Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Edel Jannecke
dc.contributor.authorIversen, Cathrine Iren
dc.contributor.authorSolvang, Kristine
dc.contributor.authorAndersen, Ellen
dc.date.accessioned2024-03-04T14:35:12Z
dc.date.available2024-03-04T14:35:12Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3120941
dc.description.abstractBakgrunn: For å begrense redsel og smerte relatert til ubehagelige og smertefulle sykehusprosedyrer kan engstelige barn tilbys ekvimolar blanding av oksygen og dinitrogenoksid(EMONO), også kalt medisinsk lystgass. Det eksisterer imidlertid lite forskningsbasert kunnskap om barns opplevelse av EMONO.   Hensikt: Hensikten med studien er å utvikle kunnskap om barns opplevelse av å få EMONO under prosedyrer på sykehus, beskrevet med barnas egne ord.    Metode: Det ble benyttet kvalitativ metode med eksplorerende design. Individuelle, semistrukturerte intervjuer ble gjort fysisk, rett etter endt prosedyre med EMONO. De ble utført ved et sykehus i Helse Sør-Øst i perioden mars-mai 2023. Seks barn i alderen 10-16 år ble inkludert, og det ble gitt frivillig informert samtykke. Tematisk analyse ble anvendt som analysemetode. Prosjektet er godkjent av SIKT, ref.nr. 416290.  Resultater: Analysen resulterte i fire tema. 1. Barna blir glade og bryr seg mindre om det de er redde for.  2. Barna opplever drømmelignende tilstander. Opplevde en grad av tilstedeværelse i situasjonen. 3. Barna opplever fysiske endringer i kroppen. Tyngre pust, og prikking i armer og bein. 4. Barn beskriver endringer i sanseopplevelser. Opplevelse av svimmelhet og forsterket lydopplevelse.   Konklusjon: Studien gir ny kunnskap om hvordan barn opplever å få EMONO, og gir bedre grunnlag for tilrettelegging og administrasjon av dette medikamentelle tiltaket til barn som er redde for prosedyrer. Resultatene kan bidra til at barnesykepleieren i større grad kan være forberedt på mulige reaksjoner barnet kan få, som kan bidra til å forebygge og lindre ubehagelige opplevelser barnet kan få under sedering med EMONO. Background: To limit fear and pain related to uncomfortable and painful hospital procedures, children may be offered equimolar mixture of oxygen and nitrous oxide (EMONO). There is no evidence-based knowledge of children's own description of receiving EMONO. Aim: The aim of this study is to develop knowledge about children's experience of receiving EMONO while undergoing procedures in hospital, described with the children's own words. Method: A qualitative method with an explorative design was used. Individual, semi-structured interviews were completed physically, right after the end of the procedure with EMONO. Data was collected at South-Eastern Norway Regional Health Authority, in the period of March-May 2023. Six children aged 10 to 16 years participated, and voluntary and informed consent was given. Thematic analysis was used as the method of analysis. The project was approved by SIKT ref.no.416290. Results: The analysis resulted in four overachting themes. 1) The children are happy and less fearful. 2) Children experienced dreamlike states. Experienced a degree of presence. 3) Children experienced physical changes. Harder to breath, and tingling in arms and legs. 4) Children described sensory changes. Feeling dizzy and changes in sound experiences. Conclusion: This study provides new knowledge about how children experience receiving EMONO, which can improve preparation and administration of this medicinal measure to reduce children`s fear of procedures. The results may help the pediatric nurse to be more prepared for potential reactions children may have and create better opportunities to prevent and limit uncomfortable experiences children may have due to administration of EMONO.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleBarns opplevelse av ekvimolar blanding av oksygen og dinitrogenoksid (EMONO) under prosedyrer på sykehus. En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record