Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorØstensjø, Sigrid
dc.contributor.authorSønstebø, Guro Bøhnsdalen
dc.date.accessioned2022-01-17T08:24:03Z
dc.date.available2022-01-17T08:24:03Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2837551
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: De siste årene har det fra helsemyndighetenes side vært økt satsing på skolehelsetjenesten som en tverrfaglig tjeneste, men det foreligger lite forskning og ingen klare retningslinjer for hva en tverrfaglig skolehelsetjeneste skal tilby og hva den best kan organiseres. Hensikten med mastergradsprosjektet er å fremskaffe erfaringsbasert kunnskap om hvordan skape en tverrfaglig skolehelsetjeneste som samarbeider med skolene om å fremme barn og unges helse og trivsel? Metode: To fokusgrupper med helsepersonell som har deltatt i et fagutviklingsprosjekt som har mottatt midler fra Helsedirektoratet for å videreutvikle skolehelsetjenesten. Utvalget bestod av ni informanter; to ergoterapeuter, to fysioterapeuter og fem helsesykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved bruk av refleksiv tematisk analyse (TA) beskrevet av Braun og Clarke (2006), med en induktiv orientering. Funn: Analysen genererte fire temaer som samlet synes å kunne belyse problemstillingen: 1) Fra særfaglig til mer tverrfaglige samarbeidsformer– en relasjonsbyggende prosess, 2) Dreining fra individorienterte til mer universelle helsefremmende og forebyggende tiltak – en krevende endringsprosess, 3) Tverrfaglig skolehelsetjeneste inn i skolen – en synliggjørings-prosess og 4) Bærekraftige helsefremmende og forebyggende tiltak – en samskapingsprosess. En dreining fra særfaglige og individorienterte til mer tverrfaglige og universelle tilnærminger forutsetter en endring av forståelser, prioriteringer og arbeidsmåter. Å skape tillitsfulle og produktive samarbeidsrelasjoner krever at det avsettes tid til dette og at det skapes rom for å kunne dele kunnskap på tvers av faggruppene. Arbeidet med å integrere tverrfaglig skolehelsetjeneste og helsefremmende og forebyggende tiltak i skolehverdagen synes å være utfordrende. Funnene viser behov for å synliggjøre tverrfagligheten i skolehelsetjenesten og involvering av skolens personell, elever og foreldre for at tiltak som implementeres skal bli bærekraftige. Oppsummering: Studiets funn viser at utvikling av en tverrfaglig skolehelsetjeneste som kan samarbeide med skolene om helsefremmende og forebyggende arbeid er en krevende prosess som innebærer endring av arbeidsmåter og forståelser, synliggjøring av tverrfaglig skolehelsetjeneste og samskaping av tiltak med dem som omfattes av tiltaket. Det synes å være behov for å forankre samarbeidet mellom skolehelsetjenesten og skolene i kommunale samarbeidsavtaler som avklarer ansvar og roller.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet-Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectSkolehelsetjenestenen_US
dc.subjectTverrfaglig samarbeiden_US
dc.subjectTverrsektorielt samarbeiden_US
dc.subjecthelsefremmende og forebyggende arbeiden_US
dc.titlePå lag med skolen om helsefremmende og forebyggende arbeid Erfaringer med utvikling av en tverrfaglig skolehelsetjeneste og tjenestens samarbeid med skolenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel