Show simple item record

dc.contributor.advisorWolf, Axel
dc.contributor.advisorLinnesholm, Hanne
dc.contributor.authorMelanie Jane, Jönsson
dc.contributor.authorGransbråten, Ida Linnes
dc.contributor.authorLinnesholm, Hanne
dc.date.accessioned2022-09-08T12:34:41Z
dc.date.available2022-09-08T12:34:41Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3016637
dc.description.abstractBakgrunn: Postpartumblødning er en av verdens ledende årsaker til ugunstige utfall og død hos friske fødende. I møte med kvinner som utvikler postpartumblødning er det anestesisykepleiers ansvar å observere og iverksette tiltak rettet mot sirkulasjon og volumstatus. Sjokk indeks er en metode hvor man dividerer hjertefrekvens på systolisk blodtrykk, og denne verdien vil gi en formening om pasienten er i ferd med å utvikle hypovolemisk sjokk. Det er ikke funnet noen systematiske oversiktsartikler som omhandler sjokk indeks i forbindelse med tidlig oppdagelse av postpartumblødning. Hensikt: Å undersøke om sjokk indeks er en pålitelig metode for å identifisere sjokkutvikling hos postpartum kvinner, og hvilke referanseverdier som anbefales. Metode: Studiens design er en systematisk litteraturstudie med artikkel som produkt. Søk er gjennomført i flere anerkjente databaser. Prisma flytskjema ble brukt for å vise det systematiske fremgangen til artikkelen vår. Rayyan.ai ble brukt som blindingsverktøy for å unngå bias. For å kvalitetsvurdere studier er det benyttet sjekklister fra Joanna Briggs Institute. Resultater: 16 studier ble inkludert, hvor det ble foretatt målinger av totalt 37 467 fødende kvinner. Studiene viser at sjokk indeks i stor grad kan identifisere utvikling av hypovolemisk sjokk. Det er til dels uenighet om sensitivitet og spesifisitet, samt hvilke terskelverdier som en hensiktsmessige i praksis. Konklusjon: Sjokk indeks kan være et hjelpemiddel for å gjøre anestesisykepleieren oppmerksom på endring i pasientens sirkulasjon, og dermed iverksette adekvate tiltak. Det er viktig å være klar over at en lav sjokk indeks ikke nødvendigvis utelukker sjokkutvikling, og en høy sjokk indeks også kan tolereres godt av enkelte pasienter. Det er derfor viktig å vurdere klinikken i sin helhet i tillegg til sjokk indeks. Mer forskning anbefales med fokus på terskelverdier, samt om sjokk indeks kan implementeres som et screeningverktøy.en_US
dc.description.abstractBackground: Postpartum hemorrhaging is one of the world’s leading contributors to serious complications and death in otherwise healthy women giving birth/ maternal death. When treating women who develop postpartum hemorrhaging, a nurse anesthetist must observe and initiate treatment based on the patient’s circulation and blood volume status. Shock index is calculated by dividing the systolic blood pressure is by the heart rate and the resulting ratio? can give an idea of whether a patient is at risk of developing hypovolemic shock. No systematic reviews were found on this subject during the search for literature. Aim: The aim of this review is to discover if shock index is a reliable method when used to identify shock in postpartum women, and which variables are recommended. Method: The design of this study is a systematic review. Search for relevant literature was done in several known databases. Prisma flow chart was used to show the systematic progress of the article. Rayyan.ai was used as a blinding tool to forgo bias and checklists provided by Joanna Briggs Institute were used to check the quality of the included studies. Results: 16 studies were included, where data from a total of 37 467 women giving birth were included and analyzed. The studies show that shock index can to a large extent identify signs of hypovolemic shock in women with postpartum hemorrhaging. There is however some disagreement regarding sensitivity and specificity of the different cut off limits of shock index, in addition to which cut off levels are the most relevant and reliable for different outcomes. Conclusion: Shock index can be used as a tool to aid the nurse anesthetist in better observing effects any changes in circulation and blood volume can have on a patient with postpartum hemorrhage. It is an easy-to-use tool that can be utilized in all countries, also those with low resources, to aid in identifying patients at risk of developing hypovolemic shock due to postpartum hemorrhage, enabling a rapid response with adequate treatment. It is important to be aware that a low Shock Index score does not necessarily remove the risk of developing hemodynamic shock, and a high Shock Index score can also be tolerated well by some patients. It is therefore important to consider the clinical picture in its entirety in addition to the Shock Index. More research regarding which cut off points can be standardized for this patient group is required. In addition, research into whether or not Shock Index can be utilized as a screening tool.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnestesisykepleiereen_US
dc.subjectPostpartumblødningen_US
dc.subjectSjokkindeksen_US
dc.subjectHypovolemisk sjokken_US
dc.subjectNurse anaesthetisten_US
dc.subjectPostpartum haemorrhageen_US
dc.subjectShock indexen_US
dc.subjectHypovolemic shocken_US
dc.titleSjokk indeks og identifisering av hypovolemisk sjokk ved postpartumblødning - en systematisk litteraturstudieen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber51en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Hematologi: 775en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record