Show simple item record

dc.contributor.advisorLeegaard, Marit
dc.contributor.authorNybru, Karin
dc.contributor.authorRudjord Biribakken, Ingrid
dc.contributor.authorHans, Philipp
dc.date.accessioned2021-05-06T08:57:14Z
dc.date.available2021-05-06T08:57:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2753857
dc.description.abstractBakgrunn, hensikt og problemstilling: Anestesisykepleiere har en nøkkelrolle i forebygging av postoperative smerter ved å administrere opioider i avslutning av kirurgi. Oksykodon har lengre virkningstid enn fentanyl. Hensikten er å undersøke hvilket opioid gitt ved avslutning av laparoskopisk kirurgi som gir bedre postoperativ smertelindring. Det finnes ingen andre systematiske oversikter med denne hensikten. Problemstilling: “Oksykodon versus fentanyl- hvilket opioid administrert intravenøst ved avslutning av laparoskopisk kirurgi har best effekt på postoperative smerter?”. Metode: Systematiske litteratursøk i databasene Cinahl, Embase, Medline og Svemed+ ble gjennomført. Inklusjonskriteriene var randomiserte, kontrollerte studier, laparoskopisk og elektiv kirurgi, pasienter med ASA-klassifikasjon 1-2 og pasienter over 18 år samt at studiene sammenliknet effekten av fentanyl og oksykodon gitt ved avslutning av kirurgi. Primært utfallsmål var smertenivå og forbruk av analgetika de første to timene postoperativt. Sekundært utfallsmål var postoperativ kvalme. Vi benyttet oss av PRISMA-sjekklisten for å kvalitetssikre eget arbeid, i tillegg til å gjøre Risk of Bias-vurdering på hver enkelt studie. Resultat: Systematiske søk resulterte i 126 artikler. Seks randomiserte kontrollerte studier møtte inklusjonskriteriene. Totalt er 481 pasienter inkludert. To studier viser signifikant lavere smerteskår i oksykodongruppen sammenliknet med fentanylgruppen. I de resterende studiene var forskjellene mellom gruppene ikke signifikante. Det var ingen forskjell mellom de to gruppene med hensyn til postoperativ kvalme. Konklusjon: På bakgrunn av de inkluderte studiene er det ikke mulig å konkludere hvilket opioid gitt ved avslutning av laparoskopisk kirurgi som gir best postoperativ smertelindring de to første timene etter kirurgislutt.en_US
dc.description.abstractBackground, objective and research question: Nurse anesthetists have a key role in preventing postoperative pain by administering opioids at the end of surgery. Oxycodone is a more long-acting opioid than Fentanyl. The objective of this study was to compare the two opioids and investigate which has better effect on postoperative pain. There is no other systematic review with this objective. Research question: Oxycodone versus Fentanyl – which opioid administered intravenously in the end of laparoscopic surgery provides better pain relief?” Method: Structured searches were performed in Cinahl, Embase, Medline and Swemed+. Inclusion criteria were RCT’s, laparoscopic, elective surgery, ASA classification 1-2, over 18 years old and comparing of Oxycodone and Fentanyl administered at the end of surgery. Primary outcome was postoperative level of pain and consumption of analgesics. Secondary outcome was postoperative nausea. This systematic review was conducted according to the PRISMA Statement and the Cochrane Risk of Bias tool was used to assess possible biases in each study. Results: The structured search resulted in 126 articles. Six studies met the inclusion criteria. Overall, 481 patients were included. In two studies, the patients in the Oxycodone group had significant lower pain score during the first two hours after surgery. In the other studies, the results were inconclusive. There were no significant differences in postoperative nausea in this period. Conclusion: Based on the included studies, the results were inconclusive as to whether Oxycodone or Fentanyl has better effect on postoperative pain.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten_US
dc.subjectLaparoskopisk kirurgien_US
dc.subjectFentanylen_US
dc.subjectOksykodonen_US
dc.subjectPostoperative smerteren_US
dc.subjectPostoperativ kvalmeen_US
dc.subjectLaparoscopic surgeryen_US
dc.subjectOxycodoneen_US
dc.subjectPostoperative painsen_US
dc.subjectPostoperative nauseaen_US
dc.titleOksykodon versus fentanyl – hvilket opioid administrert intravenøst ved avslutning av laparoskopisk kirurgi har best effekt på postoperative smerter? En systematisk oversikten_US
dc.title.alternativeOxycodone versus Fentanyl – Which Opioid Administered Intravenously in the End of Laparoscopic Surgery Provides Better Pain Relief? A Systematic Reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.source.pagenumber57en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Klinisk medisinske fag: 750::Andre klinisk medisinske fag: 799en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record