• Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars B.; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Research report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barn og unges levekår i lavinntektsfamilier 

   Elstad, Jon Ivar; Hansen, Thomas; Nordvik, Viggo; Ugreninov, Elisabeth; Kristofersen, Lars Bjarne; Pedersen, Axel West; Sandbæk, Mona (NOVA Rapport 10/10, Report, 2010)
   Målet med prosjektet «Barns levekår – betydningen av familiens inntekt» har vært å se nærmere på sammenhengen mellom familiens levekår og barns hverdag over tid. Hva innebærer det for barn i Norge å vokse opp i en familie ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars B. (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Barns levekår 

   Clausen, Sten-Erik; Elstad, Jon Ivar; Kristofersen, Lars Bjarne (NOVA Rapport 7/08, Report, 2008)
   I denne rapporten presenterer og drøfter vi resultatene fra andre datainnsamling i prosjektet «Barns levekår - betydningen av familiens inntekt» som ble gjennomført i 2006. Undersøkelsen handler om hvordan barn fra familier ...
  • Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Research report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • Bruk av sykehus og spesialisthelsetjenester blant innbyggere med norsk og utenlandsk bakgrunn 

   Elstad, Jon Ivar; Finnvold, Jon Erik; Texmon, Inger (NOVA Rapport 10/15, Report, 2015)
   Rapporten analyserer polikliniske kontakter og innleggelser i somatisk spesialisthelsetjeneste og i psykisk helsevern. En hovedhensikt er å kartlegge bruksmønsteret blant innvandrere. Alt i alt hadde innvandrerbefolkningen ...
  • Contribution of smoking and alcohol consumption to income differences in life expectancy: Evidence using Danish, Finnish, Norwegian and Swedish register data 

   Östergren, Olof; Martikainen, Pekka; Tarkiainen, Lasse; Elstad, Jon Ivar; Brønnum-Hansen, Henrik (Journal of Epidemiology and Community Health; Volume 73, Issue 4, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Background: Despite being comparatively egalitarian welfare states, the Nordic countries have not been successful in reducing health inequalities. Previous studies have suggested that smoking and alcohol contribute to this ...
  • «Crowded out»? Relative forskjeller og relativt store tolkningsproblemer 

   Heggebø, Kristian; Bell, Justyna; Tolgensbakk, Ida; Elstad, Jon Ivar (Tidsskrift for Samfunnsforskning; Årgang 60, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   «Immigration and Social Mobility», publisert som et såkalt Discussion Paper i oktober 2018 av tre forskere ved Frisch-senteret (Hoen, Markussen & Røed, 2018), hevder at innvandringen har ført til større ulikhet blant ...
  • ‘Crowded out’? Immigration surge and residents’ employment outcomes in Norway 

   Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (Nordic Journal of Working Life Studies;2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-10-25)
   This study uses Norwegian public register data in a spatial correlation approach, and analyzes associations between regional variations in immigration and employment outcomes 2004–2015 in a cohort of adult residents (N = ...
  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Notat 1/10, Notat, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Datakvalitet i Ung i Oslo 2006 

   Elstad, Jon Ivar (NOVA Notat 1/10, Notat, 2010)
   I 2006 gjennomførte NOVA en stor datainnsamling, Ung i Oslo 2006, der omlag 11.500 Oslo-elever i 14-17-årsalderen deltok ved å besvare et spørreskjema distribuert på skolene. Notatet diskuterer om måten datainnsamlingen ...
  • Educational inequalities in hospital care for mortally ill patients in Norway 

   Elstad, Jon Ivar (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Aims: Health care should be allocated fairly, irrespective of patients’ social standing. Previous research suggests that highly educated patients are prioritized in Norwegian hospitals. This study examines this contentious ...
  • The effects of parental income on Norwegian adolescents’ school grades: A sibling analysis 

   Elstad, Jon Ivar; Bakken, Anders (Acta Sociologica;58(3), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   Associations between family income and offspring’s educational attainment are well-established. A debated topic is whether this association is due to the causal influence of family income per se, or arises because of other ...
  • Er økonomisk krise ensbetydende med helsekrise - hva forteller forskningen? 

   Dahl, Espen; Tøge, Anne Grete; Heggebø, Kristian; Elstad, Jon Ivar; Berg, John Erik; Halvorsen, Knut (Tidsskrift for velferdsforskning;18(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Et voksende prekariat? Langvarige tilknytninger til arbeidslivet blant kjernegruppene i arbeidsmarkedet 

   Elstad, Jon Ivar; Heggebø, Kristian (Søkelys på arbeidslivet;Årgang 36, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-08-30)
   Artikkelen bruker registerdata for å analysere fordelingen av fem typer langvarige arbeidstilknytninger blant voksne alder ca. 30–55 år. Andelen som kontinuerlig hadde mer enn 3,5G i årlig arbeidsinntekt, økte fra 51 ...
  • Ethnic inequalities in health : why is the prevalence of type 2 diabetes higher among South Asian immigrants? 

   Mako, Robsan Sayo (Master thesis, 2013)
   Type 2 diabetes mellitus (T2DM) is a major public health problem with the burden of the disease distributed unevenly. The prevalence of the disease is higher among South Asian immigrants in comparison to the prevalence ...
  • For store forventninger? 

   Bakken, Anders; Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 7/12, Report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har ...
  • For store forventninger? 

   Bakken, Anders; Elstad, Jon Ivar (NOVA Rapport 7/12, Report, 2012)
   Dette er sluttrapporten fra et prosjekt der NOVA har vurdert hvorvidt skolereformen Kunnskapsløftet er et skritt i retning av å utjevne sosiale forskjeller i læringsutbytte. Funnene tyder ikke på at Kunnskapsløftet har ...
  • Fordelingsvirkninger av overføringer og trygdekutt blant alvorlig syke menn 

   Elstad, Jon Ivar; Dahl, Espen (Søkelys på arbeidslivet;31(3), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   Artikkelen analyserer inntektsutviklingen 1993–2008 blant menn som døde av sykdom i 2009/2010 mens de var i 60-årsalderen (N=4611). Et typisk forløp er at inntektene fra eget arbeid begynner å falle om lag ti år før ...
  • Forskningskommentar: Hvor har den nye genforskningen brakt oss? 

   Elstad, Jon Ivar (Tidsskrift for samfunnsforskning;55(2), Journal article, 2014)
   Er skoletapere genetisk forskjellige fra skolelys?1 Satt på spissen var det spørsmålet for en australsk studie om gener og utdanning (Martin et al. 2011). Forskerne undersøkte ikke mindre enn 2,5 millioner genetiske ...