Show simple item record

dc.contributor.advisorStubberud, Dag-Gunnar
dc.contributor.advisorWinger, Anette
dc.contributor.authorLindalen, Ine
dc.contributor.authorNilsen, Christine Langmoen
dc.date.accessioned2021-12-10T09:14:41Z
dc.date.available2021-12-10T09:14:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2833718
dc.description.abstractBakgrunn: Barn med multifunksjonshemming er i en større ernæringsmessig risiko enn ellers friske barn når de utsettes for stor kirurgi, og det er derfor behov for å sette postoperativ ernæringsterapi i system ved å utarbeide en kunnskapsbasert fagprosedyre. Hensikt: Det overordnede målet med fagprosedyren er å øke pasientsikkerheten gjennom å redusere uønsket variasjon og gi standardisert helsehjelp. Ved å anvende fagprosedyren sikrer man at multifunksjonshemmede barn får individuelt tilpasset ernæringsterapi i det postoperative forløpet. Problemstilling: Forslag til fagprosedyre for postoperativ enteral ernæringsterapi til barn med multifunksjonshemming. Metode: Metoden i dette eksamensarbeidet er kvalitetsarbeid. Arbeidet baserer seg på Konsmo og medarbeideres (2015) metode for kvalitetsforbedring og Helsedirektoratets (2012) veileder for utarbeidelse av kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Kunnskapssøket er utført ved bruk av kunnskapspyramiden, og det er utformet PICO-skjemaer for å svare på helsespørsmålene. Fagprosedyren er evaluert ved bruk av AGREE-II. Resultat: Resultatet er et forslag til fagprosedyre for postoperativ ernæringsterapi til barn med multifunksjonshemming. Fagprosedyren er basert på erfaringskunnskap og systematisk innhentet forskningskunnskap. Konklusjon: Ved å bruke en kunnskapsbasert fagprosedyre vil man kunne minske uønsket variasjon og dermed øke pasientsikkerheten i det postoperative forløpet.en_US
dc.description.abstractBackground: Complex children are at greater nutritional risk than otherwise healthy children when they are exposed to major surgery. It is therefore needed to put postoperative nutritional therapy into system by preparing an evidence-based clinical procedure. Objective: The aim of such a clinical procedure is to increase patient safety by reducing unwanted variation and to give standardized health care. By applying the procedure one can ensure that complex children get nutritional therapy based on their individual needs in the postoperative phase. Problem: Proposed clinical procedure for postoperative nutritional therapy for complex children. Method: The chosen method for this master thesis is quality work. The thesis is based on Konsmo and associates (2015) method for quality work and guidelines given by the Norwegian Directorate of Health (2012). The search for knowledge was done by the structure of the evidence-based healthcare pyramid, and there was designed PICO forms to answer the health questions. The clinical procedure is evaluated by the AGREE-II instrument. Result: The result is a proposed clinical procedure for postoperative nutritional therapy for complex children. The clinical procedure is based on experience-based knowledge and systematically acquired evidence-based knowledge. Conclusion: By using an evidence-based clinical procedure one can reduce unwanted variation and so on increase patient safety.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectMultifunksjonshemmede barnen_US
dc.subjectPostoperativ ernæringsterapien_US
dc.subjectSondeernæringen_US
dc.subjectComplex childrenen_US
dc.subjectPostoperative nutritional therapyen_US
dc.subjectTube feedingen_US
dc.titleForslag til fagprosedyre for postoperativ enteral ernæringsterapi til barn med multifunksjonshemming. Et kvalitetsarbeiden_US
dc.title.alternativeProposed clinical procedure for postoperative enteral nutritional therapy for complex children. Quality worken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber99en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Generell kirurgi: 780en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record