Show simple item record

dc.contributor.advisorDanielsen, Stein Ove
dc.contributor.authorHedvall, Anne Kristin
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-09-07T11:04:17Z
dc.date.available2021-09-07T11:04:17Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773986
dc.description.abstractBakgrunn: Det er forsket mye på barrierene til sykepleiere når det kommer til tidlig mobilisering av dypt sederte respiratorpasienter og hva som skal til for å endre de. Det er derimot ikke forsket mye på hvilke erfaringer intensivsykepleieren har rundt barrierene til tidlig mobilisering av dypt sederte respiratorpasienter her i Norge. Hensikt: Hensikten med dette prosjektet er å finne erfaringene intensivsykepleieren har om hvilke barrierer som finnes omkring tidlig mobilisering til dypt sederte respirator pasienter. En slik kunnskap kan brukes i å bryte barrierene og øke fokuset på tidlig mobilisering. Problemstilling: Hvilke erfaringer har intensivsykepleieren med hva som er barrierene knyttet til tidlig mobilisering av dypt sederte respirator pasienter? Metode: Dette er en kvalitativ studie hvor det er gjennomført ett fokusgruppeintervju med 4 intensivsykepleiere med minimum to års erfaring fra intensivavdeling. Analyse ble gjort med Malteruds systematisk tekstkondensering. Resultat: Intensivsykepleiere vet fordelene med tidlig mobilisering, men velger å nedprioritere dette, da de er engstelige for hva som kan oppstå under mobiliseringen. Prosedyrer er sjeldent implementert samt mangel på tid og bemanning gjør det vanskeligere, dette bidrar til å øke barrierene rundt tidlig mobilisering av dypt sederte respirator pasienter. Konklusjon: Erfaringene om hva som er barrierene rundt tidlig mobilisering til dypt sederte respiratorpasienter omhandler i stor grad kunnskap og ressurser. Det trengs mer forskning i Norge på hva som kan bryte ned disse barrierene og øke fokuset på mobilisering.en_US
dc.description.abstractBackground: There have been a lot of investigation on the barriers of nurses regarding mobilization of deeply sedated mechanically ventilated patients, and what is needed to change them. On the other hand, there is not done that much research on what experiences the intensive care nurses have got around the barriers of early mobilization of deeply sedated respiratory patients, here in Norway. Purpose: The purpose with this project is to find the experiences the intensive care nurses have about the barriers that exist about early mobilization of deeply sedated mechanically ventilated patients. This knowledge can be used to break these barriers and increase the focus on early mobilization. Problem statement: Which experiences does the intensive care nurses have about what the barriers is connected to in early mobilization of deeply sedated mechanically ventilated patients? Method: This is a qualitative study where a focus group interview has been done, with four intensive care nurses that have got minimum two years’ experience from the intensive care department. This analysis was done with Malteruds systematic text condensation. Results: The intensive care nurses know about the benefits of early mobilization, but choose to downgrade this, as they are anxious of what might happen during the mobilization. Procedures are rarely implemented, and lack of time and personnel makes it harder. Conclusion: The experiences about what are the barriers around early mobilization of deeply sedated respiratory patients is to a large extent about knowledge and resources. In Norway, more investigation is required on what might break these barriers and increase the focus on mobilization.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectIntensivsykepleieen_US
dc.subjectIntensivavdelingeren_US
dc.subjectTidlige mobiliseringeren_US
dc.subjectBarriereren_US
dc.subjectIntuberte pasienteren_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectIntensivsykepleiereen_US
dc.subjectCritical care nursingen_US
dc.subjectIntensive care unitsen_US
dc.subjectEarly mobilizationsen_US
dc.subjectBarriersen_US
dc.subjectIntubated patientsen_US
dc.subjectHealth personnel attitudesen_US
dc.titleEn kvalitativ studie av intensivsykepleierens erfaringer knyttet til barrierer rundt tidlig mobilisering av dypt sederte respiratorpasienteren_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber69en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record