• Beboernes tilfredshet med nybygde boliger 

   Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2008:14, Report, 2008)
   Om lag 80 prosent av beboerne i nye boliger er fornøyd og 10 prosent misfornøyd. Mest fornøyd er beboerne med kjøkkenet, b adet og oppvarmingsløsningene og minst fornøyd med lydisolering mellom rom i boligen og til ...
  • Bo- og flyttemotiver blant barnefamilier i Oslo 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg; Nygaard, Marit; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2018:14, Research report, 2019-02)
   Rapporten belyser hvorfor barnefamilier flytter fra sentrale bydeler i Oslo til ytre by i Oslo eller til omegnskommuner i Akershus og hvorfor barnefamilier flytter fra ytre by til Akershus. I tillegg er barnefamilier som ...
  • Bolig i et forbrukerperspektiv 

   Nordahl, Berit; Barlindhaug, Rolf (Kunnskapsoppsummeringer forbrukerpolitikk 2018 4/4, Notat, 2018)
   Dette er ett av fire notater utarbeidet på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet som underlag i arbeidet med en ny NOU om forbrukerpolitikk. Notatet er skrevet av forskere ved By- og regionforskningsinstituttet ...
  • Boligbygging i storbyene – virkemidler og handlingsrom 

   Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne; Nordahl, Berit; Renå, Helge (NIBR-rapport 2014:8, Report, 2014)
   Dette prosjektet har fremskaffet kunnskap om bruk av og erfaringer med kommunale virkemidler i boligpolitikken, som grunnlag for fornyet og forsterket innsats på området. Boligbyggingen i de store byene har dreid fra ...
  • Boligbygging med sosial profil. Muligheter og begrensninger i den kommunale utbyggingspolitikken 

   Fredrik Holth; Berit Nordahl; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-notat 2012:114, Notat, 2012)
   Last ned gratis Prosjektet diskuterer betingelser for å framskaffe rimelige boliger gjennom den ordinære utbyggingspolitikken ved å kombinere bidrag fra utbyggere og bruk av individrettende låne- og støtteordninger. Engelsk ...
  • Boligbyggingens prisrespons. For mange hensyn eller for lite tilrettelegging? 

   Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit (NIBR-rapport 2011:31, Report, 2011)
   Til tross for høye boligpriser og sterk befolkningsvekst har boligbyggingen på slutten av 2000-tallet vært lav. I rapporten undersøker vi konjunkturutviklingens og finanskrisens betydning, samtidig som vi diskuterer ulike ...
  • Boligeie for personer med utviklingshemming - utfordringer, effekter og incentiver 

   Astrup, Kim; Barlindhaug, Rolf; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport;2019:15, Research report, 2019-01)
   Rapporten tar for seg samfunnsøkonomiske virkninger av å etablere personer med utviklingshemming i egen eid bolig, ved en nytte-kostanalyse. Rapporten tar også for seg hvordan kommunene arbeider for å legge til rette ...
  • Boligkarriere for startlånsøkere 

   Barlindhaug, Rolf; Johannessen, Katja; Kvinge, Torunn (NIBR-rapport 2011:15, Report, 2011)
   Studien omhandler egenskaper ved startlånesøkere fra 2006 og resultater av saksbehandlingen. Gjennom å kople på registerdata for perioden 2005-2009 er utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger etter ...
  • Boligmarked og flytting i storbyene 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-rapport 2010:15, Report, 2010)
   Boligpriser og boligbygging ses i sammenheng med befolkningsutviklingen i storbyenes delområder på 2000-tallet. Flyttemønsteret og flyttingenes bidrag til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning analyseres for ...
  • Boligpolitisk analyse Jæren 

   Barlindhaug, Rolf; Bayer, Stian B.; Tronstad, Kristian (Samarbeidsrapport IRIS/NIBR, Report, 2013)
   På oppdrag av kommunene Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sola og Randaberg har IRIS og NIBR gjennomført en boligmarkedsanalyse i disse kommunene. Analysen er todelt. Første del identifiserer utfordringer de ulike kommunene har ...
  • Boligtilskudd til etablering 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2011:112, Notat, 2011)
   Last ned gratis Gjennom å kople registerdata for perioden 2005-2008 til Husbankens data over søkere til boligtilskudd til etablering fra 2006, har vi studert utvikling i eierandel, bruk av bostøtte, sosialhjelp og flyttinger ...
  • Bundet energi og klimagassutslipp i nye boligprosjekter. En veileder til beregningsverktøyet EE Settlement 

   Barlindhaug, Rolf; Kallaos, James; Iratxe, Landa-Mata; Engebretsen, Øystein; Fjellheim, Kristin; Fufa, Selamawit Mamo (SINTEF Fag;, Research report, 2021)
   Denne rapporten er en av hovedleveransene i prosjektet EE Settlement – Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns. Formålet med rapporten er å gi veiledning og anbefalinger som skal hjelpe myndigheter ...
  • Byplangrep og bostedssegregasjon 

   Kvinge, Torunn; Barlindhaug, Rolf; Lied, Camilla; Ruud, Marit Ekne (NIBR-rapport 2012:11, Report, 2012)
   Som mange andre europeiske storbyer er også Oslo i noen grad kjennetegnet av bostedssegregasjon, det vil si at ulike sosioøkonomiske grupper fordeler seg ulikt over ulike deler av byen. De siste årene har Oslo opplevd en ...
  • Demografi og kommuneøkonomi i Asker kommune 

   Hild Marte Bjørnsen; Barlindhaug, Rolf; Johansen, Steinar (NIBR-notat 2013:106, Notat, 2013)
   Last ned gratis Notatet gir en gjennomgang av befolkningsutvikling og migrasjon i og til/fra Asker, og hvilken betydning ulike scenarioer for framtidig vekst vil ha for kommuneøkonomien. Kommunen har gitt innspill i form ...
  • Developers' price setting behaviour in urban residential redevelopment projects 

   Barlindhaug, Rolf; Nordahl, Berit Irene (Journal of European Real Estate Research;Volume 11, Issue 1, Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Purpose – This paper aims to investigate whether developers’ ask lower prices on homes in redevelopment sites than they do on similar units in smaller developments completed over a shorter time span. It also investigates ...
  • EE Settlement final report 2017–2021 

   Fufa, Selamawit Mamo; Kallaos, James; Engebretsen, Øystein; Landa-Mata, Iratxe; Busswald, Petra; Fjellheim, Kristin; Neugebauer, Georg; Lichtenwöhrer, Peter; Barlindhaug, Rolf; Felberg, Knut (SINTEF Fag;77, Research report, 2021)
   The main objective of EE Settlement project is to provide a tool and guidelines for municipalities, regional and central authorities, as well as for professionals and other actors, for assessing the consequences and impacts ...
  • Eldres boligpreferanser 

   Barlindhaug, Rolf (NIBR-notat 2009:107, Notat, 2009)
   Last ned gratis Notatet viser utviklingen i eldrebefolkningen fram til 2030 fordelt på sentrale og perifere kommuner. Boligpreferanser defineres i forhold til etterspørsel. Teorier om eldres flytting, studier av faktisk ...
  • Evaluering av Husbankens tilskudd til kommunale utleieboliger 

   Knudtzon, Lillin; Barlindhaug, Rolf; Holm, Arne (NIBR-rapport 2011:33, Report, 2011)
   I rapporten gis en bred orientering om tilskuddsordningens innretning og bruk. Tilskuddet gis til kommuner for at de skal etablere flere egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi finner at målene i ...
  • Flytteanalyser i Drammen 

   Barlindhaug, Rolf; Langset, Bjørg (NIBR-notat 2014:102, Notat, 2014)
   Registerdata over alle flyttinger inn til, internt i og ut av Drammen for perioden 2006–2011 brukes til å beskrive hvem som flytter inn i nye boliger i Drammen, hvor de kommer fra, hva slags boliger de flytter til og hva ...
  • Fremtidige boligbehov 

   Ruud, Marit Ekne; Barlindhaug, Rolf; Nørve, Siri (NIBR-rapport 2013:25, Report, 2013)
   Boligbehovsbegrepet diskuteres ut fra ulike faglige tradisjoner, og som en underliggende dimensjon i velferdsstatens fordelingsdiskurser. Videre tar rapporten for seg boligbyggebehovet framover ut fra en framskriving ...