Show simple item record

dc.contributor.advisorHolth, Per
dc.contributor.authorDvergsnes, Emilie
dc.date.accessioned2023-11-10T14:08:47Z
dc.date.available2023-11-10T14:08:47Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3101965
dc.description.abstractKognitive bias refererer til systematiske feil i menneskers vurderinger. Sannsynligheten for at slike feil oppstår, øker i uoversiktlige situasjoner med mye informasjon. Det finnes evidens for at kriminaletterforskere ofte søker informasjon som bekrefter den primære hypotesen, og dermed overser informasjon som er i strid med sin egen oppfattelse av virkeligheten. I denne sammenhengen beskrives atferden som tunnelsyn. Kognitiv psykologi beskriver fenomenet som «confirmation bias», eller bekreftelsestendens. Denne atferden kan innebære alvorlige beslutningsfeil, med risiko for at enkeltmennesker blir tiltalt på bakgrunn av feilaktig tolkning og vurdering av bevismateriale. I noen saker kan dette ha resultert i at enkeltmennesker har blitt dømt på livstid, uten skjellig grunn. Det er derfor viktig å skaffe større innsikt i hvilke miljøbetingelser som korrelerer med bekreftelsesbias, for å utarbeide effektive strategier for å motvirke denne tendensen. Dette kan gjøre etterforskere motstandsdyktige mot bias, og sikre at beslutningene de tar i større grad er objektive og pålitelige. Denne litteraturstudien ønsket å tilby en systematisk oversikt over hvilke miljøbetingelser som korrelerer med bekreftelsestendens, og hvilke debiasing-strategier som har vist seg å motvirke bekreftelsestendens under kriminaletterforskning. Studien fant at eksternt og internt press i miljøet til politietterforskere, øker sannsynligheten for bekreftelsestendens. Denne atferden kan motvirkes ved søk etter motstridende bevis, og vurdering av bevismateriale opp mot flere hypoteser. Disse strategiene hadde best effekt dersom de ble gjennomført ved bruk av systematiske analyseverktøy. Cognitive bias refers to systematic errors in human judgments. The likelihood of such errors occurring increases in complex situations with a lot of information. There is evidence that criminal investigators often seek information that confirms their primary hypothesis, thereby overlooking information that contradicts their own perception of reality. In this context, this behaviour is described as tunnel vision. Cognitive psychology has termed this phenomenon confirmation bias. This behaviour can involve serious errors in decision-making, where individuals are accused of a crime based on erroneous interpretation and evaluation of evidence. In some cases, this has resulted in individuals being sentenced to life imprisonment without just cause. It is therefore important to gain a better understanding of the environmental conditions that correlate with confirmation bias, to develop effective strategies to counteract this tendency. This can make investigators more resistant to bias and ensure that their decisions are more objective and reliable. This literature review aimed to provide a systematic overview of the environmental conditions that correlate with confirmation bias, and the debiasing strategies that have been shown to counteract confirmation bias in criminal investigations. The study found that external and internal pressure within the police investigators' environment increases the likelihood of confirmation bias. This behaviour can be mitigated by actively searching for contradictory evidence and evaluating the evidence against multiple hypotheses. These strategies had the best effect when implemented using systematic analytical tools.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleStrategier for å motvirke bekreftelsestendens under kriminaletterforskning - En systematisk litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record