• Bemanning og kompetanse i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 14/14, Report, 2014)
   I denne rapporten beskrives funn fra en spørreundersøkelse om bemanningsplanlegging og kompetansesammensetning blant 431 av Norsk Sykepleierforbund sine tillitsvalgte i sykehjem og hjemmesykepleien. Tre hovedproblemstillinger ...
  • Bemanningsnorm i sykehjem 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Tidsskrift for omsorgsforskning;1(2), Journal article; Peer reviewed, 2015)
   En rekke undersøkelser har avdekket mangler og ulikheter i eldreomsorgen. Derfor diskuterer sentrale helsemyndigheter hvorvidt det skal innføres en bemanningsnorm som skal gjelde alle norske sykehjem. I denne ...
  • Help and Care to Older Parents in the Digital Society 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher (Nordic Journal of Working Life Studies;, Peer reviewed; Journal article, 2023)
   This study examines the extent and predictors of employees’ help and care to their old parents and aims to contribute to policy development enabling employees to combine full-time work and caregiving to parents. Analyzing ...
  • Holdninger til matvarer og forbruk 

   Bratt, Christopher (NIBR-rapport 2004:23, Report, 2004)
   Rapporten gjengir data fra en longitudinell studie av forbrukeres matrelaterte holdninger og forbruk av mat. Undersøkelsen brukte et tilfeldig, landsdekkende utvalg av 3000 personer for en panelstudie med utsendte spørreskjema ...
  • Kartlegging av biologisk mangfold i kommunene 

   Bratt, Christopher; Jones, Ken; Nenseth, Vibeke (NIBR-notat 2002:105, Notat, 2002)
   Last ned gratis NIBR har gjennomført en underveisevaluering av det femårige, landsomfattende utviklingsprogrammet for kartlegging av biologisk mangfold i kommunene. Undersøkelsen er i hovedsak basert på informantintervjuer ...
  • Kunnskap og åpenhet om psykisk helse og psykiske lidelser 

   Sverdrup, Sidsel; Bratt, Christopher (NIBR-rapport 2003:05, Report, 2003)
   Rapporten er første del av et prosjekt som i to faserundersøker befolkningens kunnskaper om og holdninger til psykisk helse og psykiske lidelser. Det gjennomføres surveyundersøkelser basert på telefonintervjuer i 2002 og ...
  • Nurses' experiences of transitions of older patients from hospitals to community care. A nation-wide survey in Norway 

   Gautun, Heidi; Bratt, Christopher; Billings, Jenny (Health Science Reports;Volume 3, Issue 3, Journal article; Peer reviewed, 2020-07-16)
   Background and Aims: Moving older patients from hospitals to community services is a critical phase of integrated care. Yet, large-scale research on the quality of these transitions has been missing. Consequently, it has ...
  • Nærmiljøtiltak i barneverntjenesten 

   Bratt, Christopher; Kristofersen, Lars B.; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:03, Report, 2004)
   Rapporten er en evaluering av nærmiljøtiltakene som Fylkesbarnevernet i Buskerud etablerte som prosjekt i 2001. NIBR har foretatt følgeforskning av prosjektet fra våren 2002 til høsten 2003. NIBR vurderer at nærmiljøtiltakene ...
  • Satsing mot frafall i videregående opplæring 

   Baklien, Bergljot; Bratt, Christopher; Gotaas, Nora (NIBR-rapport 2004:19, Report, 2004)
   Satsningen mot frafall i videregående opplæring var finansiert gjennom regjeringens Tiltaksplan mot fattigdom. Målene var å forebygge og forhindre frafall, fange opp og veilede ungdom tilbake til arbeid eller utdanning, ...
  • Should I stay or should I go? Nurses’ wishes to leave nursing homes and home nursing 

   Bratt, Christopher; Gautun, Heidi (Journal of Nursing Management;26(8), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Aims: This study investigates the prevalence of nurses’ wishes to leave work in elderly care services and aims to explain differences between younger and older nurses. Background: Health-and-care services, and specifically ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 6/16, Report, 2016)
   I denne rapporten dokumenteres stor mangel på sykepleiere i sykehjem og hjemmesykepleien. En spørreundersøkelse blant 4945 sykepleiere viser at mangel på sykepleiere både går ut over kvaliteten på tjenestene og arbeidsmiljøet ...
  • Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem 

   Gautun, Heidi; Øien, Henning; Bratt, Christopher (NOVA Rapport 6/16, Report, 2016)
   In this study, we have investigated the shortage of nurses in nursing homes and home care services. Several data sources document a large shortage of nurses in the daily operation of these long-term care services. A survey ...