Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHetmann, Fredrik
dc.contributor.authorKristiansen, Jane Wicklund
dc.date.accessioned2022-09-13T08:15:06Z
dc.date.available2022-09-13T08:15:06Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017405
dc.description.abstractBakgrunn: Overtakelse av intensivpasienten ved vaktstart er en del av våre daglige gjøremål i vårt arbeid som intensivsykepleiere. Vi har prosedyrer på dette i vårt prosedyreverk (EQS), men disse kan være omfattende og gjelder observasjoner og tiltak som omfatter hele vakten. Tilbakemeldinger jeg har fått fra personale som har blitt omdisponert fra andre avdelinger, gjelder ofte akkurat dette: Hva sjekker man ved vaktstart? Og hvordan systematisere denne informasjonen? Hensikt og problemstilling: En strukturert sjekkliste, som definerer punktvis hva vi skal sjekke når vi overtar intensivpasienten, mener jeg vil ha stor nytteverdi for å ikke overse viktig informasjon. Ved å strukturere den etter ABCDE-prinsippene vil den være velkjent for intensivsykepleierne, da dette er en kjent måte å strukturere informasjon på innenfor sykepleie generelt. Metode: Metoden som er brukt som makromodell er Kunnskapssenterets modell for kvalitetsforbedring. Som mikromodell har jeg benyttet Helsedirektoratets veileder for utvikling av kunnskapsbaserte prosedyrer. Kunnskapssøket er utført i ulike databaser og PICO-skjemaer er brukt for å strukturere søkene. Funnene er rangert etter Kunnskapspyramiden og validert ved hjelp av AGREE II. Resultat: Resultatet av denne masteroppgaven er en sjekkliste i lommeformat med fem punkter. Hvert punkt har underpunkter, som skal vurderes før man går videre til neste hovedpunkt. Sjekklisten er opprinnelig laget for intensivsykepleiere, men kan også benyttes av sykepleiere som har ansvar for respiratorpasienter. Konklusjon: Sjekklisten kan bidra til å systematisere og strukturere informasjon som intensivsykepleieren skal observere ved vaktstart.en_US
dc.description.abstractBackground: To take over the responsibility for the intensive care patient at the start of the shift, is a daily task for an intensive care nurse. We have procedures in our department for this (EQS), but these are often huge and includes observations for the hole shift. Feedback I have received, especially during the pandemic, by staff who have been relocated from other departments, is often about this: What do we check at the beginning of the shift? And how do we systematize this information? Objective and problem: I think it will have great value to have a structured checklist who defines points which tell us what to check at the beginning of the shift at the intensive care patient. By having this hopefully we will not ignore important information. By structuring the checklist after the ABCDE-principals, it will be well known by the intensive care nurses, because these principals are well known in nursing in general. Method: The method used as macro model is the Kunnskapssenterets model of quality improvement. The micro model used is Helsedirektoratets supervisor of developing of knowledge- based procedures. The knowledge search has been done in several databases and PICO-forms are used to structure the search. The findings are ranked by the model from Kunnskapspyramiden and validated by AGREE II. Results: The result of this master’s thesis is a checklist in pocket format with five points. Each point has sub-points to consider before moving forward to the next point. The checklist is primary made for intensive care nurses and can also be used by nurses who have responsibility for intensive care patients. Conclusion: The checklist can contribute to systematize and structure information which the intensive care nurse is supposed to observe at the beginning of the shift.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSystematiske undersøkelseren_US
dc.subjectABCDE- prinsippeneen_US
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectKunnskapsbaserte sjekklisteren_US
dc.subjectIntensivpasienteren_US
dc.subjectKvalitetsforbedringen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectSystematic examinationsen_US
dc.subjectABCDE-principlesen_US
dc.subjectIntensive careen_US
dc.subjectKnowledge- based checklistsen_US
dc.subjectIntensive care patientsen_US
dc.subjectQuality improvementsen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.titleForslag til sjekkliste for systematisk undersøkelse av intensivpasienten ved vaktstart. Kvalitetsarbeiden_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber102en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel