• Betingelser for sosialt arbeid 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2016:02, Research report, 2016)
   NAV-reformen bygger på et likeverdig partnerskap mellom stat og kommune. Organiseringen av partnerskapet antas å ha betydning for sosialt arbeids plass på kontorene.  Rapporten ser særlig på den betydning ledermodell/led ...
  • Critiquing corruption: A turn to theory (special issue editorial) 

   Breit, Eric; Lennerfors, Thomas Taro; Olaison, Lena (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Evaluering av forsøket "Praksis og kunnskapsutvikling i NAV-kontor" 

   Breit, Eric; Lien, Marianne Inéz; Pedersen, Eirin; Thorbjørnsrud, Trude (AFI FoU-resultat 2016:02, Report, 2016)
   Evalueringen skal belyse i hvilken grad og på hvilken måte forsøket har bidratt til ny kunnskap om praksis og metoder som bidrar til bedre oppfølging av brukere i NAV, og i hvilken grad denne kunnskapen er egnet for ...
  • Felles læring i lokal handling 

   Breit, Eric; Falkum, Eivind (AFI FoU-resultat 2015, Report, 2015)
   Arbeidsforskningsinstituttet har gjennomført prosjektet «Samarbeid om delmål 2 i IA-avtalen» for Arbeids- og sosialdepartementet. Utgangspunktet for prosjektet har vært et økende antall unge personer som står utenfor ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (AFI Rapport 2014:6, Report, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Gjøre sammen eller hver for seg? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric (AFI Rapport 2014:6, Report, 2014)
   I dette notatet argumentere vi for at datasamordning også må forstås som et spørsmål om organisering. Datasamordning kan fremme en helhetlig tenkning om flom og skredforebygging. Det finnes imidlertid sjelden et helhetlig ...
  • Hvorfor lykkes ikke NAV-kontorene med å jobbe mer arbeidsrettet? 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   En sentral forklaring på NAVs manglende måloppnåelse om flere i arbeid og aktivitet og færre på trygd har vært omstillingsprosessen med den lokale etableringen av NAV-kontorene. I denne artikkelen drøfter vi en alternativ ...
  • Implementing Evidence-Based Activation Work. A Study of Individual Placement and Support in the Norwegian Labour and Welfare Administration 

   Bakkeli, Vidar (OsloMet Avhandling;2022 Nr 25, Doctoral thesis, 2022)
   Drawing on interviews and fieldwork conducted in two frontline offices in the Norwegian Labour and Welfare Administration (NAV), this dissertation examines how an evidence-based intervention called Individual Placement and ...
  • A knowledge hierarchy in labour and welfare services? Evidence-based and practice-based knowledge in frontline service innovation 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (International Social Security Review;Volume 71, Issue 4, Special Issue: Street‐level bureaucracy in welfare‐to‐work in Europe - October/December 2018, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-10-30)
   Although policy-makers and scholars have directed increasing attention towards collaborative innovation and knowledge development between frontline agencies and workers and other stakeholders such as citizens and researchers, ...
  • Kunnskap og informasjon om alderspensjon 

   Breit, Eric; Salomon, Robert (AFI Rapport 2015:9, Report, 2015)
   Ett av hovedformålene i det nye alderspensjonssystemet er at det skal være enkelt og forståelig for borgerne. Denne rapporten er basert på en undersøkelse av i hvilken grad informasjonen fra det offentlige har gitt borgerne ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning;Årgang 22, nr.3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-10-11)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell: En analyse av satsingen «Praksis- og kunnskapsutvikling i NAV-kontor» 

   Breit, Eric; Fossestøl, Knut; Pedersen, Eirin (Tidsskrift for velferdsforskning; Årgang 22, nr. 3-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019)
   I denne artikkelen diskuterer vi utfordringer med å utvikle en kunnskapsbasert praksis innenfor en samstyringsmodell, der egen oppgaveløsning er avhengig av samarbeidet med andre. Vi gjør det gjennom en analyse av satsingen ...
  • Managing institutional complexity in public sector reform: Hybridization in front-line service organizations 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Andreassen, Tone Alm; Klemsdal, Lars (Public Administration;93(2), Journal article; Peer reviewed, 2015-01-21)
   In this article, we explore how public front-line service organizations respond to contradictory demands for institutional reform and the types of hybridization this entails. Our research context is a major administrative ...
  • Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene 

   Fossestøl, Knut; Borg, Elin; Breit, Eric (AFI Rapport;2020:09, Research report, 2020-12)
   Med bakgrunn blant annet i intervju- og surveydata har AFI foretatt en evaluering av implementeringen av Stortingsmelding 33 nav i en ny tid – for arbeid og aktivitet. Oppdragsgiver er Arbeids- og sosialdepartementet. ...
  • NAV-reformen 2014 

   Fossestøl, Knut; Breit, Eric; Borg, Elin (AFI Rapport 2014:13, Research report, 2014)
   AFI har som del av NAV-evalueringen hatt ansvar for å se på den lokale iverksettingen av NAV-reformen. Tidligere analyser viste at reformen de første årene, og at arbeidet i stor grad var preget av omstillingsproblemer. ...
  • Nye muligheter for sosialt entreprenørskap? Samarbeid om arbeidsinkludering mellom Nav og sosiale entreprenører 

   Aksnes, Siri Yde; Breit, Eric; Eimhjellen, Ivar; Reichborn-Kjennerud, Kristin (AFI Rapport;2020:10, Research report, 2020-01)
   Rapporten beskriver omfanget av og erfaringene med samarbeid mellom arbeids- og velferdsforvaltningen og sosiale entreprenører om tiltak for arbeidsinkludering. Rapporten identifiserer samarbeidsrelasjoner mellom Nav og ...
  • On the willingness to and consequences of reporting research misconduct: The role of power relations 

   Horbach, Serge; Breit, Eric; Halffman, Willem; Mamelund, Svenn-Erik (Science and Engineering Ethics;Published 26 February 2020, Journal article; Peer reviewed, 2020-02-15)
   While attention to research integrity has been growing over the past decades, the processes of signalling and denouncing cases of research misconduct remain largely unstudied. In this article, we develop a ...
  • Organisational responses to alleged scientific misconduct: Sensemaking, sensegiving and sensehiding 

   Horbach, Serge; Breit, Eric; Mamelund, Svenn-Erik (Science and Public Policy; Volume 46, Issue 3, June 2019, Journal article; Journal article; Peer reviewed, 2018-12-04)
   While a substantive literature has emerged on the prevalence, causes, and consequences of scientific misconduct, little is known about the organisational perspective in cases of (alleged) misconduct. We address this knowledge ...
  • Remedy through paradox? Constructions of internal legitimacy in a publicly discredited organization 

   Breit, Eric (Management Communication Quarterly;28(4), Journal article; Peer reviewed, 2014)
   This article examines how members of publicly discredited organizations discursively construct senses of internal legitimacy. Drawing on a case study of the Norwegian Labor and Welfare Administration—an organization that ...
  • Research approaches to networked employment services: A systematic review 

   Andreassen, Tone Alm; Breit, Eric; Saltkjel, Therese (Social Policy & Administration;, Journal article; Peer reviewed, 2020-04-01)
   Research on networked services aimed at the (re)employment of groups marginalised from the labour market has gained momentum in different scholarly traditions (e.g., public administration, healthcare and social policy), ...