• Authority, Responsibility and Justice in Environmental Politics 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:112, Notat, 2007)
   Last ned gratis Many of today's most pressing environmental problems share one important characteristic: they are cross-boundary, i.e. they disregard political and geographical borders. Obviously, this is challenging for ...
  • Å iverksette en reform 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2016:16, Rapport, 2016)
   Rapporten viser en komparasjon av to modeller for kompetansebygging som del av oppfølgingen av samhandlingsreformen – «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015». Komparasjonens mål er å undersøke om Helse og omsorg ...
  • Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2013:30, Rapport, 2013)
   Gro Sandkjær Hanssen and Hege Hofstad (eds.) This report describes compact city policies in four different countries; England, Denmark, the Netherlands and Norway, as well as the institutional and organizational conditions ...
  • Drivkrefter i Lokal Agenda 21-prosessen 

   Hofstad, Hege (NIBR-notat 2002:101, Notat, 2002)
   Notatet, som er skrevet som en hovedfagsoppgave i statsvitenskap, forsøker å identifisere drivkrefter i Lokal Agenda 21-arbeidet gjennom case-studier av to kommuners innsats på dette området.
  • Environmental Governance and Policy Implementation 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:115, Notat, 2007)
   Last ned gratis Throughout the Nordic countries both the debate about, and the practice of, institutional arrangements and processes can be characterised by decentralisation, deregulation, privatisation and market. ...
  • Exploring city climate leadership in theory and practice: responding to the polycentric challenge 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (Journal of Environmental Policy and Planning;, Peer reviewed; Journal article, 2021-02-05)
   This article has a twofold aim inspired by observed gaps in urban climate governance theory and practice. First, it explores city leadership strategies of securing a closer correspondence between climate policy goals and ...
  • Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide; Lorentzen, Cathrine (NIBR-rapport 2014:3, Rapport, 2014)
   Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er ...
  • Fortetting og folkehelse 

   Millstein, Marianne; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2017:2, Rapport, 2017)
   Denne rapporten drøfter hva som er hovedformålet med fortetting; hvilke miljømessige, økonomiske og sosiale konsekvenser fortetting kan gi i et folkehelseperspektiv; hvordan folkehelseperspektivet kan gjøres relevant i ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) - KS' etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2014:18, Rapport, 2014)
   Dette er andre delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser studentenes forventninger til kurset og hvordan de vurderer kurset i etterkant. På bakgrunn av ...
  • Følgeevaluering av Helse og Omsorg i Plan (HELOMPLAN) – KS'etter- og videreutdanningsprogram for helse og planlegging 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2013:18, Rapport, 2013)
   Dette er første delrapport i følgeevalueringen av etter- og videreutdanningstilbudet Helse og omsorg i plan. Rapporten viser hvordan KS/SEVS og undervisningsinstitusjonene har løst oppdraget fra Helse- og omsorgsdepartementet/ ...
  • Implikasjoner av større regioner for den regionale samfunnsutviklerrollen 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2016:6, Rapport, 2016)
   KS har bedt By- og regionforskningsinstituttet drøfte og vurderte ulike sider ved hvordan større regioner kan virke inn på den regionale samfunnsutviklerrollen. Rapporten bygger på relevante, foreliggende studier og egne ...
  • Innsigelser etter plan- og bygningsloven 

   Lund-Iversen, Martin; Hofstad, Hege; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:10, Rapport, 2013)
   Oppdragsgiver for denne rapporten har vært Miljøverndepartementet. Oppdraget er del av en større satsing fra departementet på en gjennomgang av innsigelsesinstituttet i en tid med et spesielt bredt og politisk fokus på ...
  • Internationalisation of the Environment: the Local Perspective 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:114, Notat, 2007)
   Last ned gratis "Think globally, act locally" is a slogan from the Brundtland-report twenty years ago. Since then several Nordic as well as other European cities and local communities have responded to this call for local ...
  • Kommunal planlegging som redskap for å redusere sosiale helseforskjeller – Oppsummering av erfaringer fra tidligere forskning og workshop med nøkkelaktører 

   Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2019:6, Research report, 2019-04-10)
   Rapporten utforsker et av de mest utfordrende områdene innenfor folkehelse- og planleggingsfeltet, å redusere sosiale helseforskjeller gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Kommunehelseprofiler 

   Helgesen, Marit; Hofstad, Hege; Vestby, Guri Mette (NIBR-rapport 2008:28, Rapport, 2008)
   Nettstedet og statistikkverktøyet Kommunehelseprofiler er tilrettelagt av Helsedirektoratet til bruk på kommunalt nivå. Evalueringen undersøker i hvilken grad kommunene kjenner nettstedet, i hvilken grad og til hvilke ...
  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Rapport, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Lokalt folkehelsearbeid 

   Vestby, Guri Mette; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2009:102, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet gir et foreløpig bilde av hvordan arbeidet med folkehelsetiltak er forankret og organisert i kommunene, hvilke planverktøy og partnerskapsmodeller som er tatt i bruk, og om kommuner som er med i ...
  • Polycentric urban climate governance: Creating synergies between integrative and interactive governance in Oslo 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hilde, Solli; Gro Sandkjær, Hanssen (Environmental Policy and Governance;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-08)
   Abstract Cities have emerged as important agents and sites in climate governance interventions, experimentations and networks. Drawing upon two strains of climate governance and collaborative governance literature, ...
  • Regionalt og lokalt folkehelsearbeid 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2012:13, Rapport, 2012)
   Rapporten presenterer en kartlegging av folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Det fokuseres på regionale og lokale ressurser, hvordan nivåene har organisert arbeidet og hvordan det koordineres. Undersøkelsen er en baseline ...
  • The role of goal-setting in urban climate governance 

   Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (Earth System Governance;volume 7, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-11)
   This article argues that goal-setting is an important, albeit understudied, part of urban climate governance scholarship. By using goal-setting theory, the article introduces concepts and perspectives capable of shedding ...