• Arealdimensjonen i byvekstavtalene for Bergensområdet 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Millstein, Marianne (NIBR-rapport;2021:4, Research report, 2021-04)
   Rapporten beskriver erfaringer med samvirket mellom byvekstavtaler og arealplanlegging i Bergensområdet.
  • Bedre samordning mellom plan- og bygningsloven og sektorlovgivningen 

   Stokstad, Sigrid; Hanssen, Gro Sandkjær; Holth, Fredrik; Junker, Eivind; Winge, Nikolai (NIBR-rapport;2020:17, Research report, 2020-09-17)
   Rapporten viser hvordan samordningen mellom plan- og bygningsloven og sektorlover om arealbruk er regulert og hva tilgjengelig faglitteratur sier om hvordan samordningen fungerer i praksis. Vi viser også hvordan ...
  • Cities as public agents: A typology of co-creational leadership for urban climate transformation 

   Hofstad, Hege; Vedeld, Trond; Agger, Annika; Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders; Valencia, Sandra (Earth System Governance;Volume 13, August 2022, 100146, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   This article develops a typology of co-creational leadership for urban climate transformation. The typology is constructed from a combination of governance theory and empirical observations of co-creational leadership in ...
  • Compact City Policies in England, Denmark, the Netherlands and Norway 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hofstad, Hege (NIBR-rapport 2013:30, Report, 2013)
   Gro Sandkjær Hanssen and Hege Hofstad (eds.) This report describes compact city policies in four different countries; England, Denmark, the Netherlands and Norway, as well as the institutional and organizational conditions ...
  • Conditions for political leadership in pluricentric Scandinavian regions 

   Sørensen, Eva; Lidström, Anders; Hanssen, Gro Sandkjær (Journal article, 2015)
   How does the increasingly pluricentric character of regional governance in Denmark, Sweden and Norway condition the political leadership of politicians elected at regional levels of government? In regional governance, ...
  • Core-city climate leadership in metropolitan contractual management agreements 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Tønnesen, Anders (European Planning Studies;Volume 30, 2022 - Issue 2, Peer reviewed; Journal article, 2021-07-01)
   Metropolitan governance and planning increasingly are understood as essential in managing urban growth and fostering a sustainable and climate-friendly metropolitan development. Lately, a contractual turn can be observed ...
  • Demokrati, styring og planlegging – funn fra forskningen i Forskningsrådets DEMOSREG-program 2005–2010 

   Zeiner, Hilde Hatleskog; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2012:20, Report, 2012)
   Rapporten er en populærvitenskapelig oppsummering og drøfting av resultatene fra DEMOSREG-programmets første programperiode (2005–2010), utarbeidet på oppdrag fra Norges forskningsråd. Oppsummeringen gjelder de 16 ...
  • Den nye vannforvaltningen. Nettverksstyring i skyggen av hierarki 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel; Hundere, Gunn Cecilie (Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift;30(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Den nye vannforvaltningen som Norge har innført i henhold til EUs vanndirektiv, legger et økosystem basert prinsipp (nedbørsfelt) til grunne. Med utgangspunkt i et teoretisk perspektiv om institusjonell lagdeling diskuterer ...
  • Dialogen mellom fylkesmannen og kommunene 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Heløe, Leif Arne; Klausen, Jan Erling (NIBR-rapport 2004:07, Report, 2004)
   Denne sluttrapporten er basert på intervjuer og surveyundersøkelser hos i alt åtte kommuner og fire fylkesmannsembeter, samt en postalsurvey til alle landets fylkesmenn. Rapporten analyserer kommunikasjonen mellom fylkesmannen ...
  • Enhetsfylke - et Columbi egg for organisering av regional forvaltning? 

   Stigen, Inger Marie; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2007:19, Report, 2007)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne sluttrapporten gjøres det rede for resultatene av evalueringen på forsøket i Møre og Romsdal. Forsøket i ...
  • Erfaringer med å sikre arkitektonisk kvalitet gjennom planlegging 

   Andersen, Bengt; Dalseide, Astri Margareta; Hanssen, Gro Sandkjær; Skrede, Joar; Staven, Helle Dyrendahl; Mamelund, Svenn-Erik (AFI FoU-resultat;2020:04, Research report, 2020)
   Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet – storbyuniversitetet har, i samarbeid med arkitektkontoret Kåmmån, Norsk institutt for by- og regionsforskning (NIBR, OsloMet) og Norsk instiutt for kulturminneforskning (NIKU), ...
  • Erfaringer med nærdemokratiske ordninger i Norden 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2013:4, Report, 2013)
   Rapporten oppsummerer en del av erfaringene med nærdemokratiske ordninger i de nordiske landene, grovt sett siden 1960-tallet. Det vises hva slags ordninger som har vært prøvd ut, bakgrunnen og hensikten med dem, og hvordan ...
  • EUs vanndirektiv og medvirkning - Erfaringer fra Norge 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Hovik, Sissel (Kart og Plan;73 (5), Journal article; Peer reviewed, 2013)
   This paper examines participation in water management, more specifically in implementing the EU Water Framework Directive (WFD) in Norway. Attainment of the goals of the WFD depends on new ways of coordinating the ...
  • Evaluering av innbyggerinitiativordningen 

   Kittelsen, Elin; Christensen, Dag Arne; Aars, Jacob; Hanssen, Gro Sandkjær; Klausen, Jan Erling (Sammendragsrapport NIBR/Rokkansenteret 2010, Report, 2010)
   Rapporten presenterer en evaluering av innbyggerinitiativordningen, hvor formålet har vært å studere måten ordningen er tatt i bruk i kommunene. Dette har vært gjort gjennom brede kvantitative og kvalitative undersøkelser. ...
  • Forsøk med enhetsfylke i Møre og Romsdal og Hedmark 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Stigen, Inger Marie (NIBR-rapport 2006:05, Report, 2006)
   Siden 2004 har det foregått forsøk med enhetsfylkemodell i to norske fylker, Møre og Romsdal og Hedmark. I denne rapporten gjøres det rede for de foreløpige resultatene fra evalueringen. I forsøkene prøves det ut ulike ...
  • Fortetting og transformasjon med bykvalitet i bybåndet. Oppfølging av regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 

   Kristiansen, Are; Kaasen, Liv; Hammershaug, Silje Sørlie; Føreland, Jan Willy; Hanssen, Gro Sandkjær; Nordahl, Berit Irene (Research report, 2019-05)
   Denne veilederen beskriver prosesser og metoder for fortetting og transformasjon med bykvalitet. Arbeidet har tatt utgangspunkt i seks eksempelområder fra bybåndet. Aktiv involvering av kommunene og de andre partene i ...
  • Fylkeskommunal oppgavedifferensiering 

   Klausen, Jan Erling; Hanssen, Gro Sandkjær (NIBR-rapport 2006:04, Report, 2006)
   Rapporten presenterer innledende undersøkelser i NIBRs evaluering av forsøk med fylkeskommunal oppgavedifferensiering i Vestlandsrådet, BTV og Oppland fylkelskommune. Innholdet i forsøket presenteres og drøftes, i tillegg ...
  • Governance for Sustainability (G-FORS) 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Lund-Iversen, Martin; Kittelsen, Elin; Klausen, Jan Erling; Winsvold, Marte (NIBR-rapport 2008:09, Report, 2008)
   The G-FORS STREP has developed an innovative analytical model for the study of governance for sustainability, focusing on the synergy between governance modes and different forms of knowledge, taking into account the rapid ...
  • Governing risk society - Institutional conditions for local adaptive capacity to climate change in Norway, Sweden and Germany 

   Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Görlitz, Stefan; Hisdal, Hege; Interwies, Eduard; Jagers, Sverker; Junker, Eivind; Lundqvist, Lennart J.; Seifert, Isabel; Seva, Mikael (NIBR Report;2017:10, Research report, 2017-05)
   The report present the institutional framework around local climate change adaptation in Norway, Sweden and Germany, and how they have organised the tasks and responsibilities related to the policy field.
  • Helhetlig planlegging i vannregion Glomma 

   Sundnes, Frode; Hanssen, Gro Sandkjær; Barkved, Line; Langaas, Sindre (Samarbeidsrapport NIVA/NIBR 2017, Report, 2017)
   Denne rapporten bygger på FoU-prosjektet Glomma & Lågen United: Innovative grep for bære- og handlekraftig planlegging og håndtering av vannressursutfordringer i vannregion Glomma. Prosjektet er finansiert av Regionale ...