Show simple item record

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorSkaar, Kine
dc.contributor.authorFunnemark, Elisabeth Linnea
dc.date.accessioned2022-09-08T13:48:58Z
dc.date.available2022-09-08T13:48:58Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016669
dc.description.abstractBakgrunn: Kategorisering av pasienters luftveier i grønn, gul og rød skal være til hjelp for planleggingen av luftveishåndteringen. Vurderingen gjøres av den enkelte anestesikyndige, og begrunnes som regel ikke. Dette kan føre til ulike oppfatninger og misforståelser innad i anestesiteamet rundt pasienten, med påfølgende uønsket variasjon i behandlingen og redusert pasientsikkerhet. Hensikt: Hensikten med dette mastergradsprosjektet er å utarbeide et forslag til et skåringskort for luftveisvurdering, og slik fremme felles språk og forståelse i anestesiteamet rundt pasientene. Metode: Dette mastergradsprosjektet er et kvalitetsforbedringsarbeid etter Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestens «Modell for kvalitetsforbedring», og utviklet i henhold til Helsedirektoratets «Veileder for utvikling av kunnskapsbaserte retningslinjer». Seks internasjonale retningslinjer, oppdatert forskning og erfaringskunnskap er grunnlaget for skåringskortet. Produktet er evaluert ved hjelp av AGREE II. Resultat: Produktet av mastergradsprosjektet er et forslag til skåringskort for preanestetisk luftveisvurdering; PLASK. Skåringskortet inneholder skåringsområdene Mallampati, Upper Lip Bite Test, nakkebevegelighet, ytre faktorer og kroppsmasseindeks med poenggivende underpunkter. Summen av skåringene angir om pasientens luftvei havner i grønn, gul eller rød luftvei. Konklusjon: Skåringskortet vil gjøre at luftveisvurderingen utføres på samme måte av alt anestesipersonell, og slik kunne bidra til felles forståelse i teamet. Resultatet og veien dit dokumenteres, og informasjonen er derfor tilgjengelig for alle involverte. Forskning viser at tester/faktorer som brukes i luftveisvurdering er lite pålitelige alene, men kan gi noe prediktiv verdi i kombinasjon med hverandre. Derfor må faglig skjønn og kompetanse komme i første rekke ved bruk av PLASK.en_US
dc.description.abstractBackground: Grading a patient’s airway quality into either green, yellow or red can help plan for further airway management. This evaluation is to be performed by a qualified anesthetist and does not require any elaborated explanation. In certain cases this can lead to misconceptions within the anesthetic team, potentially resulting in non optimal treatment and reduced patient safety. Purpose: This master’s project aims to set a more specific standard on how to grade airways with the help of a scoring card, thus promoting a common language and understanding in the anesthesia team when working with patients. Methode: The master’s thesis is a quality improvement project based on the Norwegian national knowledge center for the health services “Model for quality improvement”, developed in accordance to The Norwegian Directorate of Health’s “Guide for the development of knowledge-based guidelines”. Six international guidelines, up-to-date research and experiential knowledge have helped set the basis for this scoring card. Final product has been evaluated by the use of AGREE II. Result: The final product of the master's project offers a proposal for a scoring card which can be used in preanesthetic airway assessments; “PLASK”. The scoring card assesses and gardes; Mallampati, Upper Lip Bite Test, neck mobility, external factors and body mass index with scoring sub-points. Final score determines whether the patient’s airways are graded green, yellow or red. Conclusion: The scoring card will help ensure professionals evaluate patients to a set standard. The result of the evaluation and how any conclusion came to be is journaled, remaining available to all involved parties. Research show that tests/factors used in airway assessment are less reliable on their own, but may offer some predictive value when combined. It will not however, be a substitute to professional experience and competence.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLuftveisvurderingen_US
dc.subjectVanskelig luftveieren_US
dc.subjectSkåringssystemeren_US
dc.subjectPasientsikkerheten_US
dc.subjectKvalitetsforbedringen_US
dc.subjectAirway assessmentsen_US
dc.subjectDifficult airwaysen_US
dc.subjectScoring systemsen_US
dc.subjectPatient safetyen_US
dc.subjectQuality improvementen_US
dc.titlePLASK. Forslag til skåringsverktøy for preanestetisk luftveisvurdering av voksne pasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber95en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record