• Attitudes towards women’s participation in local politics in South Asia 

   Haug, Marit; Aasland, Aadne; Aasen, Berit (Forum for Development Studies;2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Survey data from selected geographical areas in India, Nepal and Bhutan show that attitudes towards women’s participation in local politics are overwhelmingly positive. The findings indicate a shift from the deeply embedded ...
  • Attitudes Towards Women’s Participation in Local Politics in South Asia 

   Haug, Marit; Aasland, Aadne; Aasen, Berit (Forum for Development Studies;Published online 15 Jul 2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-07-15)
   Survey data from selected geographical areas in India, Nepal and Bhutan show that attitudes towards women’s participation in local politics are overwhelmingly positive. The findings indicate a shift from the deeply embedded ...
  • Bemanning av pleie- og omsorgssektoren: handlingsplan og iverksetting 

   Arnesen, Clara Åse; Høst, Håkon; Frølich, Nicoline; Tjerbo, Trond; Aamodt, Per Olaf; Stigen, Inger Marie; Haug, Marit; Næss, Terje (NIBR-rapport 2012:3, Report, 2012)
   I 2007 fikk NIBR og NIFU i oppdrag å evaluere Kompetanseløftet 2015. I denne rapporten sees det nærmere på hvordan Kompetanseløftet er blitt iverksatt, og da særlig i kommunene. I tillegg innholder rapporten oppdaterte ...
  • Bolig etter fengsel og institusjon 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Lid, Stian (NIBR-rapport 2015:8, Report, 2015)
   Rapporten drøfter samhandlingen mellom forvaltnings-nivåene ved utskriving av institusjon og løslatelse fra fengsel. I dette vektlegges i særlig grad de legale rammene for samarbeidet mellom kommunene og institusjonene. ...
  • Bolig og folkehelse – hva er sammenhengen? 

   Haug, Marit; Holm, Arne; Monkerud, Lars; Schmidt, Lene (NIBR-rapport 2014:16, Research report, 2014)
   Prosjektet er en litteraturstudie og tar for seg artikler som sier noe om sammenhengen mellom bolig/boområde og helse. Litteraturstudien finner at det er en sammenheng mellom bolig/boområde og helse, og at det å bo i en ...
  • Decentralisation in conflict and post-conflict situations 

   Schou, Arild; Haug, Marit (NIBR-notat 2005:139, Notat, 2005)
   Last ned gratis This paper reviews the literature on decentralization in multiethnic states with the objective of exploring key issues in the literature, identifying research gaps and suggesting policy recommendation for ...
  • Decentralization in Nepal - what are the alternatives? 

   Haug, Marit (NIBR-notat 2008:116, Notat, 2008)
   Last ned gratis This paper describes the background to the current debate on federalism in Nepal. Political, civil society, ethnic, and community-based mobilization in Nepal has created strong pressure on the Constitutional ...
  • Decentralization in Nepal: Laws and Practices 

   Dhungel, Dwarika Nath; Haug, Marit; Sapkota, Mahendra Raj; Regmi, Pradyuman Prasad (NIBR-rapport 2011:23, Report, 2011)
   This report analyses the legal framework for local governance in Nepal and how it is practiced in six districts. It focuses specifically on transfer of resources and delivery of services, how various groups participate ...
  • Demand-driven governance 

   David Jordhus-Lier; Haug, Marit; Hari Regmi (NIBR-notat 2009:118, Notat, 2009)
   Last ned gratis This Working Paper reviews demand-driven governance as a concept, as  an element of international donor policy, and as a set of principles which have characterised aid and development interventions in ...
  • Evaluation of the Danish Institute for Parties and Democracy 

   Holm-Hansen, Jørn; Haug, Marit (NIBR-rapport 2016:19, Report, 2016)
   The Danish Institute for Parties and Democracy (DIPD) aims to contribute to strengthening democratic culture in individual political parties and multi-party systems in 14 developing countries. DIPD has been able to skillfully ...
  • Exploring Dimensions of Women's Social Exclusion and Inclusion in Nepal 

   Haug, Marit; Aasland, Aadne (Peer reviewed; Journal article, 2015-12-15)
   The article examines a variety of social exclusion and inclusion indicators grouped by domains that are commonly referred to in the social exclusion literature: economic, social, political and intra-household. Levels of ...
  • Folkehelse og forebygging. Målgrupper og strategier i kommuner og fylkeskommuner 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Risan, Lars; Stang, Ingun; Goth, Ursula Småland; Rønningen, Grete Eide; Lorentzen, Cathrine (NIBR-rapport 2014:3, Report, 2014)
   Folkehelse og forebygging er brede samfunnsoppgaver som Folkehelseloven har lagt til kommuner og fylkeskommuner. Prosjektet presenterer og analyserer spørsmål om hvem som er målgrupper for dette arbeidet, hva som er ...
  • Folkehelseperspektiv i boligpolitikken? 

   Monkerud, Lars; Haug, Marit; Holm, Arne; Lied, Camilla (NIBR-rapport 2015:22, Report, 2016)
   Rapporten undersøker sammenhengen mellom bolig og folkehelse i en norsk kontekst, og analyserer organiseringen av bolig- og folkehelsepolitikken i fire casekommuner. Gjennom tilgjengelig surveymateriale finner rapporten ...
  • Folkevalgt lederskap og kommunal organisering 

   Stokstad, Sigrid; Haug, Marit; Klausen, Jan Erling; Monkerud, Lars (NIBR-rapport 2016:18, Report, 2017)
   Prosjektet undersøker betingelsene for folkevalgt lederskap når kommuner velger å løse oppgaver utenfor egen driftsorganisasjon. Med grunnlag i gjeldende regelverk og tilgjengelig forskning har vi utredet hvordan ulike ...
  • Frivillighetens ressurser langs asylsøkerkjeden 

   Aasen, Berit; Haug, Marit; Lynnebakke, Brit (NIBR-rapport 2017:3, Report, 2017)
   Som en respons på den store tilstrømmingen av mennesker på flukt kom til Norge sommeren 2015, startet en omfattende mobilisering av frivillige for å sikre omsorg og ivaretagelse av flyktningene. Formålet med prosjektet har ...
  • Kommunal variasjon i statlige veiledere og retningslinjer 

   Holm, Arne; Haug, Marit; Risan, Lars (NIBR-rapport 2013:17, Report, 2013)
   I studien rettes oppmerksomheten mot de statlige pedagogiske styringsvirkemidlene overfor kommunene og spørsmålet om hvordan hensynet til lokal variasjon er ivaretatt i disse. Veiledere er valgt ut fra områdene helse, skole ...
  • Kommunenes planlegging og tiltak for en aldrende befolkning 

   Haug, Marit; Herlofson, Katharina (NIBR-rapport 2017:16, Report, 2017)
   Det er gjennomført en survey til alle landets kommuner, samt dokumentstudier av planer og intervjuer i fem kommuner. Hovedobservasjonene er at mange kommuner opplever befolkningsaldring som en hovedutfordring, og at av de ...
  • På vei til egen bolig 

   Dyb, Evelyn; Haug, Marit; Johannessen, Katja (NIBR-rapport 2008:15, Report, 2008)
   Strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet hadde fem konkrete resultatmål som skulle nås i løpet av prosjektperioden. Rapporten gir en vurdering av måloppnåelse i strategien for å forebygge og bekjempe bostedsløshet, ...
  • Regionalt og lokalt folkehelsearbeid 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2012:13, Report, 2012)
   Rapporten presenterer en kartlegging av folkehelsearbeid regionalt og lokalt. Det fokuseres på regionale og lokale ressurser, hvordan nivåene har organisert arbeidet og hvordan det koordineres. Undersøkelsen er en baseline ...
  • Samhandlingsreformens effekt på kommunen som helsefremmende og sykdomsforebyggende aktør 

   Haug, Marit; Hofstad, Hege; Schou, Arild (NIBR-rapport 2014:21, Research report, 2014)
   En nasjonal oversikt over status i kommuner to år etter reformoppstart med et spesielt blikk på innvandrerrike kommuner. Dette prosjektet gjør opp status for kommunenes helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid to år ...