• Barn og unges fritid i et kjønns- og likestillingsperspektiv 

   Seland, Idunn; Persson, Marlene; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;5/19, Research report, 2019)
   Har gutter og jenter lik mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter? I denne rapporten undersøkes dette spørsmålet i en gjennomgang av norske og nordiske forskningsbidrag fra de siste ti årene. Gutter og jenter velger ...
  • Class, parenting and academic stress in Norway: middle-class youth on parental pressure and mental health 

   Eriksen, Ingunn Marie (Discourse;Published online 04 Feb 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Mental health problems among young people have increased in recent decades, particularly among middle-class youth, a development often related to increasing achievement pressure. This paper explores how young people from ...
  • Conceptualizing Well-being in Youth: The Potential of Youth Clubs 

   Eriksen, Ingunn Marie; Seland, Idunn (Young - Nordic Journal of Youth Research;, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-12)
   This study identifies key mechanisms in youth clubs for fostering well-being among vulnerable youths. We develop a framework to conceptualise prerequisites of well-being in youth, namely having a safe place to be, ...
  • Discrepancies in school staff’s awareness of bullying: A Nordic comparison 

   Eriksen, Ingunn Marie; Huang, Lihong (Nordic Journal of Comparative and International Education;Vol. 3 No. 1 (2019): Special Issue: ICCS 2016 Teachers' Perspectives on Civic and Citizenship Education, Journal article; Peer reviewed, 2019-06-24)
   Bullying is a severe problem for school students in many education systems. We know that the role of principals and teachers is vital for detecting and following up on bullying, and for implementing appropriate measures. ...
  • Evaluering av ordning med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole. Utvidelse til landsdekkende ordning 2018–2020 

   Seland, Idunn; Eriksen, Ingunn Marie; Løvgren, Mette; Sletten, Mira Aaboen (2020;11, Research report, 2020)
   NOVAs evaluering av de to første årene av ordningen med fylkesvise mobbeombud for barnehage og grunnskole viser at ombudene bidrar til bedre involvering av barn og foreldre i saker som gjelder det psykososiale miljøet i ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Rapport, 2015)
   An estimated 12% of primary and lower secondary schools in Norway have struggled with bullying over a longer period of time, according to the annual Pupil Survey. The Norwegian Directorate for Education and Training has ...
  • Evaluering av tiltaket «Målrettet støtte og veiledning til kommuner og deres skoler som har vedvarende høye mobbetall» 

   Seeberg, Marie Louise; Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 3/15, Rapport, 2015)
   An estimated 12% of primary and lower secondary schools in Norway have struggled with bullying over a longer period of time, according to the annual Pupil Survey. The Norwegian Directorate for Education and Training has ...
  • Felles fokus. En stuide av skolemijøprogrammer i norsk skole 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 15/14, Rapport, 2014)
   The aim of this study is to gain more knowledge about the psychosocial school environment in Norwegian primary and secondary education. It consists of two parts. In this first part, we review the evaluations of the ...
  • Felles fokus. En stuide av skolemijøprogrammer i norsk skole 

   Eriksen, Ingunn Marie; Hegna, Kristinn; Bakken, Anders; lyse (NOVA Rapport 15/14, Rapport, 2014)
   The aim of this study is to gain more knowledge about the psychosocial school environment in Norwegian primary and secondary education. It consists of two parts. In this first part, we review the evaluations of the ...
  • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
   Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
  • Generasjon prestasjon? Ungdoms opplevelse av press og stress 

   Bakken, Anders; Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie (Tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 18, nr. 2, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-25)
   Artikkelen undersøker hvor mange ungdommer som opplever prestasjons-press på ulike områder og hvor mange som har problemer med å takle presset de står overfor. Et viktig funn er den store variasjonen som finnes mellom ...
  • Grenser for skolens ansvar? Skolelederes perspektiv på mandat i det frafallsforebyggende arbeidet 

   Sletten, Mira Aaboen; Eriksen, Ingunn Marie; Pedersen, Eirin; Seland, Idunn (Nordisk administrativt tidsskrift;Årg 96 Nr 1, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Etter Reform 94 har de videregående skolene i Norge fått et økt ansvar for at flest mulig unge gjennomfører videregående opplæring. Samtidig er skolenes mandat for frafallsforebygging uklart, og det er opp til ledelsen og ...
  • Hva de snakker om når de snakker om stress 

   Pedersen, Willy; Eriksen, Ingunn Marie (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 2-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Forskere har kartlagt såkalte stressorer, men få har undersøkt hvordan de formes av klasse og sosial kontekst. Vi spør: Hvordan utvikles skolerelatert stress i to svært ulike skolemiljøer i Oslo? Skole K [som konnoterer ...
  • The power of the word: students’ and school staff’s use of the established bullying definition 

   Eriksen, Ingunn Marie (Educational Research;Volume 60, Issue 2, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract Background Previous research has found that bullying is often defined differently by students, staff and researchers, leading researchers to call for a more consistent use of the term in practice to enable better ...
  • Relational aggression among boys: blind spots and hidden dramas 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (Journal article; Peer reviewed; Journal article, 2016-08-03)
   Although boys too are involved in relational aggression, their experiences are overshadowed by the focus on relational aggression among girls. This paradox mirrors the empirical puzzle that forms the starting point for ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Rapport, 2015)
   Dette er andre rapport fra prosjektet «En studie av elevenes psykososiale miljø». Rapporten utforsker virksomme strategier og utfordringer i grunnskolers arbeid med å skape et godt psykososialt miljø for elevene, og ...
  • Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker 

   Eriksen, Ingunn Marie; Lyng, Selma Therese (NOVA Rapport 14/15, Rapport, 2015)
   The aim of this study is to gain more knowledge about the psychosocial environment in Norwegian primary and lower secondary education. It consists of two parts. In the first part, we studied the schools’ use of intervention ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Soest, Tilman von (NOVA Rapport 6/17, Rapport, 2017)
   In recent decades, there has been an increase in self-reported internalising mental health problems, such as depression and anxiety, among young people in many Western countries, including Norway. The aim of this study has ...
  • Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager 

   Eriksen, Ingunn Marie; Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; von Soest, Tilmann (NOVA Rapport 6/17, Rapport, 2017)
   De siste tiårene har det vært en økning i selvrapporterte psykiske helseplager, særlig blant unge jenter. Målet med rapporten har vært å få mer kunnskap om hva som ligger bak denne økningen. Ved hjelp av fokusgruppeintervjuer ...
  • Stress, press og psykiske plager blant unge – hva sier NOVA-forskningen? 

   Eriksen, Ingunn Marie; Bakken, Anders (Kort oppsummert;4, Working paper, 2018)
   Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager. ...