• Forms of Capital and Modes of Closure in Upper Class Reproduction 

   Flemmen, Magne; Toft, Maren; Andersen, Patrick Lie; Hansen, Marianne Nordli; Ljunggren, Jørn (Sociology;Volume 51, Issue 6, Journal article; Peer reviewed, 2017-12)
   We investigate the recruitment into the upper class, analysing the impact of different forms of capital and modes of closure. Unlike many Bourdieu-influenced approaches to class, we systematically investigate divisions by ...
  • Fritidsklubber i det lokale folkehelsearbeidet. Sluttrapport 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie; Eriksen, Ingunn Marie (NOVA Rapport;1:2021, Research report, 2021)
   Tre av ti norske ungdommer i alderen 13-16 år går regelmessig på fritidsklubb eller ungdomshus, og bare den organiserte idretten er mer populær som fritidsaktivitet for denne aldersgruppen. Denne rapporten viser at ...
  • Fritidsklubber i et folkehelseperspektiv. Analyser av statlige dokumenter 2007–2017 og Ungdata 2015–2017 

   Andersen, Patrick Lie; Seland, Idunn (NOVA Notat;1/2019, Research report, 2019)
   To generasjoner norske ungdommer har vokst opp med fritidsklubber, og fritidsklubber i Norge har blitt begrunnet med en blanding av sosialpolitiske og kulturpolitiske argumenter for klubbenes eksistens og aktivitetene som ...
  • Hva kjennetegner ungdom som går på norske fritidsklubber og ungdomshus? 

   Seland, Idunn; Andersen, Patrick Lie (Nordisk tidsskrift for ungdomsforskning;Årgang 1, nr.1-2020, Journal article; Peer reviewed, 2020)
   Denne artikkelen undersøker hva som kjennetegner norske ungdommer som bruker fritidsklubber. Er det noen trekk ved ungdommers sosiale bakgrunn, helsesituasjon, sosiale relasjoner, fritidsmønster eller eventuell problematferd ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Rapport, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppfølgingsprosjektet i Ny GIV. Sluttrapport fra en kartleggingsstudie 

   Sletten, Mira Aaboen; Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie (NOVA Rapport 1/15, Rapport, 2015)
   I 2011 satte Regjeringen i gang Ny GIV, et treårig prosjekt for å øke gjennomføringen i videregående opplæring. Oppfølgingsprosjektet var ett av satsingsområdene, og målet har vært å styrke innsatsen overfor ungdom som er ...
  • Oppvekstmiljø i utsatte byområder. Resultater fra Ungdata-undersøkelser i seks utvalgte kommuner 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA-notat;1:2020, Research report, 2020)
   I notatet undersøkes oppvekstvilkårene for ungdom i byområder med og uten levekårsutfordringer. Ungdata-undersøkelsene brukes til å kartlegge ungdoms selvbilde, sosiale relasjoner, opplevelse av skolemiljø, skoletrivsel, ...
  • Osloungdoms bosituasjon og levekår – sosiale og geografiske forskjeller: Oversikt over spørsmål om bosituasjon fra Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Sandlie, Hans Christian (NOVA Notat;2016:05, Working paper, 2016-10)
   Boligen og nærområdet danner en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boforholdene kan forsterke, opprettholde eller i beste fall redusere ulikheter som har med unges livssjanser og livskvalitet å gjøre. Kunnskap om ...
  • Rekkefølgeeffekter i spørreundersøkelser blant ungdom. Resultater fra et split-ballot-eksperiment 

   Bakken, Anders; Andersen, Patrick Lie; Frøyland, Lars Roar; Abebe, Dawit Shawel (Norsk sosiologisk tidsskrift;Årgang 3, nr. 1-2019, Journal article; Peer reviewed, 2019-02-01)
   Et viktig spørsmål i metodelitteraturen er om svaralternativenes rekkefølge har betydning for hva respondentene svarer i spørreskjemaundersøkelser. Imidlertid pekes det på at svarrekkefølgeeffekter ikke er godt nok forstått, ...
  • "Rotløs ungdom" - Ungdom, flytting og livssjanser 

   Sandlie, Hans Christian; Andersen, Patrick Lie (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Stabile boforhold er en viktig forutsetning for trygge og gode oppvekstvilkår. Boligen og bostedet er slik sett en ramme om våre liv som gir struktur og mening, og flytting kan innebære et brudd med denne rammen. Internasjonalt ...
  • Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms? 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (International Review for the Sociology of Sport;2018(April 2), Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Despite several decades of Sport for All policies, social class differences in organized sports participation of youth persist. However, few population-based studies have examined how social class may influence adolescent ...
  • Social class differences in youths’ participation in organized sports: What are the mechanisms? 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (International Review for the Sociology of Sport;, Journal article; Peer reviewed, 2018-04-02)
   Despite several decades of Sport for All policies, social class differences in organized sports participation of youth persist. However, few population-based studies have examined how social class may influence adolescent ...
  • Sosial ulikhet i barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter 

   Jacobsen, Sigurd Eid; Andersen, Patrick Lie; Nordø, Åsta Dyrnes; Sletten, Mira Aaboen; Arnesen, Daniel (Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor;, Research report, 2021)
   Deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter er for barn og ungdom en viktig kilde til fellesskap, identitet og mestring. Det er imidlertid grunn til å tro at sosioøkonomiske forskjeller fortsetter å gjøre seg gjeldende i ...
  • Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 8/17, Rapport, 2017)
   Foreldre, venner og skole utgjør sentrale rammer rundt dagens ungdomsliv. Mye forskning viser at det store flertallet av norske tenåringer har det bra på alle disse arenaene. Samtidig vet vi at noen ungdommer ikke er like ...
  • Sosiale relasjoner i ungdomstida. Identifisering og beskrivelse av ungdom med svake relasjoner til foreldre, skole og venner 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 8/17, Rapport, 2017)
   In Norway, the majority of children and youth experience good living conditions. A considerable amount of research has shown that the today’s youth have good relationships with their parents, that they enjoy school and ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 10/16, Rapport, 2016)
   Rapporten er en analyse av Grorud-ungdommenes levekår. Den tar for seg skole-, fritids- og familiesituasjonen, med særlig fokus på: 1) trivsel, fornøydhet og trygghet, 2) problem- og risikoatferd, 3) rusmiddelbruk og 4) ...
  • Ung i Bydel Grorud. En analyse av Grorud-ungdoms levekår i 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Dæhlen, Marianne (NOVA Rapport 10/16, Rapport, 2016)
   This report “Young in Grorud District” presents an analysis of the living conditions among adolescents in the Grorud District of Oslo. The data is derived from the larger Young in Oslo 2015 survey. Grorud District, situated ...
  • Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/15, Rapport, 2015)
   Ung i Oslo 2015 er en av de største ungdomsundersøkelsene som noen gang har blitt gjennomført i Norge. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 24.000 ungdommer som deltok i Ung i Oslo i januar–mars 2015. Formålet med ...
  • Ung i Oslo 2015 

   Andersen, Patrick Lie; Bakken, Anders (NOVA Rapport 8/15, Rapport, 2015)
   Ung i Oslo 2015 er en av de største ungdomsundersøkelsene som noen gang har blitt gjennomført i Norge. Rapporten oppsummerer svar fra mer enn 24.000 ungdommer som deltok i Ung i Oslo i januar–mars 2015. Formålet med ...
  • Ungdom, idrett og klasse: Fortid, samtidog framtid 

   Strandbu, Åse; Gulløy, Elisabeth; Andersen, Patrick Lie; Seippel, Ørnulf Nicolay; Dalen, Håvard Bergesen (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   I denne artikkelen undersøker vi den klassebaserte rekrutteringen til ungdomsidretten i Norge over en 60 års periode. Vi har analysert tilgjengelige publikasjoner om klasseforskjeller i ungdoms idrettsdeltakelse, og vi ...