Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.authorPetersen, Frigg Johanne Jahren
dc.date.accessioned2022-09-13T07:16:09Z
dc.date.available2022-09-13T07:16:09Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017364
dc.description.abstractBakgrunn: Det er gjort mye forskning på hvordan intensivsykepleieren har erfart sin arbeidssituasjon, både fysisk og psykisk, under covid-19 pandemien. Hvordan intensivsykepleiere har erfart å ivareta sine funksjons- og ansvarsområder under pandemien er ikke tidligere undersøkt. Hensikt: Å utforske intensivsykepleieres erfaringer med å ivareta sine funksjons- og ansvarsområder under covid-19 pandemien. Å få kunnskap om hvordan ulike faktorer har påvirket intensivsykepleieres forutsetning for å ivareta de ulike funksjons- og ansvarsområdene kan være nyttig for fremtiden. Problemstilling: Hvordan har intensivsykepleiere erfart å ivareta sine funksjons- og ansvarsområder under covid-19 pandemien? Metode: Dette er en kvalitativ studie hvor det er gjennomført fire individuelle intervju av intensivsykepleiere som har behandlet covid-19 pasienter. Analyse av intervjuene ble gjennomført med Braun og Clarke sin tematiske analysemetode. Resultat: Gjennom analysen oppsto seks hovedtemaer: utfordrende å ivareta den forebyggende funksjonen, utfordrende å ivareta den behandlende funksjonen, utfordrende å ivareta den lindrende funksjonen, utfordrende å gi omsorg til pårørende, mye ansvar for opplæring av kollegaer uten intensivsykepleierutdanning og utfordrende å samhandle med ukjente kollegaer. Konklusjon: Intensivsykepleiere har opplevd flere utfordringer relatert til å ivareta sine funksjons- og ansvarsområder under covid-19 pandemien. Mangel på intensivsykepleiere er spesielt fremtredende. Mange omdisponerte sykepleiere har påvirket arbeidsflyt, og bydd på utfordringer med tanke på samhandling og kompetansesammensetning i pasientbehandlingen. Dårlig kvalitet og tilgang på beskyttelsesutstyr har hatt flere negative konsekvenser. Pårørendeomsorgen ble betydelig påvirket.en_US
dc.description.abstractBackground: Many studies describe how critical care nurses have experienced their work situation both physically and psychologically during the covid-19 pandemic. How critical care nurses have experienced taking care of their role and scope of practice has not been studied. Aim: To explore how critical care nurses have experienced taking care of their role and scope of practice. To gather knowledge about how various factors influencing critical care nurses’ ability to take care of their role and scope of practice can be useful for the future. Problem statement: How did critical care nurses experience taking care of their role and scope of practice during the covid-19 pandemic? Method: This is a qualitative study with four in-depth interviews of critical care nurses who have cared for patients with covid-19. Data was analysed using Braun and Clarke’s thematic analysis method. Results: Six main themes emerged: Challenging to take care of the preventative function, challenging to take care of the therapeutic function, challenging to take care of the relieving function, challenging to care for the patents’ relatives, a lot of responsibility for training colleagues without critical care education and challenging to work with unknown colleagues. Conclusion: Critical care nurses have experienced many challenges concerning taking care of their role and scope of practice during the covid-19 pandemic. A lack of critical care nurses was particularly noteworthy. Reallocated nurses have been disruptive to established workflows, and presented challenges concerning teamwork and appropriate configurations of skills within teams. Furthermore, poor quality of and access to personal protective equipment have caused several negative consequences for nurses, and the ability to care for the patients’ relatives have been significantly affected.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectIntensivavdelingeren_US
dc.subjectSykepleieen_US
dc.subjectFunksjoneren_US
dc.subjectAnsvaren_US
dc.subjectCovid-19en_US
dc.subjectErfaringeren_US
dc.subjectCritical care nursingen_US
dc.subjectCritical careen_US
dc.subjectNursingen_US
dc.subjectRole and scope of practiceen_US
dc.subjectExperiencesen_US
dc.titleHvordan har intensivsykepleiere erfart å ivareta sine funksjons- og ansvarsområder under covid-19 pandemien? En kvalitativ studieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber103en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record