Show simple item record

dc.contributor.advisorFagertun, Anette
dc.contributor.advisorJacobsen, Frode Fadnes
dc.contributor.advisorDebesay, Jonas
dc.contributor.advisorChristensen, Karen
dc.contributor.authorKawamala, Patience Nelson
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-08-04T08:55:54Z
dc.date.available2021-08-04T08:55:54Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn2535-471X
dc.identifier.isbn978-82-8364-316-9
dc.identifier.isbn978-82-8364-330-5
dc.identifier.issn2535-5414
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2766125
dc.description.abstractThis PhD thesis draws attention to multicultural staffing leadership of multicultural staff in Norwegian nursing homes. Studies on the implication of multicultural staffing on leadership practices in nursing homes is scarce. The study is set within the thematic areas of care work, migration, and the welfare state. The overall aim is to explore the ways forms of leadership and staff work-practices in nursing homes are negotiated in relation to diversities in the workforce, focusing on cultural background and migrancy. The thesis is an ethnographic study of everyday work practices as they unfold at the intersection of immigrant inclusion in care work, leadership practices and the organizational context of nursing homes. The thesis focuses on two main questions: (1) What are the tensions that characterize organization and everyday work practices of multicultural staff in nursing homes, and how do these tensions influence leadership practices and immigrant inclusion in work? (2) How do leaders organize and strategize to manage a multicultural staff? Data collection was qualitative based on ethnographic methods: participant observation (during daily work at the nursing homes), semi-structured individual interviews, focus group interviews, and informal discussions and conversations, from eight wards of three nursing homes for four months. Data analysis draws on theoretical perspectives of agency, intersectionality and implicit leadership, while employing specific concepts of habitus, social stock of knowledge, and identity, to enable an in-depth analysis of the relevance of context, culture and communication in work practices and in order to understand such processes within the broader spheres of immigration/integration policy of the Norwegian welfare state. The analysis brings out three key aspects: (1) Structural and contextual factors shaping agency and work practices in nursing homes; in which factors that mediate, enable or constrain immigrant inclusion in work and influencing work processes are presented and analysed. (2) Language competency, communication and the social stock of knowledge among nursing home staff; whereby situated communication and interaction processes are explored to establish factors that facilitate or inhibit inclusionary practices in work beyond competency in Norwegian language; and (3) Norwegianness and the organization of a multicultural workforce in nursing homes; whereby aspects of Norwegian culture and the taken for grantedness in organizing and providing care are examined to establish identity formation and negotiation processes among the immigrant staff, as well as the way these identities intersect to influence and contribute to immigrants unfavourable experiences at work.en_US
dc.description.abstractDenne PhD- avhandlingen retter oppmerksomheten mot flerkulturell stab og ledelse av flerkulturelt personale på norske sykehjem. Studier om implikasjoner av flerkulturell bemanning for ledelsespraksis på sykehjem erfå. Avhandlingens tematiske områder er omsorgsarbeid, migrasjon og velferdsstat. Det overordnede målet er å utforske hvordan ledelses-former og personalets arbeidspraksiser på sykehjem forhandles i forhold til mangfold i arbeidsstyrken, med fokus på kulturell bakgrunn og innvandring (migrancy). Avhandlingen er en etnografisk studie av arbeidshverdagene, og hvordan disse formes av og utfolder seg i krysspunkter mellom innvandreres inkludering i omsorgsarbeid, ledelsespraksiser og sykehjemmenes organisatoriske kontekst. Oppgaven fokuserer på to hovedspørsmål: (1) Hvilke spenninger kjennetegner organisering og arbeidshverdag for flerkulturelle stab ved sykehjem, og hvordan påvirker disse spenningene ledelsespraksis og inkludering av innvandrere i arbeid? (2) Hvordan forholder ledernes strategier og praksiser seg til det å administrere et flerkulturelt personale? Datainnsamlingen var kvalitativ og basert på etnografiske metoder: deltakende observasjon (i daglig arbeid ved sykehjemmene), semi-strukturerte individuelle intervjuer, fokusgruppeintervjuer, og uformelle diskusjoner og samtaler, fra åtte avdelinger på tre sykehjem i fire måneder. Dataanalysen trekker på teoretiske perspektiver om agens (agency), interseksjonalitet og implisitt ledelse, for å muliggjøre en grundig analyse av arbeidspraksiser og prosesser. Analysen bringer frem tre sentrale aspekter: (1) Strukturelle og kontekstuelle faktorer som former agens og arbeidspraksiser på sykehjem; hvor faktorer som formidler, muliggjør eller begrenser innvandreres inkludering i arbeid og som påvirker arbeidsprosesser blir presentert og analysert; (2) Språkkompetanse, kommunikasjon og sosial kunnskapsbestand blant sykehjems personell former arbeidspraksiser; hvor situerte kommunikasjons- og samhandlingsprosesser utforskes for å fastslå faktorer som fremmer eller hemmer inkluderende praksiser i arbeid utover det å inneha kompetanse i norsk språk; og (3) Norskhet (Norwegianness) og organisering av en flerkulturell arbeidsstyrke på sykehjem; hvor aspekter av norsk kultur og det som er ´tatt for gitt i organisering ´ omsorg blir undersøkt for å analysere identitetsdannelse og forhandlingsprosesser blant innvandrerpersonalet samt måten disse identitetene krysser og bidrar til immigranters ugunstige arbeidsopplevelser.en_US
dc.description.sponsorshipThis PhD project is financed by the Centre for Care Research, at the Western Norway University of Applied Sciences (HVL).en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherOsloMet – Oslo Metropolitan Universityen_US
dc.relation.ispartofseriesSkriftserien;Nr 20
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjectMulticultural staffing leadershipen_US
dc.subjectMulticultural staffen_US
dc.subjectNursing homesen_US
dc.subjectEthnographyen_US
dc.subjectCultural backgroundsen_US
dc.subjectMigrancyen_US
dc.subjectCultural differencesen_US
dc.titleThe Role of Cultural Consciousness and Knowledge Development in Managing Multicultural Staff in Norwegian Nursing Homesen_US
dc.typeDoctoral thesisen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.source.journalOsloMet Avhandling 2021en_US
dc.source.issue20en_US
dc.source.pagenumber248en_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Sosialt arbeid: 360en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal