Show simple item record

dc.contributor.advisorRee, Gunnar
dc.contributor.authorEngelsvoll, Helene Tinghøj
dc.date.accessioned2023-11-10T14:16:23Z
dc.date.available2023-11-10T14:16:23Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101966
dc.description.abstractFormålet ved studien var å utforske en evidensbasert tilnærming til endring, tilknyttet et pilotprosjekt på vegne av NAV med fokus på unge med utenforskap i alderen 18-29. Verktøyet som ble benyttet var ACT-matrisen, under rammeverket av Hexaflex og Prosocial, hvor utforskningen gjaldt verktøyets effekt på psykologisk fleksibilitet. Tilnærmingen er basert på tre vitenskapelige disipliner: kontekstuell atferdsvitenskap, statsvitenskap og evolusjonsteori. Metodikken i studien gjelder måling av Hexaflexmodellens inneværende prosesser ved individuelle prosesser, og Prosocial med tilhørende Core Design Principles (CDP) ved gruppeprosessene. For de individuelle prosessene ble det gjennomført en Pretest som tok utgangspunkt i de syv siste dagene ved psykologisk fleksibilitetsmålingen for kontekstualisering, Posttest I ble tatt en uke senere, og oppfølgingsdata tre uker senere. For gruppeprosessene ble det tatt data ved Pre- og Posttest med tre ukers mellomrom. Studiens prosedyre bestod av to intervensjoner, fordelt på to workshopdager. Første dag innebar den individuelle tilnærmingen ved ACT-matrisen. Andre workshopdag omfattet gjennomgang av et utvalg CDPer, rangert etter Pretest sine resultater, hvilket resulterte i CDP 1, 3 og 6. Studiens funn indikerer økt psykologisk fleksibilitet ved intervensjon gjennom ACT- matrisen, i tillegg til fremmet prososial atferd og derav økt effektivisering av gruppeprosesser og funksjonalitet. Studien samsvarer dermed med evidensgrunnlaget og kan underbygge verktøyet og tilhørende rammeverk som en universell metodikk vedrørende individuelle prosesser og gruppeprosesser. The purpose of the study was to explore an evidence-based approach to change, associated with a pilot project on behalf of NAV. Focusing on young individuals in age 18-29 who are experiencing exclusion, characterized by being unemployed or not engaged in education. The tool used was the ACT-matrix, under the framework of Hexaflex and Prosocial, where the exploration concerned the tool´s effectiveness regarding psychological flexibility. The approach is based on three sciences: contextual science, political science, and evolutionary science. The methodology used in the current study concerns the measurement of the Hexaflex for individual processes and Prosocials Core Design Principles (CDP) for group processeses. For the individual processes, the Pretest was conducted based on the last seven days of the psychological flexibility measurement for contextualization, Posttest I was thus taken one week later, and Posttest II three weeks later. For the group processes, Pretest and Posttest were conducted 3 weeks apart. The study procedure consisted of two interventions, divided into two workshop days. The first day involved the individual approach of the ACT matrix. The second workshop day included a review of the CDPs that were covered, ranked according to the results obtained from the Pretest, resulting in CDP 1, 3, and 6. The study´s findings indicate increased psychological flexibility when intervening through the ACT matrix, in addition to promoting prosocial behavior and increased efficiency of group processes. Therefore, the study is in line with the evidence base and can support the tool and associated framework as a universal methodology regarding individual processes and group processes.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleEvidensbasert tilnærming til endringsprosesser gjennom ACT-matrisens prinsipper: En empirisk undersøkelseen_US
dc.title.alternativeAn Evidence-Based Approach to Change Processes Through the Principles of the ACT Matrix: An Empirical Investigationen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record