Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorSingstad, Gyda
dc.contributor.authorZangi, Heidi Andersen
dc.contributor.authorKnutsen, Ingrid Ruud
dc.date.accessioned2020-12-15T12:42:38Z
dc.date.accessioned2021-02-18T09:48:39Z
dc.date.available2020-12-15T12:42:38Z
dc.date.available2021-02-18T09:48:39Z
dc.date.issued2020-09-02
dc.identifier.citationSingstad, Zangi, Knutsen. Livsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er». Sykepleien Forskning. 2020en
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.issn1891-2710
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10642/9605
dc.description.abstractBakgrunn: Fibromyalgi kjennetegnes ved utbredte muskelsmerter og utmattelse og kan medføre stor sykdomsbelastning, sykefravær og behov for helsetjenester. Behandlingstilbudet er begrenset, og mange opplever å bli møtt med liten forståelse. Livsstyrketrening (LST) er et gruppebasert kurs som kan styrke den enkelte til å håndtere livet med helseutfordringer, og slik bedre mestring og helse. Hensikt: Studien er en del av et større prosjekt som har til hensikt å bedre behandlingstilbudet til personer med fibryomyalgi har med LST-kurs, og betydningen kurset har for deres hverdag. Metode: Vi gjennomførte en eksplorativ kvalitativ studie med individuelle intervjuer med seks personer, alle kvinner i alderen 20-50 år. Intervjuene ble gjennomført tre-fire måneder etter LST-kurs. En semistrukturert intervjuguide ble benyttet. Malteruds tilnærming for systematisk tekstkondensering styrte analysen. Resultat: Kurset hadde betydning for deltakernes hverdag, og deltakerne vektla særlig hvor viktig det var å kjenne seg igjen i hverandres erfaringer og oppleve anerkjennelse i gruppen. Analyseprosesssen resulterte i tre hovedkategorier: 1) Å forstå seg selv i lys av gruppen, 2) Kurset som arena for å lære å akseptere seg selv, og 3) Håndtering av hverdagens utfordringer. Konklusjon: Studien viser at LST-kurs kan bidra til at personer med fibromylagi lærer å forholde seg til seg selv og sykdommen på en mer ivaretakende og aksepterende måte. Dette handler om å endre forståelse, holdninger og handlinger overfor egen situasjon, noe som er særlig viktig ved en kompleks og belastende sykdom som fibromyalgi. LST-kurs kan bidra til å flytte oppmerksomheten fra sykdom til helse, fra en kritisk til mer aksepterende holdning til seg selv og fra motløshet til håp og tro på egen mestringsevne. Deltakerne fortsatte prosessen også etter at kurset var slutt. Gruppetilhørigheten hadde stor betydning, særlig ved å møte anerkjennelse, gjenkjennelse og støtte.en
dc.language.isonben
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden
dc.relation.ispartofseriesSykepleien Forskning; 2020;15(82030):(e-82030)
dc.relation.urihttps://sykepleien.no/forskning/2020/08/livsstyrketreningskurs-ved-fibromyalgi-jeg-er-faktisk-god-nok-som-jeg-er
dc.subjectFibromyalgien
dc.subjectHelsefremmende arbeiden
dc.subjectLivsstyrketreningen
dc.subjectKvalitative metoderen
dc.titleLivsstyrketreningskurs ved fibromyalgi: «Jeg er faktisk god nok som jeg er»en
dc.title.alternativeVitality Training Programme for people with fibromyalgia: ‘I’m good enough just as I am’
dc.typeJournal articleen
dc.typePeer revieweden
dc.date.updated2020-12-15T12:42:38Z
dc.description.versionpublishedVersionen
dc.identifier.doihttps://dx.doi.org/10.4220/Sykepleienf.2020.82030
dc.identifier.cristin1827016
dc.source.journalSykepleien Forskning
dc.subject.nsiVDP::Medisinske fag: 700::Helsefag: 800
dc.subject.nsiVDP::Midical sciences: 700::Health sciences: 800


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel