Show simple item record

dc.contributor.advisorHaugen, Arvid Steinar
dc.contributor.authorHolmstrøm, Runar Horn
dc.contributor.authorPedersen, Ulla Helene
dc.contributor.authorRuud, Åsmund
dc.date.accessioned2023-09-13T08:24:17Z
dc.date.available2023-09-13T08:24:17Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3089047
dc.description.abstractBakgrunn: Atelektaser er en vanlig komplikasjon av generell anestesi og forekommer hos 90 % av alle pasienter. Vi ønsket å undersøke om individualisert positivt endeekspiratorisk trykk (positive end-expiratory pressure, PEEP) kan bidra til å redusere atelektase hos pasienter som gjennomgår abdominal kirurgi. Hensikten: Hensikten med studien er å utføre en systematisk litteraturstudie av forskning som undersøker hvorvidt det er fordelaktig å bruke individualisert PEEP for å forebygge atelektaser under abdominal kirurgi. Metode: Dette er en systematisk litteraturstudie med gjennomgang av forskningslitteratur om individualisert PEEP. Det systematiske litteratursøket ble utført i databasene CINAHL, Embase og Medline. Seleksjon av studier ble gjort på bakgrunn av forhåndsbestemte inklusjons- og eksklusjonskriterier, og kun randomiserte kontrollerte studier ble inkludert. Blindet screening ble utført av tre forfattere med bakgrunn i inklusjons- og eksklusjonskriteriene. De inkluderte studiene ble kvalitetsvurdert og sjekket for systematisk skjevhet ved bruk av CONSORT-sjekkliste og Risk-of-Bias-Tool-2. Resultat: Det ble identifisert 759 relevante treff, hvorav fire randomiserte kontrollerte studier ble inkludert. Samtlige av de inkluderte studiene viser til statistisk signifikant reduksjon i forekomst av atelektaser etter individualisert PEEP sammenlignet med kontrollgruppen. En av fire inkluderte studier viser ingen statistisk signifikant reduksjon av postoperative lungekomplikasjoner etter individualisert PEEP. De resterende tre studiene viser alle statistisk signifikant reduksjon av postoperative lungekomplikasjoner. Konklusjon: Den systematiske litteraturgjennomgangen indikerer at individualisert PEEP reduserer postoperative atelektaser etter abdominal kirurgi. Background: Atelectasis is a common complication of general anaesthesia, occurring in 90% of all patients. This study examines the implementation of individualised positive end-expiratory pressure (PEEP) as a means of reducing the risk of atelectasis in patients undergoing abdominal surgery. Objective: The aim of this study is to investigate the benefits of individualised positive end-expiratory pressure (PEEP) to prevent post-operative atelectasis in abdominal surgery patients by conducting a systematic literature study. Methods: This paper employs a systematic literature study approach to create an overview of existing research on the individualisation of PEEP. The systematic literature search was carried out across the CINAHL, Embase, and Medline databases. Selection of studies was made on the basis of predetermined inclusion-exclusion criteria. Blind screening was carried out by three authors with a background in the inclusion and exclusion criteria. Included studies were quality assessed and checked for systematic bias using the CONSORT checklist and Risk-of-Bias-Tool-2. Result: 759 relevant papers were identified, of which four randomised controlled trials were included. All included studies show a statistically significant reduction in the incidence of atelectasis after individualised PEEP compared to control groups using fixed PEEP. One of the four included studies shows no statistically significant reduction of postoperative pulmonary complications after individualised PEEP. The remaining three studies demonstrate a statistically significant reduction of postoperative lung complications. Conclusion: This systematic literature study indicates that the use of individualised PEEP reduces postoperative atelectasis after abdominal surgery.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleIndividualisert PEEP for å forebygge atelektaser - En systematisk litteraturstudie om hvorvidt individualisert PEEP kan forebygge atelektaseren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record