Show simple item record

dc.contributor.advisorBørsting, Tove Elisabet Augustin Mohaugen
dc.contributor.authorEriksen, Marte
dc.contributor.authorLund, Martine Smedheim
dc.date.accessioned2023-09-13T08:39:46Z
dc.date.available2023-09-13T08:39:46Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089060
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Sykepleiere på barneavdelinger har en plikt til å kartlegge søsken som pårørende, ivareta deres behov for informasjon og gi oppfølging. Forskning og faglitteratur viser at når søsken er pårørende, er de i en sårbar posisjon og har behov for støtte fra helsepersonell. Hensikten med spørreundersøkelsen er å få økt kunnskap om sykepleiernes ivaretakelse av søsken som pårørende på barneavdelinger i henhold til lovverk. Problemstilling: Hvordan ivaretar sykepleiere på barneavdeling søsken som pårørende til syke barn? Metode: Det er gjennomført en kvantitativ tverrsnittstudie, ved bruk av et eget utformet ikke- validert spørreskjema. Undersøkelsen er utført ved tre utvalgte sykehus på Østlandet. 932 sykepleiere/spesialsykepleiere ansatt ved barneavdeling ble rekruttert til å besvare undersøkelsen. Datamaterialet er analysert og fremstilt med deskriptiv statistikk og korrelasjonsanalyse. Resultater: 215 av 932 sykepleiere/spesialsykepleiere besvarte spørreundersøkelsen. Respondentenes arbeidserfaring er 0 til 37 år, fra ulike spesialiteter: medisinsk- og kirurgisk avdeling, barnemottak, nyfødt- og barneintensiv. 44,2 % manglet kjennskap til hvem som var barneansvarlig. 55 % svarte at avdelingen hadde interne retningslinjer for å ivareta søsken som pårørende. Sykepleierne som hadde lengst erfaring har høyere egenvurdert kunnskap og utførte i større grad tiltak for søsken. Konklusjon: Spørreundersøkelsen viser at sykepleiere og spesialsykepleiere med lengst erfaring ivaretar og iverksetter tiltak til søsken som pårørende i større grad. Det er behov for videre forskning med validerte spørreskjemaer, og større utvalg for å kunne generalisere resultater til populasjonen. Background and Objective: Nurses on children’s wards have a duty to map the needs of siblings as relatives, attend to their need for information and provide follow-up of this. Research and previous literature show that when siblings are relatives, they are in a vulnerable position and in need of the support provided by nurses.The purpose of this survey is to provide insight about nurses’ care of siblings as relatives in accordance with current legislation. Research question: How do nurses in children’s wards look after siblings as relatives of sick children? Methodology: To answer the research question, we have carried out a quantitative cross-sectional study, using a specially designed non-validated questionnaire. The survey was carried out on three selected hospitals in Eastern Norway. 932 nurses/specialist nurses employed in children’s wards were offered to participate in the survey. The resulting data has been analyzed and presented with descriptive statistics and correlation analysis. Main results: 215 out of the 932 nurses responded to the survey. The respondents’ work experience ranges from 0 to 37 years, and their specialities include: medical and surgical department, emergency department for children, and neonatal- and pediatric intensive care unit. Out of the 215 respondents, 44,2% of them lacked knowledge of who the children responsible at their department was. 55% of the respondents answered that their department had internal guidelines for looking after siblings as relatives. The nurses with the longest experience had a higher self-assessed knowledge and carried out measures for siblings to a greater extent. Conclusion: The results from the survey shows that nurses with longer experience tend to look after siblings as relatives and take measures to a greater extent than nurses with shorter experience. In order to generalize these findings to the population, further research with validated questionnaires and large samples is needed.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleSykepleiernes ivaretakelse av søsken som pårørende på barneavdelinger - En spørreundersøkelseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record