Show simple item record

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorHøen, Sofie
dc.contributor.authorJohansen, Torbjørn Moe
dc.date.accessioned2022-09-08T14:07:27Z
dc.date.available2022-09-08T14:07:27Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016671
dc.description.abstractBakgrunn: Kronisk nyresvikt er et utbredt problem globalt. Det antas at 9-13% av voksne på verdensbasis har kronisk nyresvikt. Pasienter med kronisk nyresvikt er utsatt for en akutt nyreskade som forverrer den kroniske tilstanden, og anestesi er en risikofaktor for dette. I tillegg fører nyresvikten til farmakologisk og hemodynamiske endringer hos pasienten som må tas hensyn til under anestesi. Hensikt: Denne masteroppgaven er et forslag til en fagprosedyre som skal kvalitetssikre pasientbehandlingen under anestesi. Den kan være et godt verktøy for å hjelpe anestesipersonell til å ta kunnskapsbaserte avgjørelser. Metode: Oppgaven bygger på kunnskapsbasert arbeidsmetode og følger helsebibliotekets modell for kvalitetsforbedring. Prosedyren er utviklet med Helsedirektoratets «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinje». Søk er gjennomført ved hjelp av PICO og med utgangspunkt i helsebibliotekets «Metode og minstekrav for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer». Arbeidet er kvalitetssikret med AGREE2. Resultat: Vi har formulert et forslag til en kunnskapsbasert fagprosedyre som kan benyttes av anestesipersonell i møte med pasienter med kronisk nyresvikt. Vårt håp er at denne skal føre til økt pasientsikkerhet samt økt trygghet hos anestesipersonellet. Konklusjon: Fagprosedyren vil kunne føre til redusert forekomst av postoperativ forverring av kronisk nyresvikt. Den vil også gi veiledning og råd til anestesipersonell i den pre- og peroperative fasen.en_US
dc.description.abstractBackground: Chronic kidney failure (CKD) is a global challenge. It is presumed that 9-13% of the adult population worldwide suffers from CKD. Patients with CKD are at an increased risk of acute kidney injury (AKI), and anesthesia is a known risk factor for AKI. In addition, CKD leads to pharmacological and hemodynamic changes in the patient that needs consideration during anesthesia. Purpose: This master’s thesis is a proposal for a clinical procedure with the goal of improving the quality of patient care during anesthesia. It’s also meant to be a tool to help the anesthesia provider to make knowledge-based decisions. Method: This thesis is built on knowledge-based practice and follows the Norwegian Electronic Health Library’s model for quality improvement. It’s developed using the Norwegian Directory of Health’s “Guide to develop a knowledge-based guideline”. Literature search was done using PICO and based on the Norwegian Electronic Health Library’s “Method and minimum requirement for the development of knowledge-based clinical procedures”. Result: We have developed a proposal for a knowledge-based clinical procedure that can be used when providing anesthesia to patients with CKD. We hope that it will lead to improved patient safety and increased confidence for the anesthesia provider. Conclusion: This clinical procedure can lead to a reduced frequency of postoperative exacerbation of CKD. It will also give guidance and advice for the anesthesia provider pre- and peroperatively.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnestesien_US
dc.subjectKronisk nyresvikten_US
dc.subjectAnestesisykepleieen_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectKvalitetsforbedringen_US
dc.subjectFagprosedyreren_US
dc.subjectKunnskapsbaserte praksiseren_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectChronic kidney diseaseen_US
dc.subjectNurse anesthesisten_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.subjectQuality improvementen_US
dc.subjectClinical proceduresen_US
dc.subjectKnowledge-based practicesen_US
dc.titleForslag til kunnskapsbasert fagprosedyre for: «Anestesi til voksne, ikke-gravide pasienter med kronisk nyresvikt»en_US
dc.title.alternativeAnesthesia to the adult, non-pregnant patient with chronic kidney diseaseen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber75en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Nefrologi, urologi: 772en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record