Show simple item record

dc.contributor.advisorSvendsen, Edel Jannecke
dc.contributor.authorLindgren, Ida
dc.contributor.authorSvendsen, Torunn Jesnes
dc.date.accessioned2023-04-11T12:19:47Z
dc.date.available2023-04-11T12:19:47Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3062400
dc.description.abstractBakgrunn, hensikt, problemstilling: Foreldre til multifunksjonshemmede barn er en økende pårørendegruppe i barneavdelinger. Hensikten med denne studien er å utvikle kunnskap om hvordan foreldrene til de multifunksjonshemmede barna opplever å være innlagt på sykehuset med sitt barn, med vekt på opplevelsen av samarbeidet med helsepersonellet. På grunnlag av dette utarbeidet vi følgende forskningsspørsmål: «Hvordan opplever foreldre til multifunksjonshemmede barn å være innlagt på sykehus, med vekt på samarbeidet med helsepersonell?» Metode: Studien har et kvalitativt design og det ble brukt semistrukturerte individuelle intervju som metode for innsamling av data. Det ble rekruttert fem foreldre fra barneboliger og sykehus på Østlandet. Intervjuene varte i 15-40 minutter og det ble tatt lydopptak. Materialet ble anonymisert i transkriberingen og analysert ved bruk av Malteruds fire trinn for analyse. Resultater: De etterlyser mulighet for avlastning og tydeligere rollefordeling. Det var viktig for foreldrene med god kommunikasjon direkte til deres barn. Informasjon og anerkjennelse ble også trukket frem som helt vesentlig for et godt samarbeid mellom helsepersonellet og foreldrene. Konklusjon: Foreldrene ønsker anerkjennelse for sin kompetanse, de vil bli spurt om deres meninger og de vil bli lyttet til. Studien vår viser at dersom det samarbeides om en tydelig rollefordeling, kan dette føre til at foreldrene opplever kontroll. For at god og trygg avlastning skal kunne finne sted, blir det viktig for helsepersonellet å samarbeide med foreldrene i planleggingen av sykehushverdagen. Background, purpose, issue: Parents of disabled children are an increasing group of next of kin in pediatric wards. The purpose of this study is to develop knowledge about how parents of the disabled children experience hospital stays with their children, with an emphasis on collaboration with healthcare professionals. On this basis, we formulated the following research question: "How do parents of disabled children experience being admitted to hospital, with an emphasis on collaboration with healthcare professionals?" Method: The study has a qualitative design. Semi-structured individual interviews were used to collect data. Five parents were recruited from respite care homes for children and hospitals in Eastern Norway. The interviews lasted for 15-40 minutes and audio recordings were made. The material was anonymised in the transcription and analysed using Malterud's four steps for analysis. Results: Parents desire a possibility to get assistance with relief and a clear role negotiation. It was important for them that the healthcare professionals used adapted communication and spoke directly to their children. Information and recognition were also highlighted as absolutely essential for good collaboration between healthcare professionals and the parents. Conclusion: The parents want recognition for their competence, want to be asked for their opinions and want to be listened to. Our study shows that if there is a collaboration in the role negotiation, this can lead to the parents experiencing more control. In order for good and safe assistance with relief to take place, it will be important for the healthcare professionals to work together with the parents in planning everyday life in the hospital.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOslomet - storbyuniversiteteten_US
dc.titleForeldres opplevelser om samarbeid med helsepersonell, en kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record