Now showing items 21-39 of 39

  • Lokal oversikt over folkehelsen 

   Lid, Stian; Vedeld, Trond; Schou, Arild; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2015:13, Report, 2015)
   Denne rapporten er resultatet av en følgeevaluering av Vestfold fylkeskommunes «erfaringsfylkeprosjekt» på oppdrag av Helsedirektoratet. Målet med erfaringsfylkeprosjektet er at Vestfold fylkeskommune, i samarbeid med to ...
  • Lokalt folkehelsearbeid 

   Vestby, Guri Mette; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2009:102, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet gir et foreløpig bilde av hvordan arbeidet med folkehelsetiltak er forankret og organisert i kommunene, hvilke planverktøy og partnerskapsmodeller som er tatt i bruk, og om kommuner som er med i ...
  • Polycentric urban climate governance: Creating synergies between integrative and interactive governance in Oslo 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Hilde, Solli; Gro Sandkjær, Hanssen (Environmental Policy and Governance;, Peer reviewed; Journal article, 2021-03-08)
   Abstract Cities have emerged as important agents and sites in climate governance interventions, experimentations and networks. Drawing upon two strains of climate governance and collaborative governance literature, ...
  • Reaching out? Governing weather and climate services (WCS) for farmers 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege; Mathur, Mihir; Büker, Patrick; Stordal, Frode (Environmental Science and Policy;Volume 104, February 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-01-03)
   High-quality weather and climate services (WCS) can be critical for communicating knowledge about current and future weather and climate risks for adaptation and disaster risk management in the agricultural sector. This ...
  • Regionalt og lokalt folkehelsearbeid 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2012:13, Report, 2012)
   Rapporten presenterer en kartlegging av folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Det fokuseres på regionale og lokale ressurser, hvordan nivåene har organisert arbeidet og hvordan det koordineres. Undersøkelsen er en baseline ...
  • The role of goal-setting in urban climate governance 

   Hofstad, Hege; Millstein, Marianne; Tønnesen, Anders; Vedeld, Trond; Hansen, Karsten Bruun (Earth System Governance;volume 7, Peer reviewed; Journal article, 2020-12-11)
   This article argues that goal-setting is an important, albeit understudied, part of urban climate governance scholarship. By using goal-setting theory, the article introduces concepts and perspectives capable of shedding ...
  • Samfunnsutviklerrollen til regionalt folkevalgt nivå 

   Hofstad, Hege; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2015:17, Report, 2015)
   Når fylkeskommunen skal innta en samfunnsutviklingsrolle handler det i stor grad om å samarbeide med andre, med offentlige myndigheter, næringsliv og sivilsamfunn. I denne rapporten diskuterer vi hva som er forutsetningene ...
  • Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Schou, Arild (NIBR-rapport 2014:21, Research report, 2014)
   En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart med et spesielt blikk på innvandrerrike kommuner. Dette prosjektet gjør opp status for kommunenes helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid to år ...
  • Samskapende lederskap i bærekraftig byutvikling. En casestudie fra Økern i Oslo 

   Ballestad, Simon Sanni (Master thesis, 2020)
   This master thesis explores a relatively new and unique phenomenon in a Norwegian context and asks how leadership is exercised in a co-creation platform at the intersection between pri-vate and public actors, what added ...
  • Samskaping som samarbeids- og styringsform for kommunenes folkehelsearbeid: Hva vet vi? Hva er utfordrende? Og hvor går vi videre? 

   Heimburg, Dina von; Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2019:11, Research report, 2019-06)
   Rapporten sammenstiller, diskuterer og videreutvikler foreliggende forskning og aktørers refleksjoner og erfaringer knyttet til samskaping som metode i lokalt folkehelsearbeid slik det kom til uttrykk på en workshop som ...
  • Sluttevaluering av Helse og omsorg i plan 

   Hofstad, Hege; Bergsli, Heidi (NIBR-rapport 2016:9, Report, 2016)
   Dette er sluttrapporten til en fireårig følgeevaluering av «Helse og omsorg i plan», et etter- og videreutdanningsprogram på masternivå med mål om å øke kunnskap om helse, folkehelse og planlegging i kommuner, ...
  • Sosialt bærekraftige lokalsamfunn - en litteraturstudie 

   Hofstad, Hege (NIBR-rapport;2021:7, Research report, 2021-06)
   Rapporten presenterer funn fra en bredt anlagt litteraturstudie hvor målet er å etablere en oppdatert forståelse av hva sosial bærekraft betyr i en lokalsamfunnskontekst, identifisere sentrale virkemidler for å fremme ...
  • Spredt boligbygging i sentraliseringens tid 

   Harvold, Kjell; Hofstad, Hege; Sørlie, Kjetil; Vindenes, Erling (NIBR-rapport 2007:22, Report, 2007)
   I rapporten drøftes det hvordan arealplansystemet fungerer i forhold til kommuner som forsøker å etablere en spredt boligbygging. Kommunene blir ikke møtt med rigide krav om fortetting når de forsøker å etablere en slik ...
  • The Legitimacy and Effectiveness of Global Environment 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:116, Notat, 2007)
   Last ned gratis Debates about sustainable development are increasingly dominated by questions of how to secure values such as participation, representation, accountability and legitimacy in global environmental governance. ...
  • Tilnærminger, modeller og verktøy i oversiktsarbeidet 

   Vedeld, Trond; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2014:23, Report, 2014)
   Rapporten gir en kunnskapsoversikt over tilnærminger, modeller, verktøy og metoder for oversiktsarbeidet innen folkehelse - basert på norske og internasjonale kilder og erfaringer. Utgangspunktet er folkehelseloven som ...
  • To Enhance Social Equity Through Urban Planning: The Potential for Innovation 

   Hofstad, Hege (Chapter; Peer reviewed, 2020-07-11)
   This chapter explores the innovation potential of one of the most challenging and unruly goals of planning. Namely, how planning can support the development of more socially equal communities, and consider innovation needs ...
  • Urban climate governance and co-creation – In Cape Town, Copenhagen, Gothenburg and Oslo 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond (NIBR Report;2020:8, Research report, 2020-06)
   The study provides an outline and comparative analysis of the evolution in climate policies and governance systems of four cities with ambitious climate goals and strategies; three Scandinavian cities, Copenhagen, Gothenburg ...
  • Urban Sustainability and Sustainable Mobility 

   Inger Balberg; Hofstad, Hege (NIBR-notat 2007:113, Notat, 2007)
   Last ned gratis Sustainable development is a concept few would disagree with at a general level, but is contested when put into actual practice. How is sustainable urban development discussed, defended and even coopted ...
  • Å iverksette en reform 

   Hofstad, Hege; Helgesen, Marit (NIBR-rapport 2016:16, Report, 2016)
   Rapporten viser en komparasjon av to modeller for kompetansebygging som del av oppfølgingen av samhandlingsreformen – «Helse og omsorg i plan» og «Kompetanseløftet 2015». Komparasjonens mål er å undersøke om Helse og omsorg ...