• Barnevernet – velferdsstatens romantiske effektiviseringsprosjekt 

   Røsvik, Kjersti; Vike, Halvard; Haldar, Marit (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021)
   I løpet av det siste tiåret har det oppstått en interessant, tverrpolitisk diskusjon i de nordiske landene om velferdsstatens «bærekraft», og det har skapt stort engasjement blant fagfolk. På den ene siden skal velferdsstaten ...
  • "Ei linerle vet at hun er ei linerle." En kvalitativ studie av små barns "wellbeing" i barnehagen 

   Eide, Brit Johanne; Winger, Nina; Wolf, Kristin Rognerud Danielsen; Dahle, Hanne Fehn (Barn;Barn nr. 1 - 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Blir små barn i tilstrekkelig grad tatt hensyn til i barneh~gen? Prosjektet «Blikk for barn» retter søkelyset mot ulike sider ved kvalitet i barnehagen for barn under tre år. I et kvalitativt delprosjekt «Små barns hverdagsliv ...
  • Fysisk aktivitet i Aktivitetsskolen 

   Lund, Siv; Løndal, Knut (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   Artikkelen tar utgangspunkt i en studie av 20 andreklassebarns fysiske aktivitet gjennom en dag ved Aktivitetsskolen i Oslo. Resultatene viser et relativt høyt gjennomsnittlig fysisk aktivitetsnivået blant de undersøkte ...
  • Skreddersøm til barnets beste? Om personvern og markedsføring på norske barns sosiale medieprofiler 

   Rosenberg, Thea Grav; Storm-Mathisen, Ardis; Steinnes, Kamilla Knutsen; Mainsah, Henry (Barn;Vol 37 No 3-4 (2019): Forskning om barn og barndom i Norden, Journal article; Peer reviewed, 2019-01-15)
   Denne artikkelen diskuterer barns rett til deltagelse og beskyttelse på internett i relasjon til kommersielle tredjepartsaktørers bruk av digitale persondata. Det tas utgangspunkt i FNs barnekonvensjon, norsk lovgivning, ...
  • Veien hjem i Lisa Aisatos En fisk til Luna 

   Fodstad, Cecilie Dyrkorn; Alfheim, Ingvild Kristin (Barn;Barn nr. 1 - 2017, Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Det norske bildeboklandskapet har overveiende hatt karakterer med vestlig utseende, men det siste tiåret ser vi en tendens til at det er noen eksperimentelle bildebokskapere som utforsker spørsmål om migrasjon, identitet ...
  • Å utforske det pedagogiske hverdagslivets kompleksitet 

   Eriksen, Marte (Barn;Vol 39 Nr 2-3 (2021), Peer reviewed; Journal article, 2021-11-15)
   I denne artikkelen retter jeg oppmerksomheten mot metodiske tilnærminger for å utvikle kunnskap om kompleksitet i barnehagelæreres pedagogiske praksis. Jeg bygger på en forståelse av at kunnskap om pedagogisk praksis starter ...