Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorDihle, Alfhild
dc.contributor.authorEriksrud, Magnus Lund
dc.contributor.authorKleiverud, Stein Gunnar
dc.coverage.spatialNorgeen_US
dc.date.accessioned2021-05-06T11:29:54Z
dc.date.available2021-05-06T11:29:54Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753926
dc.description.abstractBakgrunn: Den elektriske aktiviteten i hjernen blir endret når pasienter gis anestesimidler, dette kan tydelig sees på et elektroencefalogram. Ved å tolke elektroencefalogram gis muligheten til en detaljert og nøyaktig vurdering av søvndybde. Denne studien undersøker anestesisykepleieres erfaringer med å benytte elektroencefalogram og spektrogram for søvndybdemåling hos pasienter i generell anestesi. Hensikt: Hensikten var å utforske anestesisykepleieres erfaringer med bruk av en ny generasjon søvndybdemåling under generell anestesi. Metode: Denne kvalitative studien hadde et deskriptivt og utforskende design. Data ble samlet inn i et fokusgruppeintervju bestående av seks anestesisykepleiere. Datamaterialet ble analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Studien fant tre temaer; «Ny forståelse av narkosedybde», «Stole på et nytt verktøy -hvor dypt sover pasienten?» og «Utenkelig hvis vi skulle slutte å bruke det nå». Deltakerne beskrev egne erfaringer med elektroencefalogram og spektrogram under generell anestesi. En ny forståelse av søvndybde hadde endret deltakernes dosering av sovemedisin. Å stole på verktøyet kunne være utfordrende ved enkelte medikamentgrupper og ved komplekse pasienter, men deltakerne kunne ikke tenke seg å slutte å bruke verktøyet. Konklusjon: Studien viste at anestesisykepleiere med erfaring med elektroencefalogram og spektrogram erfarte at de hadde tilegnet seg ny forståelse av søvndybde, så fordeler og ulemper med verktøyet og uttalte at var utenkelig å slutte med å bruke verktøyet. Deltakerne erfarte at elektroencefalogram og spektrogram kunne ha fordeler for pasienten, ved at de fikk en mer balansert og individuelt tilpasset anestesi. En ulempe var at enkelte medikamenter gjorde det vanskelig å tolke elktroencefalogrammet.en_US
dc.description.abstractBackground: The electrical activity in the brain is altered when patients are given anaesthetics, this can be seen on an electroencephalogram. By interpreting the electroencephalogram, the possibility is given of a detailed and accurate assessment of sleep depth. This study examines nurse anesthetists experiences of using electroencephalogram and spectrogram for sleep depth measurement in patients during general anesthesia. Aim The aim of this study was to explore nurse anesthetists experiences with the use of a new generation of sleep depth measurement under general anesthesia. Method: This qualitative study had a descriptive and exploratory design. Data were collected in a focus group interview consisting of six nurse anesthetists. The data material was analysed using qualitative content analysis. Result: The study found three themes; "New understanding of anesthesia depth", "Relying on a new tool - how deep does the patient sleep?" and "Unthinkable if we were to stop using it now." Participants described their experiences with using electroencephalogram and spectrogram during general anesthesia. A new understanding of sleep depth had changed the participants' dosage of sleeping medicine. Relying on the tool could be challenging in some drug groups and in stressful situations, but participants could not imagine stopping using the tool. Conclusion: The study showed that nurse anesthetists with experience with electroencephalogram and spectrogram experienced that they had acquired a new understanding of sleep depth, saw advantages and disadvantages of the tool and stated that it was unthinkable to stop using the tool. The participants experienced that electroencephalogram and spectrogram could have benefits for the patient, in that they received a more balanced and individually adapted anesthesia. One disadvantage was that some drugs made it more difficult to interpret the electroencephalogram.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectAnestesisykepleieen_US
dc.subjectElektroencefalogramen_US
dc.subjectSøvnmonitoreren_US
dc.subjectKvalitativ forskningen_US
dc.subjectFokusgruppeintervjueren_US
dc.subjectNurse anaesthetistsen_US
dc.subjectElectroencephalographyen_US
dc.subjectConsciousness monitorsen_US
dc.subjectQualitative researchen_US
dc.subjectFocus groupsen_US
dc.titleElektroencefalogram og spektrogram – Erfaringer med ett nytt verktøy for søvndybdemåling under generell anestesien_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.source.pagenumber49en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Anestesiologi: 765en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel