og har drevet utstrakt evalueringsvirksomhet i mer enn 30 år, finnes det liten kunnskap om konsekvensene av denne virksomheten. Denne avhandlingen er et bidrag ...
  • Facebook som kommunikasjonskanal for Områdeløft Grønland og Tøyen: En komparativ casestudie 

   Bakke, Thor Martin Verpeide (Master thesis, 2021)
   The thesis presents a mapping of how the public sector uses Facebook as a communication channel in connection with the urban intervention at Grønland and Tøyen. This urban intervention is linked to a geographically delimited ...
  • Fra statlig styring til grønt partnerskap? 

   Harvold, Kjell-Arve; Hovik, Sissel; Erling Vindenes (NIBR-notat 2006:120, Notat, 2006)
   Last ned gratis I notatet drøftes grønt partnerskap som alternativ til vern etter naturvernloven. Dette diskuteres med utgangspunkt i erfaringer fra Skjærgårdsparken langs Sørlandskysten, arbeidet med bruks- og verneplan ...
  • Frivillighet eller tvang? En studie av nasjonale myndigheters styring av kommunereformen 

   Rusaanes, Kristen (Master thesis, 2016)
   Temaet for denne oppgaven er nasjonale myndigheters styring av den kommunereformen som ble lansert i 2014. I kommunereformen ligger prinsippet om frivillighet til grunn for endringer av kommunestrukturen, noe som representerer ...
  • Holdninger til landskapsvern og lokal forvaltning i Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane 

   Hovik, Sissel; Eva Irene Falleth (NIBR-notat 2005:134, Notat, 2006)
   Last ned gratis Kommunene berørt av Setesdal Vesthei - Ryfylkeheiane landskapsvernområde fikk i 2001 overført forvaltningsmyndigheten for landskapsvernet som en femårig prøveordning. En viktig begrunnelse for forvaltningsforsøket ...
  • How much green does it cost? : local government’s use of economic analysis on climate and environmental issues 

   Bersamina, Bojie (Master thesis, 2012)
   The aim of this paper is to identify if skills and actors in public organizations have an influence on the use of economic analysis on environmental and climate issues. My background and motivation is based on the City of ...
  • Hva skjer i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? En forskningsstatus 

   Lundberg, Aase Kristine Aasen; Hongslo, Eirin; Hovik, Sissel; Bay-Larsen, Ingrid Agathe (Tidsskriftet UTMARK;13(1), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   Hva slags innflytelse får kommunene i den nye lokale forvaltningsmodellen for verneområder? Klarer Norge å innfri internasjonale forpliktelser med en slik modell? Hvordan blir rammene for naturbasert reiseliv med ny ...
  • The impact of network management and complexity on multi-level coordination 

   Hovik, Sissel; Hanssen, Gro Sandkjær (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2014-12-10)
   In order to meet the challenges of an increasingly fragmented public sector and severe wicked problems, network structures have become an important part of contemporary public administration. Thus, managing networks is a ...
  • Implementing EUs Water Framework Directive in Norway: Can the New River Basin Districts Ensure Environmental Policy Integration? 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Indset, Marthe; Klausen, Jan Erling; Stokke, Knut Bjørn (Journal article, 2016)
   This article is an empirical analysis of Norway’s implementation of the EU Water Framework Directive. Aiming at achieving good environmental status in all of Europe’s waters by 2015, the Directive is seen as a case of ...