Show simple item record

dc.contributor.advisorSæteren, Berit
dc.contributor.advisorNåden, Dagfinn
dc.contributor.authorBruun Lorentsen, Vibeke
dc.date.accessioned2021-03-03T10:12:19Z
dc.date.available2021-03-03T10:12:19Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.isbn978-82-8364-283-4
dc.identifier.isbn978-82-8364-293-3
dc.identifier.issn2535-471X
dc.identifier.issn2535-5454
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9832
dc.description.abstractThe body is the center of human experience. The bodily changes caused by cancer disease and treatment affect physical, psychological, social and existential dimensions of life. When meaning and knowledge have their origin in embodied experiences it is appropriate to explore dignity through the nurses’, relatives’ and patients’ stories about the vulnerable body. Thus, the overall aim of the study was to gain a deeper understanding of the meaning of the body in order to understand dignity in health and suffering. The study consists of three empirical studies and a hermeneutic concept analysis. It has a hermeneutical approach based on Gadamer’s ontological hermeneutics. Study 1 revealed that the nurses described the patients as trapped in “alien bodies”, as suffering bodily in terms of disgust, shame and loathing, and that the decay of their bodies reminded them of the seriousness of death. The nurses were also concerned with supporting the patients in experiencing coherence and meaning in the midst of their suffering. Study 2, the hermeneutic concept analysis of flesh and fleshly, revealed dimensions of flesh as the corporeal, protective, temporal, sensuous, shameful and vigorous body. The study made visible some of the wordlessness and invisibility concerning the body, which is important for the human beings’ feelings of dignity and health. Study 3 revealed that the relatives experienced the patients’ bodies as totally changed, physically, mentally, socially and existentially, but the patients were still the same as before. The confirmation of ambivalence was understood as a strong ethical obligation and unselfish love to treat the other with dignity, which further was understood as the core of ethics and ethos. Study 4 revealed that the patients lived in interaction between suffering and health. The unpredictable, sick bodies were like unruly wrecks that threatened the patients’ identity and dignity. Simultaneously, the patients had a will to life and love that aimed at keeping the unruly bodies together in order to preserve dignity. Dignity was understood as the good ambiguity. Exploring the meaning of the suffering body opened up for nuanced understandings of dignity. The suffering body helped the human being to acknowledge and come in contact with the ambiguity, the paradoxes, the suffering and the vulnerability in life and discovered dimensions or truths that had been vague and difficult to verbalize. Being in contact with the innermost being or the health inducing rooms, filled with love and goodness, was important for being able to experience the coherence and support needed to become oneself and experience dignity. The studies reveal that dignity has breadth, depth and enough space to contain both health and suffering. Dignity is not a narrow or dualistic concept, but needs descriptions that embrace the goodness and love in ambivalence.en
dc.description.abstractKroppen er sentrum for menneskelig erfaring. De kroppslige endringene forårsaket av kreftsykdom og behandling rammer fysiske, psykiske, sosiale og eksistensielle dimensjoner ved livet. Siden mening og kunnskap har sin opprinnelse i kroppslige erfaringer, er det hensiktsmessig å utforske verdighet gjennom sykepleieres, pårørendes og pasienters fortellinger om den sårbare kroppen. Derfor var den overordnede hensikten med studien å få en dypere forståelse for meningen med kroppen for å kunne forstå verdighet i helse og lidelse. Studien består av tre empiriske studier og en hermeneutisk begrepsanalyse. Den har en hermeneutisk tilnærming inspirert av Gadamers ontologiske hermeneutikk. Artikkel 1 viste at sykepleierne beskrev pasientene som fanget i «fremmede kropper», kroppslig lidelse i form av avsky, skam og vemmelse, og at kroppslig forfall minnet om dødens alvor. Sykepleierne var også opptatt av å støtte pasientene til å oppleve sammenheng og mening midt i lidelsen. Artikkel 2, den hermeneutiske begrepsanalysen av kjøtt og kjødelig, viste dimensjoner av kjøtt som den legemlige, beskyttende, temporale, sanselige, skamfulle og kraftfulle kroppen. Studien gjorde synlig noe av ordløsheten og usynligheten knyttet til kroppen som er viktig for menneskers følelse av verdighet og helse. Studie 3 viste at pårørende opplevde pasientenes kropper som totalt forandret fysisk, psykisk, sosialt og eksistensielt, men likevel var pasientene de samme som før. Bekreftelse av ambivalensen ble forstått som en sterk etisk forpliktelse og uselvisk kjærlighet for å behandle den andre med verdighet, som videre ble forstått som kjernen i etikk og ethos. Studie 4 viste at pasientene levde i interaksjon mellom lidelse og helse. De uforutsigbare syke kroppene var som uregjerlige vrak som truet pasientenes identitet og verdighet. Samtidig hadde pasientene en vilje til liv og kjærlighet som hadde som formål å holde de uregjerlige kroppene sammen for å bevare verdigheten. Verdighet ble forstått som den gode tvetydigheten. Å utforske meningen med den lidende kroppen åpnet opp for nyanserte forståelser av verdighet. Den lidende kroppen hjalp mennesket til å erkjenne og komme i kontakt med tvetydigheten, paradoksene, lidelsen og sårbarheten i livet, og oppdaget dimensjoner av sannhet som hadde vært vage og vanskelige å sette ord på. Å være i kontakt med den innerste væren, eller de helsebringende rommene fylt med kjærlighet og godhet, var viktig for å kunne oppleve sammenheng og støtte for å bli seg selv og oppleve verdighet. Studien viste at verdighet har bredde, dybde og rom nok til å romme både helse og lidelse. Verdighet er ikke et avgrenset eller dualistisk begrep, men det trenger definisjoner som favner godheten og kjærligheten i ambivalensen.en
dc.language.isoenen
dc.publisherOsloMet - Storbyuniversiteteten
dc.publisherOsloMet - Oslo Metropolitan Universityen
dc.relation.ispartofseriesOsloMet Avhandling 2021;Nr 4
dc.rightsAttribution-ShareAlike 3.0 United Statesen
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/us/*
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Samfunnsmedisin, sosialmedisin: 801en
dc.subjectCanceren
dc.subjectTreatmentsen
dc.subjectBodily experiencesen
dc.subjectDignityen
dc.subjectPatient sufferingen
dc.subjectPainsen
dc.subjectHermeneuticsen
dc.subjectPatientsen
dc.subjectNursingen
dc.subjectRelativesen
dc.titleThe ambiguous suffering body – a way to discover meaning nuances of dignityen
dc.typeDoctoral thesisen
dc.typePeer revieweden
dc.description.versionpublishedVersionen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-ShareAlike 3.0 United States
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-ShareAlike 3.0 United States