Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorHaugen, Arvid Steinar
dc.contributor.authorCarlsen, Sigrun Heian
dc.date.accessioned2022-09-08T12:59:18Z
dc.date.available2022-09-08T12:59:18Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016652
dc.description.abstractBakgrunn: Kommunikasjonsfeil er en ledende årsak til uønskede hendelser i helsevesenet. Pasientoverføringer har blitt identifisert som et sentralt risikoområde som ofte fører til feil. Intraoperative pasientoverføringer mellom anestesipersonell har blitt assosiert med en risiko for uønskede hendelser. Det er anbefalt å bruke en strukturert og systematisk teknikk for pasientoverføring, men det eksisterer ingen validerte verktøy for å støtte opp under denne prosessen i det intraoperative forløpet. Hensikt: Hensikten med kvalitetsarbeidet er å utarbeide en sjekkliste for den intraoperative pasientoverføringen som kan bidra til å redusere uønsket variasjon i pasientoverføringsprosessen, gi færre uønskede hendelser og bedre pasientsikkerheten. Problemstilling: Forslag til sjekkliste for intraoperativ pasientoverføring mellom anestesisykepleiere. Metode: Metoden valgt i denne oppgaven er kvalitetsarbeid. Arbeidsprosessen og strukturen følger modell for kvalitetsforbedring, utviklet av tidligere Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene. Verktøy fra forbedringsguiden, utformet av Helsedirektoratet, ble brukt i prosessen. Sjekklisten ble utformet basert på en gjennomgang av litteraturen og etter innspill fra en arbeidsgruppe bestående av anestesisykepleiere fra en anestesiavdeling. Resultat: Et første utkast til en sjekkliste for intraoperative pasientoverføringer bestående av 36 punkter relatert til pasientens identifikasjon, situasjon, bakgrunn, analyse og råd (ISBAR) ble utformet og presentert for en ekspertgruppe med anestesisykepleiere. Sjekklisten må revideres og testes i klinisk setting før implementering. Konklusjon: Intraoperative pasientoverføringer er en kompleks prosess som påvirkes av mange faktorer. Ved å benytte en sjekkliste for intraoperative pasientoverføringer kan en systematisere prosessen. Systematisering av pasientoverføringer kan bidra til reduksjon i uønsket variasjon som fører til feil og uønskede hendelser. Viktige faktorer for å lykkes med implementering er å utforme en sjekkliste som ikke er for omfattende og som støtter opp under anestesisykepleierens arbeidsprosess. Brukerinvolvering på et tidlig tidspunkt og igjennom hele forbedringsarbeidet kan sikre eierskap til prosessen og tiltaket.en_US
dc.description.abstractBackground: Miscommunication is a major cause of adverse events in healthcare settings. Patient handoffs have been targeted as an area prone to frequent mistakes. Intraoperative patient handoffs between anesthesia personnel have been associated with increased risk of patient harm. A structured, systematic approach to handoffs is recommended, but currently there exists no validated tool to aid the process. Objective: The main objective of this quality improvement project is to develop an evidence-based checklist for intraoperative handoffs between nurse anesthetists in the local department of anesthesia. The overall objective is to reduce unwanted variation in the process of handoffs to contribute to fewer adverse events and better patient safety. Problem: Proposal for a checklist for intraoperative patient handoffs between nurse anesthetists. Method: The methods used are developed for quality improvement projects in healthcare. The structure follows the Model for Quality Improvement, developed by the former Norwegian Research Center for Health Services. Tools from the Improvement Guide, developed by the Norwegian Directorate of Health, were used in the process. A checklist was developed based on a review of the literature and a workshop on intraoperative patient handoffs carried out in a local department of anesthesia. Results: A first draft to a proposed checklist consisting of 36 items related to patient identification, situation, background, assessment and recommendation (ISBAR) has been developed and presented for an expert group of nurse anesthetists. The checklist further needs to be revised and tested in the clinical setting before implementation. Conclusion: Intraoperative patient handoffs are complex with many different factors affecting the process. Key factors to succeed with implementation is making a checklist that is non-comprehensive and aids the handoff process of the nurse anesthetist. Also user involvement at an early stage and throughout the whole process is essential.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectKvalitetsforbedringen_US
dc.subjectPasientoverføringen_US
dc.subjectIntraoperative pasientoverføringeren_US
dc.subjectAnestesien_US
dc.subjectSjekklisteren_US
dc.subjectListeutformingen_US
dc.subjectListebruken_US
dc.subjectISBARen_US
dc.subjectQuality improvementen_US
dc.subjectPatient handoffsen_US
dc.subjectPatient handoversen_US
dc.subjectIntraoperative patient handoffsen_US
dc.subjectAnesthesiaen_US
dc.subjectChecklist developmenten_US
dc.subjectChecklist useen_US
dc.titleForslag til sjekkliste for intraoperativ pasientoverføring mellom anestesisykepleiere. Kvalitetsforbedringsarbeiden_US
dc.title.alternativeA checklist proposal for intraoperative patient handoffs between nurse anesthetists. A quality improvement projecten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber99en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel