Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHetmann, Fredrik
dc.contributor.authorCzuduk, Monika
dc.date.accessioned2022-09-12T11:29:18Z
dc.date.available2022-09-12T11:29:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3017239
dc.description.abstractBakgrunn: Våkne intensivpasienter er psykisk og fysisk sårbare. Intensivsykepleier har ansvar for å sørge for at psykososiale behov til pasienten blir ivaretatt. Flere publikasjoner belyser negative effekter som et opphold på intensivavdeling kan ha på pasientens psykiske og fysiske tilstand. Det er derimot lite forskning som tar for seg strategier for å gi pasienter en mer positiv opplevelse av intensivbehandling. Hensikt: Denne studien har som hensikt å identifisere og evaluere intervensjoner som kan forbedre intensivpasientens indre styrke, mestringsfølelse og øke viljen til å kjempe i møte med kritisk sykdom. Metode: Anvendt metode er systematisk oversikt over kvalitativ forskning presentert i form av framework-metasyntese. Databasesøk ble gjennomført 23. februar 2021 i følgende databaser: CINAHL, MEDLINE, EMBASE, og PsycINFO. Totalt ble 13 artikler inkludert i analysen. Inkluderte artikler ble kvalitetsvurdert etter Critical Appraisal Skills Programme (CASP) sjekkliste. Funnene er presentert med utgangspunkt i eksisterende rammeverk – «Kontrollmodell for psykologiske reaksjoner i forbindelse med somatisk sykdom» av Odd E.Havik. Troverdighet av hvert funn ble vurdert ved hjelp av Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research (GRADE-Cerqual) - tilnærming. Resultater: Mange av syntesens funn var basert på studier fra flere settinger, og de hadde noen metodiske begrensninger. Disse funnene ble vurdert til å være av moderat troverdighet. Noen funn var basert på svært få studier og hadde komplekse metodiske begrensninger. Disse ble vurdert til å ha lav troverdighet. Konklusjon: Pasientempowerment i intensivbehandling stimuleres av nærvær av pårørende, tillitsbaserte relasjoner til helsepersonell, god kommunikasjon, informasjon gitt til pasienten, respekt for individuelle ønsker og behov og ferdigheter som er utviklet av pasienten gjennom fysisk trening og refleksjon. Ikke mindre betydning har det å styrke og stimulere pasientenes indre livsglede og kampvilje. Forebygging av dehumanisering av pasienten er et svært viktig ansvarsområde for intensivsykepleieren.en_US
dc.description.abstractBackground: Conscious intensive care patients are mentally and physically vulnerable. The intensive care nurse is responsible for ensuring that patients’ psychosocial needs are taken care of. Several publications shed light on the negative effects that a stay in an intensive care unit can have on a patient's mental and physical condition. However, there is little research that addresses strategies that give patients a more positive experience in intensive care units. Objectives: This review explores which environmental and psychosocial factors promote the empowerment of intensive care patients. Methods: A systematic overview of qualitative research is presented in the form of framework metasynthesis. Database searches were performed on 23 February 2021 in the following databases: CINAHL, MEDLINE, EMBASE, and PsycINFO. A total of 13 articles were included in the analysis. Included articles were assessed according to the Critical Appraisal Skills Program (CASP) checklist. The findings are presented on the basis of an existing framework, the “General model for psychological reactions in somatic disease,” developed by Odd E. Havik. Confidence in each individual finding was assessed using the Confidence in the Evidence from Reviews of Qualitative Research (GRADE-CERQual) approach. Results: Many of the findings are based on studies from several settings, and they have methodological limitations. These findings are considered to be of moderate confidence. Some findings were based on very few studies and had complex methodological limitations. These are considered to be of low confidence. Conclusion: Patients in intensive care are empowered by the presence of relatives, trust-based relationships with health professionals, good communication, information given to them, respect for individual wishes and needs, and skills that have been developed through physical training and reflection. No less relevant are strengthening and stimulating patients' own inherent joy and fighting spirit. Preventing the dehumanization of patients is an important focus area for intensive care nurses.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIntensivpasienteren_US
dc.subjectMestringen_US
dc.subjectVelværeen_US
dc.subjectEmpowermenten_US
dc.subjectAutonomien_US
dc.subjectPsykososiale behoven_US
dc.subjectIntensive care patientsen_US
dc.subjectWell-beingen_US
dc.subjectAutonomyen_US
dc.subjectPsychosocial needsen_US
dc.titleHvilke faktorer bidrar til å skape opplevelsen av empowerment hos intensivpasienten? -En systematisk oversikt og metasyntese over kvalitative studieren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber57en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel