Show simple item record

dc.contributor.advisorRognstad, May Karin
dc.contributor.authorLund, Emma Simonsen
dc.date.accessioned2011-10-13T09:48:24Z
dc.date.available2011-10-13T09:48:24Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/965
dc.descriptionMaster i klinisk sykepleievitenskapen_US
dc.description.abstractBakgrunn: Ved håndtering av cellegift til behandling av pasienter med kreftsykdom er det en risiko for at stoffene kan overføres til sykepleier. Internasjonale studier antyder at undervisning om cytostatika er et udekket behov hos sykepleiere og at en del føler seg utrygge på egen og kollegaers kunnskap. I tillegg samsvarer ikke alltid sykepleieres kunnskap om sikker håndtering av cytostatika med det de gjør for å beskytte seg i håndteringssituasjoner. Manglende kunnskap om hvordan dagens sykepleiere ved norske sykehus erfarer denne situasjonen danner bakgrunn for denne studien. Hensikt: Hensikten med studien er å få innsikt i sykepleierens håndtering av cytostatika og avdekke holdninger og kunnskap som kan påvirke deres håndtering av cytostatika. Design/Metode: Oppgaven er en kvalitativ studie med et beskrivende og utforskende design. En intervjuguide er utarbeidet på bakgrunn av den teoretiske referanserammen. Syv individuelle halvstrukturerte dybdeintervju utgjør datasamlingen. Kvales analyse av kvalitative forskningsintervju anvendes på det empiriske datamaterialet. Etter meningsfortetting foretas en teoretisk analyse av temaene i kontekstene: selvforståelse, kritisk forståelse basert på sunn fornuft og teoretisk forståelse. Teoretisk perspektiv: Den teoretiske referanserammen er hentet fra Milton Rokeach (1968) sitt arbeid med verdi- og holdningsteori, som beskriver holdningene våre til å være styrt av vår kunnskap, følelser og væremåte. Suzie Kim (1987) sitt praksisdomene i sykepleie fungerer også som et teoretisk referansepunkt i denne studien. Det praktiske aspektet i Kims sykepleiedomener dekker sykepleiefaglige aktiviteter, noe som håndtering av cytostatika er et eksempel på. Funn: Gjennom fortolkning av datamaterialet kommer redsel, pasientengasjement fremfor cytostatikafokus og skille mellom teori og praksis frem som hovedfunn. Konklusjon: Nyutdannede sykepleiere opplever redsel i møte med kliniske utfordringer der de har utilstrekkelig kunnskap og erfaring. Håndteringa av cytostatika ses på som et nødvendig onde. Sykepleierens engasjement for pasienten forsterkes gjennom følelsene som vekkes i arbeidet. Etiske og faglige dilemma medfører at sykepleierne handler i et skille mellom teori og praksis.nob
dc.description.abstractBackground: Handling chemotherapy and administrating treatment of cancer patients represent a risk of contamination of the nurses and their working environment as the drugs is easily transferred onto the nurse’ skin. International research (examined in this study) indicates an unfulfilled need among nurses of in depth education on and uncertainties about own level of competence regarding chemotherapeutical drugs. Nurses’ theoretical knowledge on handling chemotherapeutic drugs does not always relate to what nurses do to protect themselves from spill etc. when handling the drugs. Lack of scientific knowledge on how nurses in Norwegian hospitals experience this situation is the background for writing this thesis. Purpose: The purpose of this thesis is to create knowledge about how nurses handle chemotherapeutic drugs and unveil the attitudes and level of knowledge that impacts the way nurses act when handling chemotherapeutic drugs. Another purpose is to get knowledge about how guidelines help the nurses when handling chemotherapy. Design/Method: This thesis uses a qualitative research methodology and has a descriptive and explorative design. An interview guide has been developed on basis of the theoretical framework of the thesis. The data consists of seven individual semi structured interviews. Kvale’s method of analyzing qualitative interviews creates the standard of the empirical data. After having the data material condensed, I have carried out an analysis of the main themes, the nurses´role, work environment and the nurses´subject area in three contexts; self understanding, critical understanding based on common sense and theoretical understanding. Theoretical perspective: The theoretical frame of reference is based on Milton Rokeachs (1968) work on believes, attitudes and values. Rokeachs describes our attitudes as controlled by our knowledge, feelings, and way of being, habit and manner. Suzie Kim’s (1987) domain of nursing practice functions as a theoretical point of reference for this thesis. The clinical and practical aspect of nursing covers nursing professional activities such as handling of chemotherapeutic drugs. Results: The main findings from the analysis of the data can be placed in three categories; fear, focus on the patient rather than the chemotherapy and last, the divide between theory and practice. Conclusions: Graduate nurses feel fear when confronted with clinical challenges where they have insufficient knowledge and experience. Handling of chemotherapeutic agents is seen as a necessary evil. Further, the nurse’s committment to the patient will increase due to the feelings now involved.Ethical and professional dilemma means that nurses act in a distinction between theory and practice.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskolen i Oslo. Avdeling for sykepleierutdanningen_US
dc.subjectSykepleiereen_US
dc.subjectCytostatikaen_US
dc.subjectHoldningeren_US
dc.subjectKunnskapen_US
dc.subjectFerdigheteren_US
dc.subjectKreften_US
dc.subjectVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.titleSykepleieres holdninger til og kunnskap om håndtering av cytostatikaen_US
dc.typeMaster thesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record