• The clustering of public values in local educational governance: the case of inclusion 

   Mausethagen, Sølvi; Knudsmoen, Hege; Dalland, Cecilie Pedersen (Education Inquiry;, Peer reviewed; Journal article, 2022)
   In this article, we explore and discuss how the clustering of values in local educational governance manifests in the case of inclusion. Public values and the role that these play as mediating factors are important in local ...
  • The Eclectic Use of Theory in Educational Research Doctoral Theses 

   Dalland, Cecilie Pedersen; Blikstad-Balas, Marte; Svenkerud, Sigrun (Peer reviewed; Journal article, 2023)
   A range of different theories may inform educational research. Rather than drawing on well established grand theories’, more and more educational researchers are drawing on different theories for different research purposes. ...
  • Elever i matematikkvansker 

   Hjersing, Emely Thon (Master thesis, 2022)
   Formålet med denne studien er å undersøke hvordan fire ungdomsskolelærere arbeider med å kartlegge og tilrettelegge for elever i matematikkvansker. På bakgrunn av dette har jeg valgt problemstillingen: Hvordan arbeider ...
  • «I en perfekt verden skal jo dette trekkes inn i hvert fag og være en selvfølgelighet i skolen» - En kvalitativ studie av fire læreres erfaringer med undervisning om kjønnsmangfold 

   Johansen, Nova Bakken (Master thesis, 2023)
   Mye tyder på at dagens skole er preget av å være heteronormativ, og forskning viser at elever som bryter med normene for kjønn er spesielt utsatt når det gjelder mobbing og diskriminering i skolen. Noen av skolens viktigste ...
  • The Impact of COVID-19 and Homeschooling on Students' Engagement With Physical Activity 

   Roe, Astrid; Blikstad-Balas, Marte; Dalland, Cecilie Pedersen (Frontiers in Sports and Active Living;January 2021 | Volume 2 | Article 589227, Journal article; Peer reviewed, 2021-01-26)
   The COVID-19 pandemic forced an unprecedented global shutdown that closed schools for months. In many nations, schools were closed to students, and teachers directed educational activities remotely via digital devices or ...
  • Individualised home schooling – at odds with the equity ambitions in the Nordic model of education? 

   Dalland, Cecilie Pedersen; White, Mark Christopher; Blikstad-Balas, Marte; Roe, Astrid (Education In The North;Volume 28 (3); Nordic values and schooling during COVID-19: how to balance comprehensive education and sustainable pandemic regulations, Peer reviewed; Journal article, 2021-12-16)
   Within the Norwegian education system, equity, equal opportunities and education for all are fundamental principles, regardless of one’s socioeconomic background and academic achievement. In this article, we discuss how ...
  • «Jeg vil ikke ha teori bare for å bruke teori, jeg vil utvikle meg!» En casestudie om refleksjon i Lesson Study 

   Pedersen, Marthe Berger (Master thesis, 2023)
   Et stadig økende krav til lærernes profesjonsorienterte læringsfellesskap pålegger lærerne å reflektere over og utvikle praksis. Både overordnet del i Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 (LK20) (Kunnskapsdepartementet, ...
  • Koronapandemiens konsekvenser for overgang mellom barnehage og skole 

   Myrvold, Trine Monika; Bjørnestad, Elisabeth; Dalland, Cecilie Pedersen; Hernes, Leif; Hølland, Silje; Os, Ellen; Winger, Nina (NIBR-rapport;2022:9, Research report, 2022-08)
   Rapporten formidler resultater fra en undersøkelse om korona-pandemiens betydning for barns forberedelser til overgang mellom barnehage og skole, og for barnas skolestart. Temaer som belyses er barnehagenes forberedelser ...
  • Ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning 

   Knudsmoen, Hege; Mausethagen, Sølvi; Dalland, Cecilie Pedersen (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   I denne artikkelen studerer vi ledelsesstrategier for utvikling av inkluderende undervisning, slik de kommer til uttrykk på kommune- og skolenivå. Basert på analyser av intervjudata fra ledere i kommunale grunnskoler i tre ...