Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorEikeland, Anne
dc.contributor.authorGustavsen, Cathrine Madeleine
dc.date.accessioned2023-09-13T09:00:36Z
dc.date.available2023-09-13T09:00:36Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089077
dc.description.abstractProsjektets bakgrunn: Akutt og/eller kritisk syke barn innlagt på intensivavdelinger er en sårbar pasientgruppe, som er avhengige av at intensivsykepleiere har kompetanse til å observere og vurdere endringer i tilstanden deres for å kunne identifisere begynnende delirium. Dette krever spesialkompetanse, og kompetansen hos intensivsykepleiere har vist seg å være mangelfull. Hensikt og problemstilling: Hensikten er å øke kunnskapen til intensivsykepleiere om temaet delirium hos barn, og hvilke forebyggende og behandlende intervensjoner som kan iverksettes. Slik at de kan bidra til tidlig identifisering, eller forebygging av delirium hos barn innlagt på intensivavdelinger. Metode: Denne masteroppgaven er et kvalitetsforbedringsarbeid med utgangspunkt i modell for kvalitetsforbedring. Det er utarbeidet et undervisningsprogram ved hjelp av den didaktiske relasjonsmodellen. Et systematisk kunnskapssøk ble utført ved hjelp av Kunnskapspyramiden. Resultater: I denne masteroppgaven har det blitt utarbeidet et kunnskapsbasert undervisningsprogram om delirium hos barn, og intensivsykepleierens funksjon og ansvar i dette arbeidet. Det ble gjennomført en pilotutprøving, hvor undervisningen ble evaluert av deltakerne i etterkant. Konklusjon: Et kunnskapsbasert undervisningsprogram om intensivsykepleierens funksjon og ansvar ved forebygging og behandling av delirium hos barn er en aktuell form for kvalitetsarbeid, og kan bidra til økt kompetanse hos intensivsykepleierne, og dermed ivareta kvalitet og pasientsikkerhet. Project background: Acute and/or critically ill children admitted to intensive care units are a vulnerable patient group and depends on the competence of intensive care nurses to observe and assess changes in their condition to be able to identify incipient delirium. This requires special competence, and the competence of intensive care nurses has proven to be deficient. Purpose and Research problem: The purpose is to increase intensive care nurses’ knowledge about delirium in children, and which preventative interventions and treatment options that can be implemented. So, they can contribute to early identification or prevention of delirium in children admitted to intensive care units. Method: This master’s thesis is a quality improvement initiative based on a model for quality improvement. An educational program has been prepared using The Didactic Relationship model. A systematic search for evidence-based information was conducted guided by the evidenced-based healthcare pyramid. Results: This master’s thesis has developed an evidenced-based educational program on delirium in children and the intensive care nurses’ roles and responsibilities. A pilot test was conducted, and the education program was evaluated by the participants. Conclusion: An evidenced-based education program on preventing and treating delirium in children is an actual intervention for promoting both patient safety and quality improvement by enhancing the intensive care nurses’ competencies.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleForebygging og behandling av delirium hos akutt og/eller kritisk syke barn. Et kunnskapsbasert undervisningsprogram for intensivsykepleiere som jobber med barn på intensivavdelingeren_US
dc.title.alternativePrevention and treatment of delirium in acute and/or critically ill children. An evidenced-based educational program for intensive care nurses who work with children admitted to intensive care unitsen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel