Show simple item record

dc.contributor.advisorDihle, Alfhild
dc.contributor.advisorHagesæther, Ellen
dc.contributor.authorHøybakken, Grete
dc.contributor.authorRadich, Thomas
dc.date.accessioned2021-09-07T09:22:22Z
dc.date.available2021-09-07T09:22:22Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2773952
dc.description.abstractBakgrunn, hensikt og problemstilling: Anestesisykepleiere gir daglig generell anestesi til pasienter ved å administrere propofol og remifentanil sammen gjennom samme intravenøse inngang. Propofol og remifentanil har vært ansett som forlikelig, men på bakgrunn av laboratorieforsøk er ikke kombinasjonen forlikelig i alle konsentrasjoner. I januar 2018 endret Oslo Universitetssykehus sin forlikelighetstabell, en tabell som hjelper helsepersonell å avgjøre om ulike legemidler kan administreres gjennom samme intravenøse inngang. Hensikten er å identifisere, vurdere og sammenfatte kunnskapen som finnes om forlikeligheten når propofol og remifentanil blandes. Problemstillingen er konsekvenser for forlikeligheten når propofol og remifentanil blandes. Metode: Et systematisk litteratursøk i databasene Embase, Medline, Chinal, Scopus, ScienceDirect, Micromedex (helsebiblioteket) og Lexicomp (UpToDate). Inklusjonskriteriene var; propofol og remifentanil sammen, farmasøytiske interaksjoner, forlikelighet, kvantitative design, enkeltstudier, engelsk & skandinavisk språk og dyreforsøk. Resultat: Syv laboratoriestudier er inkludert. De har sett på kjemisk forlikelighet som nedbrytning av legemidler så konsentrasjonen faller, fysisk forlikelighet som dråpeaggregering, eller begge deler. De fire studiene som undersøkte kjemisk forlikelighet, viste et lite motstridende funn. Tre av de fire fant forlikelighet, mens en fant uforlikelighet. Uforlikeligheten hang sammen med konsentrasjon og oppbevaring. De seks studiene som undersøkte fysisk forlikelighet, viste motstridende funn. Tre studier fant forlikelighet, to studier fant uforlikelighet, og en studie fant at konsentrasjon og blandingsratioer var avgjørende for forlikeligheten. Konklusjon: Oversiktsartikkelen er med på å vise konsekvensene når propofol og remifentanil blandes in vitro i laboratorieforsøk, i motsetning til in vivo i levende organismer. De inkluderte laboratoriestudiene er gjennomført med ulike metoder, og har ikke klart å komme fram til en entydig konklusjon angående konsekvenser når propofol og remifentanil blandes.en_US
dc.description.abstractBackground, objective and research question: Nurse anesthetists administers anesthesia on a daily basis using propofol and remifentanil together in a single intravenous line. Propofol and remifentanil have been considered compatible, but results from laboratory studies showed that they cannot be combined at all concentrations. In January 2018 Oslo University Hospital changed their compatibility chart, a guide for health care professionals to help decide if different drugs can be administered through the same intravenous line. The aim is to identify, evaluate and summarize she science of compatibility when mixing propofol and remifentanil. The research question is to find if there are compatibility issues when mixing propofol and remifentanil. Method: A structured search were performed in Embase, Medline, Chinal, Scopus, ScienceDirect, Micromedex (helsebiblioteket.no) and Lexicomp (UpToDate). The inclusion criteria were propofol and remifentanil, pharmaceutical interactions, compatibility, quantitative design, individual studies, English & Scandinavian languages and animal experiments. Results: Seven laboratory studies were included. These looked at chemical compatibility, such as degradation of drugs causing the concentration to fall, physical compatibility such as droplet aggregation, or both. The four studies investigating chemical compatibility, showed some contradictory results. Three out of four found compatibility, but one found incompatibility. The incompatibility was connected to concentration and storage. The six studies investigating physical compatibility showed contradictory results. Three studies found compatibility, two studies found incompatibility, and one study found that concentration and mixing ratios were crucial for compatibility. Conclusion: This study shows the consequences when mixing propofol and remifentanil in vitro in laboratory experiments, in opposed to in vivo in living organisms. The studies included have been carried out using different methods, and were not able to reach a clear conclusion regarding the consequences when mixing propofol and remifentanil.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectEmulsjonen_US
dc.subjectForlikeligheten_US
dc.subjectPropofolen_US
dc.subjectRemifentanilen_US
dc.subjectEmulsionen_US
dc.subjectCompatibilityen_US
dc.titleKonsekvenser for forlikeligheten når propofol og remifentanil blandes, en systematisk oversikten_US
dc.title.alternativeCompatibility issues as a consequence of mixing propofol and remifentanil, a systematic reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber66en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record