Show simple item record

dc.contributor.advisorArntzen, Erik
dc.contributor.authorEvensen, Christian
dc.date.accessioned2023-11-10T14:30:48Z
dc.date.available2023-11-10T14:30:48Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101968
dc.description.abstractArtikkel 1 er en litteraturgjennomgang som omhandler stimulusekvivalens og fortrening. Fortrening kan påvirke dannelse av stimulusekvivalens. Studier ble identifisert gjennom søk i databaser og referanselister. Artikler fra The Psychological Record og Journal of Experimental Analysis of Behavior i tidsrommet 1990-2022 ble inkludert. Studiene ble kategorisert som familiarisering, ikke-eksperimentell læringshistorie, treningsoverføring, og fortrening med meningsfulle stimuli. 45 studier inkluderte familiarisering, og 15 studier undersøkte effekten av fortrening eksperimentelt. Studier som undersøker effekten av fortrening viser at historiske variabler både kan hemme og fremme respondering i henhold til stimulusekvivalens. Klassestørrelse, antall noder og fortrening med test for transitivitet ser ut til å fremme danning av ekvivalensklasser. Artikkel 2 er en empirisk studie som utforsker effektene av fortrening med abstrakte og semantiske stimuli på etablering av betingede diskriminasjoner og danning av stimulusekvivalens. Fortrening og påfølgende trening ble gjennomført som betinget diskriminasjonstrening, og alle fasene av eksperimentet brukte et matching-to-sample-format. Gruppene som mottok fortrening oppnådde raskere mestring av baseline-relasjoner i trening sammenlignet med gruppen uten fortrening. En større andel deltakere med fortrening dannet ekvivalensklasser. Det ble ikke observert forskjeller mellom de ulike gruppene som fikk fortrening, bortsett fra små variasjoner i reaksjonstid. Gruppen som mottok fortrening med semantiske stimuli hadde raskest reaksjonstid i fortrening og trening. Resultatene fra studien bidrar til å belyse hvordan historiske variabler kan påvirke danning av stimulusekvivalens, men variasjonene i respondering mellom gruppene var ikke signifikant. Article 1 is a literature review on pretraining and stimulus equivalence. Pretraining can have effects on the formation of equivalence classes. Studies were identified through database and reference list searches. Articles from The Psychological Record and Journal of Experimental Analysis of Behavior between 1990 and 2022 were included. The studies were categorized into familiarization, non-experimental learning history, transfer of training, and pretraining with meaningful stimuli. 45 studies included familiarization, as well as 14 studies on the effect of pretraining on the formation of equivalence classes. Studies examined the effects of pretraining show that pretraining can both inhibit and facilitate responding according to stimulus equivalence. Class size, the number of nodes in pretrained classes, and pretraining that includes tests for transitivity appear to influence the formation of novel equivalence classes. Article 2 is an empirical study that explores the effects of pretraining with abstract and semantic stimuli on the establishment of conditional discriminations and the formation of stimulus equivalence with other abstract stimuli. Pretraining and subsequent training were conducted as conditional discrimination training, and all phases of the experiment utilized a matching-to-sample format. The pretraining groups achieved faster mastery of baseline relations during training compared to the group without pretraining. A greater proportion of participants in the pretraining groups formed equivalence classes. The group that received pretraining with semantic stimuli exhibited the fastest reaction time in both pretraining and training. The results of the study contribute to understanding how historical variables can affect the formation of stimulus equivalence, although the variations in responding between the groups were not significant.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleEffekter av fortrening på danning av stimulusekvivalens: En litteraturgjennomgang og en empirisk studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record